Порядин - Критический справочник Евангелия - 6 - Праведность веры

Порядин - Критический справочник Евангелия - 6 - Праведность веры
Порядин - Критический справочник Евангелия - 6 - Праведность веры
Продолжаем серию статей из "Критического справочника Евангелия" А. Порядина. Книга проходит стадию редактирования, поэтому публикуется здесь постатейно, с приветствием всякой критики.

Праведность веры (δικαιοσύνη πίστεως)

Формула, вынесенная в заглавие, взята из Рим. 4:11, 13. Поэтому её истинное значение нужно узнавать из контекста этого Послания. Вкратце оно начинается так: после приветствия (1:1—7) и вопросов взаимоотношений апостола с римскими христианами (1:8—15) он переходит к Благовестию (1:16—17). Сначала он показывает мир без Благовестия, говоря о гневе Бога (1:18) и его причинах (1:19—32) и рассуждая о том, кто избежит суда Божьего, а кто нет (2:1—11). При этом он касается закона Моисея и преимущества и гордости иудеев перед язычниками, заключая, что никто делами этого закона не оправдается[1] (2:12—3:20). А далее, благовествуя, он и вводит формулу праведности веры для спасения от гнева. Ниже приводится отрывок из этого Благовестия, а в сносках к тексту этого отрывка даются критические комментарии по теме статьи.

1. Из Послания святого апостола Павла к римлянам[2]

3:20
…διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας.
…Ибо из-за дел закона не будет оправдана в присутствии Его всякая [никакая] плоть, ибо посредством закона — познание греха.
3:21
Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν,
Но ныне, помимо закона, явлена праведность Бога, свидетельствуемая посредством закона и пророков.
3:22
δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας τοὺς πιστεύοντας. οὐ γάρ ἐστιν διαστολή,
Ведь праведность Бога посредством веры Иисуса Христа[3] — на всех верующих, ибо не есть различие.
3:23
πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ
Потому что все согрешили и лишены славы Бога.
3:24
δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·
Оправдываемые безвозмездно Его благодатью посредством искупления[4] Христом Иисусом,
3:25
ὃν προέθετο ὁ θεὸς ἱλαστήριον διὰ [τῆς][5] πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων
Которого Бог выставил умилостивление[ым][6] посредством [этой] веры в Его крови — в [для] показывание[я] праведности Своей — через отпущение сделанных прежде грехов,
3:26
ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ, πρὸς τὴν ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ.
в долготерпении Бога, на [к] показывание[ю] праведности Своей в настоящем времени, в то [чтобы] быть Его [Ему] праведный[м] и оправдывающий[м] из-за веры Иисуса.
3:27
Ποῦ οὖν ἡ καύχησις; ἐξεκλείσθη. διὰ ποίου νόμου; τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως.
Где, итак, гордость[7] эта? Исключена. Посредством какого закона? Дел? Нет, но посредством закона веры.
3:28
λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου.
Ибо мы считаем, [что] быть оправданным человек[у] верой, помимо дел закона.
3:29
ἢ Ἰουδαίων ὁ θεὸς μόνον; οὐχὶ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν,
Или Бог — только Иудеев? Не и язычников? Да, и язычников,
3:30
εἴπερ εἷς ὁ θεὸς ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως.
раз один Бог, который оправдает обрезание из-за веры и необрезание посредством веры.
3:31
νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν.
Итак, закон отменяем посредством веры? Не получится, но закон укрепляем.
4:1
Τί οὖν ἐροῦμεν εὑρηκέναι Ἀβραὰμ τὸν προπάτορα ἡμῶν κατὰ σάρκα;
Итак, что скажем? Считать Авраама, праотца нашего как плоть?
4:2
εἰ γὰρ Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει καύχημα, ἀλλ’ οὐ πρὸς θεόν.
Ведь, если Авраам был оправдан из-за дел, имеет гордость, но не в [с] Бога[ом][8].
4:3
τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει; ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.
Ибо что говорит Писание? Поверил ведь Авраам Богу, и было засчитано ему в праведность.
4:4
τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα,
Так как делающему плата не считается как благодать, но как долг,
4:5
τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην·
а не делающему, но верующему в Оправдывающего грешного вера его засчитывается в праведность.
4:6
καθάπερ καὶ Δαυὶδ λέγει τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ᾧ ὁ θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων·
Точно так, как Давид воспевает счастье человека, которому Бог засчитывает праведность, помимо дел:
4:7
μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι·
счастливы, чьи беззакония были прощены и грехи которых были покрыты;
4:8
μακάριος ἀνὴρ οὗ οὐ μὴ λογίσηται κύριος ἁμαρτίαν.
счастлив муж, грех которого Господь не зачтёт совершенно.
4:9
Ὁ μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομὴν ἢ καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν; λέγομεν γάρ· ἐλογίσθη τῷ Ἀβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην.
Итак, счастье это — в обрезание[и] или в необрезание[и]? Говорим же: вера была засчитана Аврааму в праведность.
4:10
πῶς οὖν ἐλογίσθη; ἐν περιτομῇ ὄντι ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ; οὐκ ἐν περιτομῇ ἀλλ’ ἐν ἀκροβυστίᾳ·
Тогда как засчитана? Состоящему в обрезании или в необрезании? Не в обрезании, но в необрезании!
4:11
καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι’ ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι [καὶ] αὐτοῖς [τὴν] δικαιοσύνην,
И знак обрезания печать[ю] праведности веры он получил в необрезании, на то [чтобы] стать его [ему] отца[ом] всех верующих среди необрезания; на то [чтобы] им засчиталась праведность.
4:12
καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς στοιχοῦσιν τοῖς ἴχνεσιν τῆς ἐν ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ.
И отца[ом] обрезания[9] — которым не из-за обрезания лишь, но также идущим следами веры в необрезании отца нашего Авраама.
4:13
Οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία τῷ Ἀβραὰμ ἢ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι κόσμου, ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως.
Ибо не посредством закона обещание Аврааму, или семени Его, стать ему наследник[ом] мира, но посредством праведности веры.
4:14
εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι, κεκένωται ἡ πίστις καὶ κατήργηται ἡ ἐπαγγελία·
Если же от закона наследник, опустошена вера и упразднено обещание.
4:15
ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται· οὗ δὲ οὐκ ἔστιν νόμος οὐδὲ παράβασις.
Ведь закон гнев производит. Где же не существует закон, также и преступление.
4:16
Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν,
Через это — от веры, чтобы как благодать[10], на то [чтобы] стать непреложное[ым] это[му] обещание[ю] всему семени. Не от закона лишь, но и от веры. Авраам, — который есть отец всех нас,
4:17
καθὼς γέγραπται ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε, κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν θεοῦ τοῦ ζῳοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα.
как написано, что отцом многих народов Я поставил тебя, — поверил в присутствии Бога, оживляющего мёртвых и называющего несуществующее как существующее,
4:18
Ὃς παρ’ ἐλπίδα ἐπ’ ἐλπίδι ἐπίστευσεν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν κατὰ τὸ εἰρημένον· οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου,
который вопреки надежде поверил надежде, на то [чтобы] сделаться его [ему] отца[ом] многих народов через сказанное: так будет семя твоё.
4:19
καὶ μὴ ἀσθενήσας τῇ πίστει κατενόησεν τὸ ἑαυτοῦ σῶμα [ἤδη] νενεκρωμένον, ἑκατονταετής που ὑπάρχων, καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς μήτρας Σάρρας·
И не ослабевший верой он, столетний почти пребывающий, рассмотрел своё тело омертвевшее и омертвение утробы Сарриной,
4:20
εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ θεοῦ οὐ διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ ἀλλ’ ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει, δοὺς δόξαν τῷ θεῷ
но не усомнился неверием в обещание Бога, но был укреплён верой, отдавший славу Богу
4:21
καὶ πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ ἐπήγγελται δυνατός ἐστιν καὶ ποιῆσαι.
и сделавшийся совершенно уверенный[м], что сильный Он есть и сделать, которое обещал.
4:22
διὸ [καὶ] ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.
Потому было засчитано ему в праведность.
4:23
Οὐκ ἐγράφη δὲ δι’ αὐτὸν μόνον ὅτι ἐλογίσθη αὐτῷ
Не было написано же, что через [ради] него лишь засчитано ему,
4:24
ἀλλὰ καὶ δι’ ἡμᾶς, οἷς μέλλει λογίζεσθαι, τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν ἐγείραντα Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν,
но и через [ради] нас, которым готовится быть засчитано, верующим в Воскресившего из мёртвых Иисуса, Господа нашего.
4:25
ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν.
Который был предан через преступления наши[11] и воскрешён через [ради] оправдание[я] наше[го][12].
5:1
Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Итак, оправданные из-за веры мир имеем к [с][13] Богу[ом] посредством Господа нашего Иисуса Христа,
5:2
δι’ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν [τῇ πίστει] εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν καὶ καυχώμεθα ἐπ’ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ.
Посредством Которого и доступ мы получили [верой] в благодать эту, в которой стоим и гордимся надеждой славы Бога.
5:3
οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται,
Не только же, но гордимся угнетениями, зная, что угнетение стойкость производит,
5:4
ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα.
Стойкость же — испытанность, а испытанность — надежду.
5:5
ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν.
Надежда же не стыдит, ибо любовь Господа излилась в сердцах наших посредством Духа Святого, данного нам.
5:6
Ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν.
Ведь Христос умер за нас, ещё сущих немощных[ми], нечестивых.
5:7
μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν·
Ибо едва ли кто умрёт за праведного, за доброго же кто и решается умереть.
5:8
συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν.
Но Бог Свою любовь в [к] нас[м] доказывает через то, что Христос умер за нас, ещё сущих грешных[ми].
5:9
πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι’ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς.
Поэтому многим более оправданные теперь Его кровью спасёмся посредством Него от гнева.
5:10
εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ·
Ибо, если, врагами будучи, мы были примирены [с] Богу[ом] посредством смерти Сына Его, многим более, примирившись, будем спасены жизнью Его.
5:11
οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ θεῷ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δι’ οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν.
И не только, но и гордящиеся Богом посредством Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого теперь взяли примирение.
<…>
9:30
Τί οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβεν δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως,
Язычники, не преследующие праведность, получили праведность, и праведность — из-за веры.
9:31
Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον οὐκ ἔφθασεν.
А Израиль, преследующий закон праведности, не пришёл в закон первым.
9:32
διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ’ ὡς ἐξ ἔργων· προσέκοψαν τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος,
Через что? Через то, что искали не от веры, а как от дел. Они соблазнились камнем спотыкания,
9:33
καθὼς γέγραπται·ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.
как написано: вот, полагаю в Сионе камень соблазна и глыбу спотыкания, и верующий на Нём не постыдится.
10:1
Ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις πρὸς τὸν θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν.
Братья, ведь доброе намерение моего сердца и мольба в Бога за них во спасение.
10:2
μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν ἀλλ’ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν·
Ибо свидетельствую им, что имеют ревность Бога, но не через исследование.
10:3
ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην καὶ τὴν ἰδίαν [δικαιοσύνην] ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν
Незнающие ведь праведность Бога и свою ищущие [праведность] поставить они не покорились праведности Бога.
10:4
τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι.
Ибо цель закона — Христос, в праведность всякому верующему.
10:5
Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ [τοῦ] νόμου ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς.
Моисей ведь записывает праведность от закона, что исполнивший это человек жить будет в этом.
10:6
ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει· μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου· τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ’ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν·
А праведность от веры так говорит: не скажи в сердце твоём: кто взойдет на небо? то есть Христа свести.
10:7
ἤ·τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ’ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν.
Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из мёртвых возвести.
10:8
ἀλλὰ τί λέγει; ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τοῦτ’ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν.
Но что говорит? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоём, то есть слово веры, которое проповедуем.
10:9
ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου κύριον Ἰησοῦν καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ·
Ибо если в устах твоих признаешь Господа Иисуса[14] и в сердце твоём поверишь, что Бог воскресил Его из мёртвых, спасёшься.
10:10
καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν.
Потому что сердцем верится в [к] праведность[и], а в [ко] спасение[ю] признаётся устами[15].
10:11
λέγει γὰρ ἡ γραφή· πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.
Ибо Писание говорит: “Всякий, верующий на Нём, не постыдится”.
10:12
οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος, ὁ γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν·
Ведь не есть различие иудея также и эллина, потому что Тот же Господь [у] всех, обладающий богатством на [для] всех, призывающих Его.
10:13
πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται.
Ибо всякий, кто призовёт Имя Господа, спасётся.

2. Заключительный вывод

Рассуждения над значением формулы праведности содержатся в сносках 3, 6, 12 и 15. В итоге праведность веры — это вера в любовь и в спасение Всесильного Бога, а ввиду этой веры — мышление Христа, свободное от страха смерти, от страха унижения перед людьми, от страха конфликта с ними (или их гнева), чтобы сочувствовать всем и всегда — любить, распространяя эту любовь среди людей. Т. о., истинно освобождаясь — от страха людей и смерти, праведность приобретает непобедимое оружие — намерение Христа пострадать плотью за любовь Его. Непобедимое — потому что победа не значит поразить врага физической силой или незаслуженно унизить оскорблением, на которое он не ответит злом. Ибо даже убитый, но морально не сломленный враг — это славный пример мужества, способный обратить к нему даже его убийц, а его последователей мотивировать к продолжению борьбы.
 
Но победа — это страх и стыд врага, его обращение. А если воин желает добровольно идти на смерть, значит, бесстрашен и непобедим. Ибо смерть — самый сильный враг человека, и, бесстрашно выходя ей навстречу, человек побеждает её. А способный победить самого сильного врага — непобедим. Поэтому любой противник истины непременно остаётся в стыде: в равноправном разговоре истине противоречить никто не может, а грубость и насилие за рамками равноправия побеждаются смелостью праведников и благословением их в адрес злодеев, и стыдит их тогда уже суд Бога[16]. Ибо равно постыдно как оправдывать виновного, так и порицать невинного. Нужно только, чтобы идея Христа предшествовала праведнику — распространялась им, и прежде, чем люди обратятся против него, они узнали об этой идее его, что на зло он отвечает всегда добром. Так исполняются слова пророка, говорящего:
«…и назовут их сильными праведностью, насаждением Господа к славе» (Ис. 61:3).
 

Библиография:
[1]     Соболевский С. И. Древнегреческий язык. — СПб., 2000.
[2]     Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. — Т. 1. : Α–Λ — М., 1958.
[3]     Даниел Б. Уоллас. Углубленный курс грамматики греческого языка. — Новосибирск : Новосибирская библейская богословская семинария, 2007. — 862 с.
[4]     The Greek New Testament. Fourth Revised Edition, edited by B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, and B. M. Metzger. Stuttgart: DB & UBS, 1993.
[5]     Bruce M. Metzger. A textual commentary on the Greek New Testament. London, New York, 1971.
[6]     George Benedict Winer. A grammar of the idiom of the New Testament. London, Leipsic, Philadelphia, 1869.


[1] В статье слова праведность, вера и их производные, равно как и их греческие эквиваленты, везде выделены полужирным шрифтом. Курсивным шрифтом выделены словарные значения слов или логическое ударение, в том числе на однокоренные слова комментируемых текстов.
[2] Перевод Послания в статье дан буквальный авторский. Он передаёт точное грамматическое соответствие слов оригинального текста (число, лицо, падеж и т. д.). Но передаёт эту точность, насколько допускают синтаксические средства языка. Ибо некоторых временных категорий греческих глаголов и звательного падежа, например, нет в русском языке. Притом буквальный перевод допускает, в отличие от дословного, перестановку слов в предложении в соответствии с нормами русского языка. Но этот перевод может искажать синтаксические связи между словами оригинального текста. Поэтому в [квадратных] скобках в переводе заключаются пояснения автора. Если такое пояснение, находясь в середине текста, с обеих сторон отбивается пробелами, то оно либо добавляет уточнение, либо заменяет предшествующее слово. Например, во фразе «примирены [с] Богом» местоимение [с] уточняет синтаксическую связь между прилагательным примирены и существительным Богом. А во фразе «сделают в [для] вас» предлог [для] заменяет предлог в, искажающий синтаксическую связь между глаголом сделают и местоимением вас. А если [пояснение] не отбивается от слова пробелом, то предполагается заменить буквами того пояснения ближайшие буквы этого слова ровно так, чтобы исправилось искажение синтаксических связей. Например, во фразе «стать непреложное[ым]» предполагается окончание -ое в прилагательном непреложное заменить на окончание -ым, чтобы это прилагательное синтаксически сочеталось с глаголом: стать непреложным.
   Только ввиду отсутствия в древнегреческом языке творительного и предложного падежей дательный в буквальном переводе передан этими падежами в соответствии с установленными в науке нормами перевода [1. С. 260—265, 275—276, §§ 987, 993—999, 1047—1050]. Также предлог έν с дательным падежом, бывает, не переводится, а сам дательный этот переводится творительным, когда обозначает орудие, средство действия [2. С. 530, п. 13].
[3] Веру Иисуса Христа в этом стихе апостол ставит эталоном, которому должны следовать верующие, чтобы им была засчитана праведность Бога. Но оборот вера Иисуса Христа имеет двоякое чтение: его род. п. можно читать а) как субъектный, как логическое подлежащее отглагольного существительного вера, или б) как объектный, как логическое дополнение этого существительного. Потому что если последнее заменить на соответствующий глагол, то получится соответственно а) верит Иисус Христос или б) верить Иисусу Христу [1. С. 266, 267, §§ 1004, 1006]. Грамматически выбор между этими вариантами остаётся дискуссионным, хотя, по мнению Уолласа, «весы склоняются» к первому варианту [3. С. 139—141]. Поэтому понимание нужно искать в богословии апостола Павла. И тогда истинным оказывается-таки вариант а) — верит Иисус Христос. Притом в прикладном смысле этот вариант включает в себя и вариант б): без веры Христу нельзя верить так, как верил Он Сам.
   А истинен вариант а) потому, что вера в стихе 25 принадлежит Христу — по смыслу (см. ниже, сн. 6), играя притом в богословии автора ту же оправдательно-умилостивительную роль, что и вера Иисуса в стихах 22 и 26. И поэтому дальше мы будем использовать оборот вера Иисуса Христа, подразумевая субъектное значение его род. п. — верит Иисус Христос.
   К этому следует добавить объяснение этой веры. Христос верил Отцу, воскрешающему мёртвых и милующему, или умилостивлённому кровью Сына, или считающему Его праведным за то, что Он кладёт душу Свою по заповеди Отца. И за веру Его Отец Его любил Его — Сын был праведен (подробнее см. ниже, сн. 6, 12 и 15). Как сказано:
«За то любит Меня Отец, что Я кладу душу Мою, чтобы опять Я получил её. Никто [не] отнимает её от [у] Меня, но Я кладу её от Меня Самого. Власть имею положить её и власть имею опять принять её. Эту заповедь получил Я от Отца Моего» (Ин. 10:17—18).
[4] Выкуп предмета — это сделка, в которой есть владелец и выкупщик. Кто здесь владелец, а кто Искупитель? Когда Сын выставлен инструментом или сферой (ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ) искупления (3:25), то Искупитель — Отец. Хотя и Сын — Искупитель тоже (Гал. 3:13), ибо Он с Отцом на одной стороне и посредством Его крови осуществлено искупление. А кто является второй стороной сделки? У Кого Бог выкупил человека? Теоретически есть только два варианта ответа: у Самого Себя или ещё у кого-то. Если у Себя, то какова причина платы Самому Себе? Если у кого-то, то кто он? Частично ответ на эти вопросы дан в стихе 5:9: у гнева. Ибо от его угрозы назначено спасение. Значит, он враг, противник человека — ивр. сата́н, арам. сатана́. Других субъектов владения, способных заставить Бога платить за человека, нет. Подробнее см. статью «Происхождение зла: почему в его существовании нельзя винить Бога?», особенно гл. 5.2.
[5] Баланс между свидетелями этого разночтения складывается так:
1) διὰ τῆς πίστεως: P40vid B C3 D2 Ψ 33 81 263 424* 1175 1241 1912 2200 2464 Byz [K L P] Lect Chrysostom Severian Hesychius1/2;
2) διὰ πίστεως: א C* D* F G 0219vid 6 124 256 365 424c 436 459 1319 1506 1573 1739 1852 1881 1962 l 165 Origen Eusebius Didymus Cyril Hesichius1/2;
3) (τῆς) πίστεως: itar, b, (d*), o vgmss eth Ambrosiaster Pelagius;
4) пропущено: A 2127 Orosius1/2 [4. P. 527].
Не только из-за внешних свидетельств Комитет UBS включил, хотя и в квадратных скобках, артикль τῆς в свои издания греческого НЗ, но из-за внутренних тоже. Вот их комментарий:
«С одной стороны, артикль могли добавить переписчики, которые хотели снова указать на διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ из стиха 22. С другой стороны, ниже в главе, когда Павел использует πίστις независимо (т. е. без артикля), за διὰ следует артикль (сравните стихи 30 и 31). Чтобы представить баланс как внешних доказательств, так и внутренних соображений, большинство членов Комитета предпочли включить τῆς в текст, но заключить его в квадратные скобки, чтобы указать на сомнение в его принадлежности» [5. P 508].
[6] Из-за большого количества компонентов причинно-следственных связей предложение, помещённое в отрывок 24—26, представляет трудность для чтения. Но его анализ подкрепляет выводы сноски 3 и даёт понять механизм оправдания. Поэтому мы приводим этот анализ, ради чего вместо буквального даём дословный перевод этого отрывка, ко всему прочему сохраняющему порядок слов в строгом соответствии с греческим текстом.
Итак, гр. ἱλαστήριον (умилостивление) — это изначально прилагательное среднего рода. Но оно может принимать и значение существительного [6. P. 96]. Как в русском прилагательное мастерска́я, золотой (монета). Именно этим словом Септуагинта в Исх. 25:17 переводит ивр. существительное כפרת (крышка, площадка), произошедшее от глагола כפר (покрывать, миловать, брать под защиту). И эта крышка — ковчега завета, который стоял в храме, во Святом святых. Также и в другом послании НЗ ιλαστήριον помещено на верх ковчега под сень херувимов — на место крышки (Евр. 9:5; это ещё одно и последнее место НЗ, где встречается ιλαστήριον). И кроплением крови жертвы на эту крышку священник, по закону Моисея, умилостивлял (כפר) Бога за грехи народа (Лев. 16:14—16). И так же, как в ВЗ, ἱλαστήριον в НЗ становится умилостивлением только из-за крови жертвы. Ибо, как Аарон окропляет ἱλαστήριον кровью жертвы, так и в Рим. 3:25 апостол помещает его в кровь Христа. Но добавляет сначала, что умилостивлением сделал Его Бог посредством веры. Веры чьей?
   Христа же: Его выставил умилостивлением Богпосредством веры. А вера людей здесь никак не может быть средством того выставления, только следствием: чтобы они поверили, сначала надо выставить Христа. Есть даже группа рукописей, древнейшая из которых P40 датируется III в., где перед словом πίστεως в стихе 25 стоит определённый артикль τῆς, отсылая читателя к вере Иисуса Христа в стихе 22 (см. выше, сн. 5).
   Можно, конечно, отвергнуть этот артикль и, ссылаясь на стихи Мк. 11:22—23, сказать, что Бог выставил Христа посредством веры Своей. Но это никак не исключает из средств того выставления веру Иисуса Христа. Ибо если уж Выставляющий для осуществления выставления должен иметь веру, то тем более и Выставляемый: Этот — во плоти и верит слову Того, а Тот — не во плоти и верит слову Своему при несомненном могуществе Своём (это подтверждает чтение род. п. в обороте вера Христа как субъектного; см. выше, сн. 3). К тому же цель самого выставленияпоказ праведности Бога. Но почему Бога, не Христа?
   Потому что именно с показывания, точнее, явления праведности Бога в стихе 21 апостол начал настоящее объяснение механизма оправдания и к показыванию праведности Бога же он это объяснение и приводит в стихе 26. И потому что показывание в стихе 25 осуществлено через отпущение прежде сделанных грехов, которое произошло от Отца, не от Сына, а значит, не может быть средством показывания праведности Сына, но Отца. Т. е. на отрезке стихов 21—26 апостол объясняет средства явления праведности Бога и средства зачёта её верующему. С последними всё просто. Это благодать Бога, искупление Иисусом Христом (24) за счёт крови Его (25) и эталон веры Христа, исходящей от человека (22, 26). А со средствами явления праведности Бога сложнее, и в них нужно разобраться. Перечислим их.
  1. Выставление Христа умилостивлением и отпущение грехов. Потому что то выставление для показывания праведности (25) — через это отпущение.
  2. Вера Христа. Потому что она средство выставления, а выставление — средство показывания. Значит, вера прежде выставления средство показывания (25). Как первый ряд кирпичей есть основа для второго и раньше второго — основа для третьего. И потому что из-за веры Христа установлена праведность Бога и оправдание верующих в настоящее время (26).
По п. 1, когда умилостивление выставлено для показывания, то грешникам. А когда показано грешникам, то посредством того только, что им заранее объявлено об отпущении прежде сделанных грехов их. Иначе умилостивление либо не выставлено, либо оно не умилостивительно (это, кстати, и вынуждает обособить фразу «для показывания праведности Своей» в переводе). Как и по закону Моисея в день очищения грехов священник каждогодно очищал грехи народа, без свидетелей кропя на умилостивление кровью первого козла, но второго отпуская с грехами народа в пустыню публично (Лев. 16:17, 20—21).
   А по п. 2, вера Христа потому необходима для выставления Его умилостивлением, что Сын, проливая кровь Свою, должен был верить в умилостивление Отца — в воскресение. И именно воскресение, выставив Христа умилостивлением и доказав актуальность объявленного пророками прощения прежде сделанных грехов (Иер. 31:31—34; Мф. 26:28; Мк. 1:4), показало Бога праведным (25). И потому вера Христа необходима для установления праведности Бога и оправдания верующих в настоящее время (26), что нужно показать человеку образец веры в могущество и любовь Бога, чтобы по этому образцу он сам уже верил в то же и потому был оправдан. Ведь эта вера его освобождает его от страха смерти и ненависти — от греха. Подробнее см. ниже, сн. 12и 15.
Т. о., праведность Бога стоит на вере Христа: из-за этой веры Христос пошёл на смерть, пролив кровь Свою. Ради этого пролития Бог умилостивился, воскресив Христа и простив народу прежние грехи их. А это воскресение явило праведность Бога и веру учеников, которая действует любовью, чтобы Бог оправдывал их в настоящее время. Таков механизм оправдания в отрывке 24—26.
В этой связи следует объяснить и механизм оправдания верующих «кровью Христа» (5:9). Потому Бог умилостивляется над верующими, что кровь Христа для них есть пример страдания ради любви, которая не защищается злом и милосердна даже к врагам (об этом же см. ниже, сн. 12, 15). Потому что эта «любовь — исполнение закона» (Рим. 13:10), а это исполнение — «праведность» (Втор. 6:25). И потому что из-за этой любви (см. статью «Условия Нового завета», гл. 1) праведника ненавидят и гонят до крови. А проливающего кровь свою ради заповедей Его Бог «любит» (см. выше цитату Ин. 10:17—18 в сн. 3) — считает праведным.
[7] Это иудейская гордость (καύχησις) законом (2:17, 23). Она была исключена законом веры. Также можно сказать, что гордость иудеев не с Богом (4:2), когда они гордятся как плоть Авраама (4:1). Вместо этой гордости Благовестие устанавливает гордость Христа (или Христом) для всех верующих (3:22, 5:2—3, 11).
[8] Переводить к Богу, как должно переводить предлог πρός с вин. п., нельзя, потому что значения предлога и глагола здесь не сочетаются: πρός выражает изменение, а глагол ἔχο (иметь) — состояние. И поскольку «значение глагола состояния перекрывает значение предлога изменения», то πρός вместо своего значения к, в получает значение общности — с, со [3. С. 382—383].
[9] Далее вместо тире надо читать всю предыдущую глагольную конструкцию «чтобы им засчиталась праведность».
[10] «Как благодать» — это такой же оборот, как и в стихе 4:4. Т. е. здесь этот оборот означает счёт платы из стиха 4:4 — в качестве праведности за веру из стиха 4:5.
[11] Почему предан? И почему через преступления наши? Потому что предан, или отдан — на убийство, а убит — из-за пороков человеческих, или преступлений наших. Не будет этих пороков, никто не убьёт того, кто не способен отвечать злом.
[12] Почему воскрешён, сказано, именно ради оправдания нашего? Почему не только кровь Христа оправдывает нас (3:25, 5:9), но и Его воскресение? Как оно оправдывает нас? До воскресения страх смерти принуждал нас защищать свою жизнь и достоинство насилием и делать преступления. А воскресение освободило нас от того страха. Как сказано:

«Он освободил этих, сколькие страхом смерти в продолжение всякого [времени] жить [жизни] были подвержены рабству» (Евр. 2:15)

Значит, и от того принуждения тоже освободил, так что в мужестве Господа Иисуса (см. заповедь о крещении в 1 Пет. 3:21—4:2) мы свободны постоянно мыслить состраданием ко всякому человеку, а значит, и не делать тех преступлений. Что и есть, по стихам 3:5—8, праведность. И эта праведность — из-за веры Иисуса Христа, веровавшего в воскресение, или в спасение Бога. Что дальше и подтверждает апостол в 10:9—10. Равно как и во 2 Кор. 4:13, 14, говоря:
«…мы верим, потому и говорим, зная, что Воскресивший Господа Иисуса, воскресит и нас посредством Иисуса».
Как и здесь, в стихах 4:20—22, сказано о следствии той же веры Авраама в могущество и милость Бога:
«Потому было засчитано ему в праведность».
[13] Здесь тот же принцип перевода предлога πρός с вин. п., что описан выше, в сн. 8.
[14] Здесь может быть применено правило двойного винительного падежа дополнения и сказуемого, согласно которому именное сказуемое переводится творительным падежом: признаешь Иисуса Господом. Но вопрос правомерности применения здесь этого правила является дискуссионным [3. С. 212]. Ясно одно, что Иисус Господь, о Котором пророк говорит:
«Всякий, кто призовёт Имя Господне [יהוה], спасётся» (СП Иоиль 2:32).
Ибо далее, в стихе 11, апостол тоже явно говорит о Господе Иисусе. И в стихе 12 хотя и не так явно, но тоже. Ибо признавать (ὁμολογέω) Господа (ср. Мф. 10:32), по стиху 9, всё равно, что призывать (ἐπικαλέω) Его, по стиху 12, — устами обращаться к Защитнику (10). И для того лишь в форме этого обращения глагол признавать (9, 10) апостол меняет на глагол призывать (12), чтобы отослать своих слушателей к авторитету пророка Иоиля (13) и этим авторитетом подкрепить свой тезис о спасении: устами признавать Господа Иисуса (9, 10) — это призывать Имя Господне во спасение (13).
[15] Значит, вера в спасение Бога и воскресение (т. е. в то, что Бог воскресил Христа, по 10:9) признаётся праведной, как и сказано в сн. 12 и 6. Ибо она свободна от страха смерти и, соответственно, от страха перед людьми, чтобы мыслить любовью Христа, состраданием ко всякому человеку во всякое время. Об этой любви Господь Иисус и говорит в Нагорной проповеди — Мф. 5:22—23, 38—48. А здесь, в Рим. 10:9—10, Дух Святой учит признавать эту любовь перед людьми. Как и в другом месте сказано:
«…всякий, кто призна́ет во Мне [Меня] в присутствии людей, призна́ю и Я в нём [его] в присутствии Отца» (Мф. 10:32).
Выходит, что праведность веры — мышление Христа, свободное (ввиду спасения воскресением от страха смерти и унижения) для сострадания всем (добрым и злым, друзьям и врагам) и распространяющее эту свободу и веру. Веру в любовь и спасение Всесильного Бога.
И тогда явно отличие новозаветной праведности от ветхозаветной. Праведность по Моисею достигалась не верой в спасение Бога, а исполнением всех заповедей его закона. Ибо только этим исполнением достигалась любовь к Богу и ближнему (Втор. 6:1—5, 25). Т. е., по Моисею, свобода от ненависти и причина любви — исполнение дел закона. А, по Христу, свобода от ненависти и причина любви — вера в любовь и в спасение Всесильного Бога. Т. е. праведность от веры доступнее праведности от дел, потому что, в отличие от последней, прежде дел даёт познание могущества и любви Бога. Т. о., поверил в воскресение Христа и спасение Бога — и ты свободен от страха, свободен любить — праведен. А признаёшь эту веру, или Христа, перед людьми, тебя будут ненавидеть и гнать за неё (потому что мир ненавидит любовь к врагам и непротивление злым), и ты своею «стойкостью» и мужеством «спасёшь душу свою» (Лк. 21:19) и «прославишься со Христом» (Рим. 8:17).
   Таков, выходит, закон веры, посредством которого «упразднена гордость законом» (Рим. 3:27), о которой подробнее см. выше, сн. 7.
[16] Как сказано:
  • «Благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением» (СП Пс. 149:4);
  • «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» (Лк. 18:7);
  • «…не [за] самих себя мстящие, любимые, но дайте место гневу. Написано ведь: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим. 12:19);
  • «…провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. <…> Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе» (СП 1 Пет. 2:12, 3:16).
 

Категории статьи: 

Оцените статью: от 1 балла до 10 баллов: 

Ваша оценка: Нет Average: 8 (3 votes)
Аватар пользователя Ubogij