Фуркало - Концептуальные формы хасидизма

Вікторія Фуркало - Володимир Фуркало - Концептуальні форми хасидизму
Хасидське світосприйняття приваблює нас своєрідною синтетичністю, яка є наслідком поєднання елементів філософської доктрини містичного ухилу, психології релігії та соціальної етики і орієнтована на перетворення віруючого, а не віри. В рамках хасидського руху на основі доктрини про проявлення Бога як духовної сутності в різноманітних істотах, явищах і предметах матеріального світу виокремлюється соціально-етичне вчення з його виразним універсалістським змістом. Хасидські сентенції, настанови, притчі переповнені любов’ю до кожної людини, незалежно від її конфесійної чи соціальної належності. Заслуговує на увагу і всебічне осмислення моральнісного потенціалу вчення благочестивих (хасидів).
 
Хасидское мировосприятия привлекает нас своеобразной синтетичностью, которая является следствием сочетания элементов философской доктрины мистического уклона, психологии религии и социальной этики и ориентирована на преобразование верующего, а не веры. В рамках хасидского движения на основе доктрины о проявлении Бога как духовной сущности в различных существах, явлениях и предметах материального мира выделяется социально-этическое учение с его выразительным универсалистским содержанием. Хасидские сентенции, наставления, притчи переполнены любовью к каждому человеку, независимо от его конфессиональной или социальной принадлежности. Заслуживает внимания и всестороннее осмысление нравственного потенциала учения благочестивых (хасидов).
 

Вікторія Фуркало - Володимир Фуркало - Концептуальні форми хасидизму - Концептуальные формы хасидизма

Издательство ПП Жовтий О.О., 2012. —176 с.
 
 

Вікторія Фуркало - Володимир Фуркало - Концептуальні форми хасидизму - Концептуальные формы хасидизма – Содержание

ВСТУП         
РОЗДІЛ 1. Аналітичний огляд дослідницької літератури з проблем хасидизму
РОЗДІЛ 2. Зміст та сутнісні особливості хасидського віровчення
 • 2.1. Уявлення про хасидизм та його місце в іудейській традиції        
 • 2.2. Основні принципи хасидського віровчення           
РОЗДІЛ 3. Історія становлення хасидизму: джерела, передумови, форми функціонування          
 • 3.1. Аналіз історичних джерел та свідчень про хасидів
 • 3.2. Історичні передумови появи та становлення хасидського руху  
 • 3.3. Історичні етапи та концептуальні форми розгортання хасидизму          
 • 3.4. Бештіанський хасидизм та особливості його сприйняття 
РОЗДІЛ 4. Історія утвердження хасидизму: аналіз його концептуальних форм
 • 4.1. Практичний цадикізм Елімелеха Лізенського і його послідовників       
 • 4.2. Хасидизм Леві-Іцхака з Бердичева   
 • 4.3. Школа Пшисхи (Пшисухи)    
 • 4.4. Раціоналістична система Шнеура Залмана (ХаБаД-хасидизм)     
 • 4.5 Учення рабі Нахмана з Брацлава        
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ     
 

Вікторія Фуркало - Володимир Фуркало - Концептуальні форми хасидизму - Концептуальные формы хасидизма – Вступ – Вступление

 
Хасидизм ХVІІІ – ХІХ століть є також своєрідним транслятором єврейських культурних цінностей у середовище української нації. Подібна трансляція посприяла поступовому налагодженню та стабілізації міжетнічних стосунків у тодішньому суспільстві та трансформації єврейства, попри його традиційну замкнутість, в одну із складових частин людності українських земель, без якої вже неможливо уявити подальшу вітчизняну історію.
 
Своєрідним зразком залучення хасидських цінностей до культурної спадщини українства постає змальований І.Франком в його повісті «Перехресні стежки» образ іудея Вагмана.
Актуальним видається й осмислення засобів хасидської творчості, акумульованих в алегоризмі притч та настанов. Ці засоби звернені насамперед до серця людини, а вже потім до її розуму. Особливості хасидської сугестивності та переконування викликають зацікавленість як ефективні чинники проведення виховної роботи в обмежених певними конфесійними чи соціальними рамками групах й навіть для вдосконалення педагогічної майстерності.
 
Виходячи із актуальності теми дослідження, основною метою постає з’ясування сутності хасидизму та виявлення істотних рис його історичних різновидів на підставі опрацювання ідейної спадщини найвизначніших представників вчення благочестивих.
 
Хасидизм XVIII-XIX веков также является своеобразным вещателем еврейских культурных ценностей в среде украинского народа. Эта передача способствовала постепенному налаживанию и стабилизации межнациональных отношений в тогдашнем обществе и превращению еврейства, несмотря на ее традиционную изоляцию, в одну из составляющих населения украинских земель, без которой уже не было невозможно представить себе дальнейшую отечественную историю.
 
Своеобразный пример причастности хасидских ценностей к культурному наследию украинцев был взят И. Франком в его повести «Перекрестные тропы» в образе иудея Вагмана.
 
Актуальным кажется и осмысление средств хасидского творчества, аккумулированных в аллегоризме притч и наставлений. Эти средства обращены в первую очередь к сердцу человека, а уже потом к его уму. Особенности хасидских сугестивности и убеждения вызывают заинтересованность как эффективные факторы проведения воспитательной работы в ограниченных определенными конфессиональными или социальными рамками группах и даже для совершенствования педагогического мастерства.
 
Следуя актуальности темы исследования, основная цель заключается в уточнении характера хасидизма и выявлении значимых особенностей его исторических разновидностей на основе изучения идеологического наследия наиболее видных представителей благочестивого учения.
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (2 votes)
Аватар пользователя brat Kliment