Історія релігії в Україні

Історія релігії в Україні: у 10 томах – Том 1: Дохристиянські вірування; Прийняття християнства
Історія релігії в Україні — це невеличкий фрагмент глобального релігійного процесу, але він насичений подіями світового масштабу через те місце, яке Богом відведене Україні в історії людства, та через ту складну суспільну і надто тяжку національну долю, яка, як історичне випробування на стійкість, судилася її народу.
 
Завдяки ряду обставин свого національного буття, історії і особливостям своєї національної духовності український народ завжди був одним із найбільш релігійних народів світу. Релігійність свідомості українців, з одного боку, є наслідком впливів на їх духовний світ різних релігійних чинників, з другого — продуктом зовнішніх щодо кожного з них факторів: географічних, історичних, етнопсихологічних, господарських, соціально-психологічних тощо.
 
Україна знаходиться на перехресті історичних шляхів між Сходом і Заходом, на межі зіткнення різних релігій — християнства і мусульманства, різних конфесій — православ’я й католицизму. Ця геополітична межовість створювала для українського етносу дуже складну ситуацію незахищеності, робила його об’єктом ворогувань завойовників із Сходу і Заходу, Півночі та Півдня. Психологічно відображаючи це, людина перебувала на межі можливостей існування, в стані постійного очікування смерті. аЗ цих умов віссю ставлення до життя для неї була вже не стільки турбота про нього, як поривання до чогось вищого від земного, до трансцендентного, очікування від нього щастя і злагоди.
 

Історія релігії в Україні: у 10 томах – Том 1: Дохристиянські вірування; Прийняття християнства

Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. - За ред. Б. Лобовика. - К.: Укр. Центр духовн. культури,1996—1998. - 384 с.— Бібліогр.: с. 373—382.— Анот. укр., англ.
ISBN 966-7009-17-3
 

Історія релігії в Україні – Том 1 - Зміст

 • Передмова. Релігія і Церква в контексті історії України
Том І
Вступ
 • Розділ І. Давня людність України: етногенез, суспільність, міфологія
 • Розділ II. Релігії стародавніх спільнот
 • Розділ III. Релігійні вірування літописних слов’ян
 • Розділ IV. Давньоукраїнський політеїзм
 • Розділ V. Релігійна святково-обрядова культура давніх українців
 • Розділ VI. Криза східнослов’янського язичництва
 • Розділ VII. Перші кроки християнства в українських землях
 • Розділ VIII. Шляхи проникнення християнства в Україну-Русь
 • Розділ IХ. Хрещення Київської Русі
 • Розділ X. Двовір’я в українській релігійності
 • Розділ XI. Християнство в тенденціях і колізіях духовності України-Русі
Релігійна минувшина в історичних свідченнях
Примітки та посилання на джерела

Історія релігії в Україні – Том 2: Українське православ’яІсторія релігії в Україні – Том 2: Українське православ’я

Ред-кол.: А. Колодний (голова) та ін.— К.: Укр. центр духов. культури, 1996—1998. -  За ред. П. Яроцького.— 1997.— 376 с.— Бібліогр.: с. 361—372.
ISBN 966-7009-17-3
 

Історія релігії в Україні – Том 2 – Зміст

ВСТУП
I. ЦЕРКВА В КИЇВСЬКІЙ РУСІ: ВІД ВВЕДЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА ДО ЗАНЕПАДУ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (988—1240)
 • 1. Особливості Київського християнства - 2. Внутрішній устрій Помісної церкви в Київській Русі - 3. Характер релігійності в Київській Русі - 4. Культура та духовне життя Київської Русі
II. ПРАВОСЛАВ’Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ПІД ІНОЗЕМНОЮ ВЛАДОЮ ДО ПОДІЛУ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ (1240—1458)
 • 1. Православна церква в період татарської навали - 2. Міждержавна боротьба за митрополичу кафедру - 3. Ставлення до Православної церкви з боку різноконфесійної іноземної влади на українських землях - 4. Флорентійська унія (1439) та її наслідки для Православної церкви - 5. Внутрішнє управління церквою і духовно-релігійне життя
III. ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ ВІД ПОДІЛУ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ ДО БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНІЇ (1458-1596)
 • 1. Правовий стан Православної церкви - 2. Внутрішній стан Православної церкви - 3. Соборна діяльність - 4. Православ’я в Україні напередодні Берестейської унії - 5. Берестейська унія та її наслідки - 6. Літературна полеміка довкола Берестейської унії
IV. УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВ’Я В XVII СТ.: ВІД ВІДНОВЛЕННЯ ІЄРАРХІЇ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ ДО її ПІДПОРЯДКУВАННЯ МОСКОВСЬКІЙ ПАТРІАРХІЇ (1620—1686)
 • 1. Православ’я в суспільному житті України - 2. Внутрішнє життя Православної церкви - 3. Самобутність розвитку, основні риси українського православ’я - 4. Православ’я в контексті культури України XVII століття

Історія релігії в Україні: у 10-ти т. - Т. 5. Протестантизм в Україні

Історія релігії в Україні: у 10-ти т. - Т. 5. Протестантизм в Україні

Редкол: А.Колодний (голова) та ін.
К.: Світ Знань, 2002,  424 с. іл.
За ред. П. Яроцького
ISBN 966-7742-05-9 
 

Історія релігії в Україні: у 10-ти т. - Т. 5. Протестантизм в Україні - Зміст

ВСТУП
ЧАСТИНА 1. РАННІЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ В УКРАЇНІ 
 • РОЗДІЛ І. Гусизм і «чеські брати»
 • РОЗДІЛ II. Лютерани і анабаптисти
 • РОЗДІЛ III. Кальвінізм 
 • РОЗДІЛ ІУ. Унітарії
 • РОЗДІЛ V. Російські єретики і реформаційний рух на українських землях 
 • РОЗДІЛ VІ. Відображення реформаційних ідей в українській суспільній думці кінця XVI — першої половини XVII ст
 • РОЗДІЛ VII. Місце протестантизму в національно-культурному житті Русі XVI — першої половини XVII ст. (шкільництво, книгодрукування, розвиток мови) 
 • РОЗДІЛ VIII. Наукова і літературна діяльність протестантів в Україні 
 • РОЗДІЛ IX. Просвітництво і прояви пієтизму в Україні
 • РОЗДІЛ X. Лютеранство і кальвінізм першої половини XX століття. Формуванння української протестантської церкви
ЧАСТИНА 2. ПІЗНІЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ В УКРАЇНІ 
 
РОЗДІЛ І. Баптизм. Богословський портрет
 • 1.1. Особливості дослідження, історіографія баптизму в Україні
 • 1.2. Уявлення про джерело Богопізнання (принцип Sola Scriptura)
 • 1.3. Уявлення про людину і спасіння 
 • 1.4. Церковний устрій, священнодії, служителі церкви
 • 1.5. Практичне церковне життя
РОЗДІЛ II. Виникнення баптизму як окремої релігійної течії
РОЗАДІЛ III. Зародження євангельсько-баптистського руху в Україні 
 • 3.1. Закономірність появи євангельсько-баптистського руху в Україні
 • 3.2. Передумови євангельського пробудження в Україні у другій половині XIX ст.
РОЗДІЛ IV. Розвиток євангельсько-баптистського руху на українській землі
 • 4.1. Євангельське пробудження на півдні України
 • 4.2. Євангельське пробудження у Київській і Єкатеринославській губерніях
 • 4.3. Євангельське пробудження у Таврійській губернії
 • 4.4. Перехід до баптизму
РОЗДІЛ V. Правовий стан євангельсько-баптистського руху наприкінці XIX— початку XX ст
 • 5.1. Думка Державної Ради 1879 р. про духовні справи баптистів та її вплив на становище українських баптистів
 • 5.2. Закон 1883 р. про дарування розкольникам усіх віросповідань права богослужіння 
 • 5.3. Положення Комітету Міністрів 1894 р 
 • 5.4. Соціально-політичні погляди євангельських віруючих
 • 5.5. Державні акти про віротерпимість (1903-1906 рр.). Утворення Союзу євангельських християн 
РОЗДІЛ VI. Євангельські християни-баптисти у радянський період 
 • 6.1. Український баптистський рух у першому десятилітті радянської влади 
 • 6.2. Євангельський рух в Західній Україні 
 • 6.3. Переслідування віруючих у 30-ті роки. Поновлення діяльності українських баптистів під час Великої Вітчизняної війни 
 • 6.4. Становище і діяльність Союзу євангельських християн-баптистів у повоєнні роки
 • 6.5. Розкол у баптизмі у 60-ті роки та його наслідки 
РОЗДІЛ VII. Діяльність євангельських віруючих у незалежній Україні 

Історія релігії в Україні: у 10-ти т. - Т. 6. Пізній протестантизм в Україні (П’ятидесятники, Адвентисти, Свідки Єгови)Історія релігії в Україні: у 10-ти т. - Т. 6. Пізній протестантизм в Україні (П’ятидесятники, Адвентисти, Свідки Єгови)

Редколегія: А.Колодний (голова) та ін. - За ред. П.Яроцького. - Київ-Дрогобич: видавець Сурма G, 2008. с. 632.
ISBN 978-966-96945-36-7
 

Історія релігії в Україні: у 10-ти т. - Т. 6. Пізній протестантизм в Україні (П’ятидесятники, Адвентисти, Свідки Єгови) - Зміст

Вступ
Частина І. П'ЯТИДЕСЯТНИКИ
 • I. Церква п’ятидесятників. Богословський портрет
 • II. Шляхи проникнення і умови становлення та розвитку п’ятидесятницьких церков в Україні (20-40 рр. XX ст.)
 • III. Церква християн віри євангельської в Союзі з євангельськими християнами-баптистами (1945-1989 рр.)
 • IV. П'ятидесятницькі церкви в незалежній Україні
Частина II. АДВЕНТИСТИ СЬОМОГО ДНЯ
 • I. Історія світового адвентистського руху й основні етапи становлення церковної організації АСД
 • II. Становлення церковної організації АСД в Україні (до 1917 р.)
 • III. Церква АСД в період радянської влади
 • IV. Церква АСД в незалежній Україні
 • V. Соціальна доктрина церкви АСД та її практична реалізація
Частина III. СВІДКИ ЄГОВИ
 • I. Свідки Єгови. Богословський портрет.
 • II. Витоки й особливості розвитку всесвітньої релігійної організації Дослідників Біблії - Свідків Єгови
 • III. Зародження і розвиток релігійної організації Свідків Єгови на українських землях наприкінці ХІХ-першій половині XX ст
 • IV. Свідки Єгови у радянський період
 • V. Свідки Єгови в незалежній Україні
Духовний і моральний потенціал протестантських церков в дії
Бібліографія

Історія релігії в Україні: у 10-ти т. - Т. 7. Релігійні меншини УкраїниІсторія релігії в Україні: у 10-ти т. - Т. 7. Релігійні меншини України

За ред. проф. А.Колодного. - Редколегія: А.Колодний (голова) та ін. - Київ, Українська Асоціація релігієзнавців,2011 р. - 600 с.
ISBN 978-966-2315-24-0
 

Історія релігії в Україні: у 10-ти т. - Т. 7. Релігійні меншини України- ЗМІСТ

Вступ. Релігійні меншини України: стан і проблеми (О.Бучма)
Розділ 1. КОНФЕСІЙНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ І СВОБОДА БУТТЯ РЕЛІГІЙНИХ МЕНШИН
 • 1. Конфесійний плюралізм етапу постмодерну (А. Колодний) - 2. Конфесійне багатоманіття України: формування і стан (А.Колодний) - 3. Релігійна мережа України в її статистичному обліку (Л.Владиченко) - 4. Природа релігійних меншин і правові проблеми їх буття в Україні (Л. Филипович) - 5. Правове регулювання діяльності релігійних меншин України в контексті вимог міжнародного права (М Бабій)
Розділ 2. РЕЛІГІЙНІ МЕНШ ИНИ ІСТОРИЧНОГО ХРИСТИЯНСТВА
 • 1. Православні церковні меншини України
  • а) Російська Православна Церква Закордонна (А.Колодний) - б) Православна Євангельська Апокаліпсична Церква (О.Саган) - в) Українська Реформатська Православна Церква (А.Бажал, Л.Божко) - г) Українська Автокефальна Православна Церква – канонічна (А.Колодний) - д) Апостольська Православна Церква (С.Вутянов) - е) Харківсько-Полтавська єпархія УАПЦ (Ігор Ісиченко)
 • 2. Течії православного коріння
  • а) Православне сектантство в Україні (О.Саган) - б) Старообрядство: віхи історії і сьогодення (С.Таранець) - в) Старообрядці-безпопівці в Україні та Росії (С. Таранець) - г) Інокентіївці (А.Колодний) - д) Істинно Православна Церква (Л.Шугаєва) - е) Істинно Православні Християни (Л.Шугаєва) - є). Іоанніти - течія хіліастично-есхатологічного спрямування (Л.Шугаєва) - ж) Леонтіївці (Л.Шугаєва) - з) Молокани (Л.Шугаєва) - и) Осташество як православна течія (В.Докаш, М.Шкрібляк)
 • 3. Католицькі меншини України
  • а) Вірмено-Католицька Церква в Україні (І.Гаюк) - б) Християни-покутники (В.Підлуський) - в) Василіянський Чин святого Иосафата (О. Недавня) - г) Феномен ковпаківців-традиціоналістів (О.Недавня) - д) Харизматичний рух в Католицькій Церкві: відгомін в Україні (П.Яроцький)
 • 4. Спільноти ранньо-протестантського коріння
  • а) Німецькі лютерани в Україні (М.Бондур, М.Ковтунюк) - б) Українська Лютеранська Церква (В.Горпинчук) - в) Шведські лютерани (А.Колодний) - г) Англіканство в Україні (І.Ванохіна, У.Ванько) - д) Українська Євангельсько-Реформована Церква (Л.Стасюк) - е) Закарпатська Реформатська Церква (Л.Стасюк) - є). Пресвітеріанська Церква (І.Задорожній) - ж) Менноніти на українських теренах (А.Колодний) - з) Методистська спільнота України (А.Колодний, П.Мартьянов)
 • 5. Меншини пізнього протестантизму
  • а) Спілка Церков Євангельських християн- баптистів (О.Лахно) - б) Собор незалежних Євангельських Церков України (Б.Воропін, О.Баштанський) - в) Адвентисти Сьомого Дня Реформаційного Руху (В.Мельник) - г) Протестантська Церква України (А.Колодний)
Розділ 3. РЕЛІГІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
 • 1. Вірменська Апостольська Церква України (І.Гаюк) - 2. Іудаїзм в Україні (В. Єленський) - 3. Хасидизм як різновид іудаїзму (В.Андросова, А.Колодний) - 4. Релігія караїмів (Ю.Полканов) - 5. Релігійний чинник в контексті історії кримчаків (І.Ачкіназі) - 6. Румунська Православна Церква в Україні (О. Саган) - 7. Цигани: їх історія, вірування і звичаї (А.Колодний)
Розділ 4. ІСЛАМ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ
 • 1. Духовне Управління мусульман Криму (А.Булатов) - 2. Духовне Управління мусульман України (А.Колодний) - 3. Духовне Центр мусульман України (І.Козловський, І.Луковенко) - 4. Духовне Управління мусульман України «УММА» (С.Ісмагілов) - 5. Київський Муфтіят (К.Хуснатдінов) - 6. «Альраід» в релігійному і громадському контексті України (О. Фриндак) - 7. Нові мусульманські течії Криму (А.Булатов) - 8. Шиїзм як течія мусульманської релігії (Абдул Халік) - 9. Суфізм в Україні (О.Лавринович)
Додаток. Релігійна карта України 1991-2011 років (укладач А.Колодний)

Історія релігії в Україні: у 10-ти т. - Т. 8. Нові релігії України - ЗмістІсторія релігії в Україні: у 10-ти т. - Т. 8. Нові релігії України

За ред. проф. А.Колодного. - Редколегія: А.Колодний (голова) та ін. - Київ, 2010 р. - 828 с.
ISBN 966-531-201-4
 

Історія релігії в Україні: у 10-ти т. - Т. 8. Нові релігії України - Зміст

Вступ. ФЕНОМЕН НЕОРЕЛІГІЙ (Л.Филипович)
Частина перша. НОВА РЕЛІГІЙНІСТЬ: ОСОБЛИВІСТЬ, СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ
Розділ 1. ДУХОВНІ ВИЯВИ НЕТРАДИЦІЙНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ
 • 1. Особливості буденного світогляду послідовників нетрадиційних вірувань (П.Косуха з доопрацюванням А.Колодного) - 2. Ціннісні орієнтації нетрадиційного віруючого (П.Косуха з доопрацюванням А.Колодного) - 3. Наука в контексті нетрадиційних вірувань (А.Щедрін) - 4. Натуралістичні міфи - феномен нової неорелігійності (А.Щедрін) - 5. Марновірство як позатрадиційна релігійність (А.Щедрін) - 6. Екзистенційний устрій нової релігійності (С.Качурова) - 7. Кеносистизм як вияв нетрадиційності (О.Карагодіна) - 8. Обряди в неорелігіях (В.Бодак, Л.Филипович) - 9. Шляхи і форми навернення в нові релігійні течії (О.Карагодіна) - 10. Проблема вибору нетрадиційної віри (Л.Филипович)
Розділ 2. СТАТУС НЕТРАДИЦІЙНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ
 • 1. Географія неорелігій України (А.Колодний) - 2. Детермінанти нетрадиційної релігійності (А.Колодний) - 3. Соціально-демографічний портрет нетрадиційного віруючого (П.Косуха з доопрацюванням А.Колодного) - 4. Нетрадиційність і сучасні суспільно-політичні процеси (П.Косуха з доопрацюванням А.Колодного) - 5. Нетрадиційна релігійність в контексті національного (П.Павленко) - 6. Нові релігії у дзеркалі вітчизняних мас-медіа (В.Єленський) - 7. Правові проблеми буття релігійної нетрадиційності (М.Бабій) - 8. Фактори релігієвибору і забезпечення його свободи (О.Карагодіна) - 9. Тенденції неорелігійного процесу в Україні (Л.Филипович)
Розділ 3. РЕЛІГІЙНЕ МІСІОНЕРСТВО І НОВІ РЕЛІГІЇ
 • 1. Прозелітизм і нові релігійні течії (В.Єленський)
 • 2. Релігійне місіонерство в оцінках традиційних конфесій (А.Колодний)
 • 3. Місцеві Церкви та закордонне місіонерство (М.Маринович)
 • 4. Християнські місії України
  • а) Християнська місія „Світло на Сході” (А.Колодний) - б) Християнське товариство „Україна для Христа” (О.Кос, Є.Концур, О.Мамонов) - в) Християнська місія „Сім’я” (Р.Стівенс) - г) Благодійницька християнська спільнота «Армія Спасіння» (О.Азарова, К.Білявська, А.Вербицька) - д) Євангельська місія „Добра новина” (А.Колодний)
 • 5. Правові аспекти місіонерської діяльності в Україні (М.Бабій)
Частина друга. КОНФЕСІЙНЕ РІЗНОМАНІТТЯ НОВИХ РЕЛІГІЙ УКРАЇНИ
Розділ 1. РІДНОВІРСЬКІ ТЕЧІЇ
 • 1. Українська Рідна Віра (Г.Лозко) - 2. Собор Рідної Української Віри (О.Безверхий) - 3. Рідна Православна Віра (В.Куровський) - 4. Слов’янська духовна течія „Великий Вогонь” (Г.Боценюк) - 5. Рідна Українська Національна Віра (РУНВіра) (А.Колодний) - 6. Рідновір’я російського походження в Україні (В.Куровський) - 7. Схорон єж словен (Єднання всіх слов’ян) (А.Колодний)
Розділ 2. ХРИСТИЯНСЬКА НЕТРАДИЦІЙНІСТЬ
 • 1. Церква Христова в різноманітті її виявів (П .Павленко)
 • 2. Церква Христа (І.Козловський)
 • 3. Новоапостольська Церква (А.Колодний)
 • 4. Церква Назарянина (А.Колодний, П.Мартьянов)
 • 5. Українська Християнська Євангельська Церква (Л.Падун)
 • 6. Історія виникнення і сучасний стан харизматичного руху (В.Титаренко)
  • а) Церква Світових Жнив (О.Бай) - б) Об’ єднання Незалежних Харизматичних Християнських Церков України (А.Гаврилюк) - в) Християнська Церква „Перемога”(Г.Мадава) - г) Харизматична Церква „ Посольство благословенного Царства Божого для всіх народів” (С.Жукотанська) - д) Харизматичний рух „Нове покоління” (А.Колодний, А.Тищенко) - е) Церква «Дім Слави Божої» (С .Прудивус) - є) Асоціація Церков «Благая весть» (С.Продивус)
 • 7. Християнська Церква Кальварі Чапел (О.Жуковська, Л.Картель)
 • 8. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів (А.Колодний, Ю.Корольов)
 • 9. Церква Останнього Завіту (С.Артемович)
 • 10. Церква Нового Єрусалиму (А.Колодний, О.Васильєв, О.Вітер)
 • 11.Православна Церква Божої Матері (С.Вутянов)
 • 12. Еміші або Діти Бога Живого (А.Колодний)
Розділ 3. НЕООРІЄНТАЛІСТСЬКІ РУХИ
 • 1. Товариство Свідомості Крішни (Є.Нартов)
 • 2. Місія Чайтан’ї (А.Колодний)
 • 3. Рух Шрі Чайтан’я Сарасват Матх (О.Романенко)
 • 4. Вчення Сатья Саї Баби (А.Колодний)
 • 5. Вселенська Чиста Релігія (Сахаджа-йога) (З. і А.Савицькі)
 • 6. Брахма Кумаріс (Ю .Карапетян, О .Грибенко)
 • 7. Вчення Махаріші - засновника трансцендентальної медитації (ТМ) (Є. Ставицька, В .Шепель)
 • 8. Шрі Чінмой і його Центр (В.Коломицев)
 • 9. Спільнота Сія-Світ (А.Колодний, М.Бондар, А.Валеня, Т.Ткачук)
 • 10. Буддійські новоутворення України
  • а) Білий Лотос (Черкаська громада буддистів) (А.Колодний, М.Бердичевська, Д.Гетьман, К.Гончарова) - б) Буддійський орден Ніппондзан Мьоходзі (А.Колодний) - в) Школа Карма Каг’ю (Т.Фрідман)
 • 11.Ошо Радніш та його вчення (А.Колодний)
Розділ 4. ТЕЧІЇ „НОВОГО ВІКУ” І ДУХОВНІ ВЧЕННЯ
 • 1. Новий вік: поняття, історія, концепції (О.Карагодіна) - 2. Міжнародний рух Граля (К.Дем’янчук) - 3. Саєнтологія як нове духовне вчення (Харків. центр саєнтологів) - 4. Китайський цигун - школа Фалуньгун (Л.Кнутарьова) - 5. Жива Етика або Агні Йога (І.Савіна) - 6. Теософське товариство (Я.Любивий) - 7. Система природного оздоровлення Вчителя Іванова (О.Карагодіна, Г.Петренко, С.Холодникова) - 8. Вчення Григорія Грабового як неорелігія (А.Колодний, С.Свистунов) - 9. Школа Симорон (В.Матвеєв) - 10. Анастасіївці (А.Колодний)
Розділ 5. СИНТЕТИЧНІ РЕЛІГІЙНІ СПІЛЬНОТИ
 • 1. Віра Багаї (Національні збори багаїв України)
 • 2. Церква Єднання (М.Ільїн)
 • 3. Велике Біле Братство
  • а) Біле Братство очима соціолога (В.Єленський) - б) Неорелігійний феномен Великого Білого Братства (В .Гринько) - в) Нова спільнота Преображенного Людства Велике Біле Братство Юсмалос (В.Брицька) - г) Космічне Полімистецтво Третього Тисячоліття як нове видання Великого Білого Братства (А.Колодний)
 • 4. Євреї за Ісуса (К.Данильченко, Ю. Коцеруба)
 • 5. Спільнота Вознесених Володарів (А. Колодний, О.Четверик)
Розділ 6. ПСЕВДОРЕЛІГІЇ ЯК ТЕЧІЇ СУСПІЛЬНОГО НЕСПОКОЮ
 • 1. Аум Сінрікьо (А.Колодний) - 2. Сатанізм як псевдорелігія (М.Закович)
Післяслово. НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ В ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ (Л Филипович)

Історія релігії в Україні – Том 9 Історія релігії в Україні: у 10-ти т. - Релігія і Церква в історії української діаспори. Т.9.

За ред. проф. А.Колодного. - Редколегія: А.Колодний (голова) та ін.  – К.: Український видавничий консорціум та УАР, 2012. – 906 с.
ISBN 978-966-2315-24-1
 

Історія релігії в Україні – Том 9 – Зміст

Вступ.
ОСОБЛИВОСТІ Й ІСТОРИЧНЕ ПОКЛИКАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ДІАСПОРИ (А.Колодний)
Розділ 1. ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ДІАСПОРИ
 • 1. Українські Церкви як чинник самоідентифікації українців у діаспорі (Л.Филипович) - 2. Українська Греко-Католицька Церква за кордонами України станом 2010 року: короткий огляд (Т.Гринчишин) - 3. Початки української еміграції за океан (Ю. Мулик-Луцик) - 4. Українська діаспора і роль Української Греко-Католицької Церкви в її житті (І.Шевців) - 5. Сакральне мистецтво української діаспори (С.Гординський). - 6. Українська греко-католицька діаспора в контексті глобалізаційних процесів сучасності (С.Кияк) - 7. Українська Західна діаспора на порозі ХХІ століття (В.Маркусь) - 8. Українська діаспора: криза і перспективи (О.Пахльовська)
Розділ ІІ. ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • 1. Становлення і перспективи УГКЦ в діаспорі (С.Кияк) - 2. Спроби підпорядкування діаспорних греко-католиків латинському єпископатові (Ю.Мулик-Луцик) - 3. Проблеми українського єпископату для Канади (М.Казимира) - 4. Творення Української Католицької єпархії в Аргентині (М.Василик) - 5. Поширення Українського греко-католицизму аргентинськими теренами - 6. Апостольський Екзархат для українців у Франції (М.Гринчишин) - 7. Українська Греко-Католицька Церква у Польщі (П.Білий) - 8. УГКЦ в процесах україно-польського протистояння 1919-1923 років (О.Єгрешій) - 9. Українська Греко-Католицька Церква на румунських теренах - 10. Українські греко-католики в Хорватії, Сербії, Боснії та Герцоговині (Р.Мизь) - 11. Греко-католицизм у четвертій хвилі української еміграції в Італії та Іспанії - 12. Українська Греко-Католицька Церква в Австралії (І.Шевців) - 13. Австралійська єпархія УГКЦ двох останніх десятиліть (А.Колодний) - 14. Українські греко-католики в Росії (В.Ідзьо) - 15. Українська греко-католицька громада в Китаї (Р.Колумаєв) - 16. З’ява і поширення громад УГКЦ у Казахстані - 17. Василіани в регіонах розселення української діаспори (О.Недавня) - 18. Товариство імені Апостола Андрія в контексті діяльності УГКЦ в діаспорі (А.Колодний) - 19. Ставлення Апостольської Столиці років понтифікату Івана Павла ІІ до УГКЦ (С.Жолоб) - 20. Греко-Католицька Церква в процесах становлення національної ідентичності лемків (П. Любчик)
Розділ ІІІ. ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • 1. Українська Православна Церква діаспори в її інституційному багатоманітті (Т.Міненко) - 2. Формування феномену Українського Православ’я в Америці (С.Ярмусь) - 3. Українська Православна Церква у повоєнні роки в Західній Європі (І.Власовський) - 4. Українська Православна Церква в Австралії та Америці (І.Власовський) - 5. Ідеологічні засади Української Греко-Православної Церкви в Канаді (С.Савчук) - 6. Українська Автокефальна Православна Церква у Великій Британії повоєнних десятиліть (С.Богатирець) - 7. Українська Автокефальна Православна Церква в Бразилії (М.Милусь) - 8. Православ’я в контексті релігійного життя української діаспори Аргентини - 9. Українська Автокефальна Православна Церква в Аргентині (М.Милусь) - 10. Українське Православ’я у Парагваї та Венесуелі (М.Милусь) - 11. П’ятидесятиліття УАПЦ в еміграції: огляд і оцінки (А.Жуковський) - 12. Українська Православна Церква у XX столітті: спроби зближення зі Вселенською Патріархією (С.Ярмусь)
Розділ ІV. ПРОТЕСТАНТИЗМ СЕРЕД УКРАЇНЦІВ ЗАРУБІЖЖЯ
 • 1. Українські баптисти на американських теренах - 2. Український євангельський рух Аргентини - 3. Українське Місійно-Біблійне Товариство (В.Домашовець) - 4. Український Баптистський рух світового масштабу (В.Домашовець) - 5. Євангельські християни-баптисти в українській діаспорі - 6. Видатні євангельсько-баптистські пастори української діаспори (В.Домашовець) - 7. П’ятидесяницька еміцграція останньої третини ХХ століття (М.Мокієнко)
Розділ V. РІДНОВІРСТВО В ДУХОВНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ ДІАСПОРИ
 • 1. Зародження українського рідновірства й поширення його у закордонні (Т.Беднарчик) - 2. Роль Володимира Шаяна в рідновірському русі (Т.Беднарчик) - 3. Рідна Українська Національна Віра (РУНВіра) як діаспорне релігійне явище (А.Колодний) - 4. Свята Українська віра – Рідна Віра М.Шкавритка (Т.Беднарчик) - 5. Визнавці Української Віри (Т.Беднарчик) - 6. Громада імені Лесі Українки Української Національної Віри (Т.Беднарчик) - 7. Об’єднання Українців Рідної Віри (Т.Беднарчик)
Розділ VІ. ВИДАТНІ ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ДІАСПОРИ
 • 1. Віра і праця митрополита Іларіона (Огієнка) в діаспорі (С.Ярмусь). - 2. Митрополит Мстислав у боротьбі за відродження і збереження Українського Православ’я (Т.Міненко) - 3. Отець Степан Ярмусь – мислитель православної діаспори (А.Колодний) - 4. Святомир Фостун як виразник думань православних українців (А.Колодний) - 5. Йосиф Сліпий у контексті боротьби за Український Патріархат (А.Колодний) - 6. Єпископ Іван Прашко – будівничий Української Австралії (Р.Делятинський, Н.Бедрій) - 7. Іван Шевців як церковний діяч і богослов (І.Паславський) - 8. Іван Шевців – масштабна постать діаспорного греко-католицизму (А.Колодний) - 9. Мислитель-богослов Іван Музичка живе з Україною в серці (А.Колодний) - 10. Творчість Дмитра Блажейовського як засіб збереження українства (І. Ковальчук, А.Колодний) - 11. Професори Іван Власовський та Юрій Мулик-Луцик: життя і творчість (О.Уткін, С.Ярмусь) - 12. Богословсько-релігієзнавчий спадок отця Івана Ортинського (А.Колодний) - 13. Місце Михайла Боровика і Ярослава Оріона в рідновірському русі (Т.Беднарчик)
Післяслово редактора

 
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (7 votes)
Аватар пользователя brat Andron