ЛеИсраэль - ЗОАР - 5 - Дварим

ЛеИсраэль - ЗОАР - 5 - Дварим
Библиотека еврейских текстов - ЗОАР

תיב) תא חזי אלמלי ןסגלון ישראל עובךיץ נ״ דכשרן נ־ קמי קוז־שא בדך הוא, לא ״׳הו1 קאימו עליה עמץ עעכו״ם בעלמא, אבל ישךאל אינון גרמץ י» לשאר יגעמין ״עכו״ם לזקןפא 77.רישןיהו בעלמא, יהדאל^לי לשראל לא »ןה1ן חטאן קמי נקוךשא בריך הוא ׳•שאר עמץ עכו״ם זאתעפיין ״ קפדיהו.

תיג) ותא חזי, אלמלא דאמשיכו ישראל י בע1בךין בישין, לססר אחרא באךצא קדישא, הא אתמר, ךלא י קולטו שאר עמין ״ עעכו״ם ״ באךעא קדישא, ולא יאתגלו מעל ׳»אךעא, ועל זיא כתיב, ?י דלתו מאיד, דלית לן •נעובךין דכשרן כךקא חזי, ובגין כך ?י דלתו מאיד מהר ןקךמונו רח?׳יף•

ת״ח אלמלא וכוי: בוא וראה, אם אצרו ישראל מעשים טובים לפני הקב״ה, לא היו עומדים עליהם עמים עכו״ם בעולם. אבל ישראל גורמים לשאר העמים להרים את ראשם בעולם, כי אם ישראל לא היו חוטאים לפני הקב״ה, היו שאר העמים עכו״ם נכנעים לפניהם.

ות״ח אלמלא וכוי: ובוא וראה, אם לא היו ממשיכים ישראל , במעשים רעים, את הצד האחר, בארץ ישראל, הנה למדנו, שלא היו שולטים שאר העמים עכו״ם בארץ ישראל, ולא הגלו מן הארץ. ועל זה כתוב, כי דלונו מאד, שאיך לנו מעשים טובים כראוי, וע״ב, כי דלונו וגוי.

Смотри, если бы в сокровищнице евреев было достаточно добрых поступков, то другие народы не притесняли бы их. Евреи являются причиной тому, что другие народы поднимают голову. Если бы евреи не грешили перед Творцом, то остальные народы были бы у них в подчинении.

Если бы евреи не привлекали своими злыми поступками нечистоту в землю Израиля, то другие народы не могли бы властвовать в этой земле, и евреи не ушли бы в галут. Об этом сказано: כי דלתו מאד - так как мы очень обеднели - нет у нас добрых поступков как полагается, - и потому мы бедны...


 

Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР

 
которую нам передал Б-жественный Тана paбби Шимон Бap Йохай с комментарием "Сулам" Великого кабблиста и праведника Рабби Йегуды Лейб aЛeвu Ашлага
 

Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 5 - книга Дварим

ИЗРАИЛЬ 5767
 
Книга Дварим из Хок леИсраэль в книге Зоhар с комментарием Святого Баал Сулама рабби Иегуды Лейб аЛеви Ашлага, благословенна память праведника. 
Автор - составитель книги "Зоар - Хок леИсраэль Рабби Симха Авраам aЛeвu Ашлаг (שליט״א)
Перевод и комментарий p.Цвu Элазар Давид Нисанзон (שליט״א)
 

Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 5 - книга Дварим - От автора-составителя

 
Прежде всего, необходимо понять, что если Вс-вышний создал в мире неевреев и евреев, это значит, что все они должны присутствовать в мире. И у каждого народа есть своя работа, своё исправление на земле. Об этом сказал пророк (מיכה פרק ד' פסוק הי): все народы пойдут с именами своих богов, а мы - с Именем нашего Б-га -Вс-въиинего. Всем известно, что еврейский народ никогда не старался навязывать другим свою веру. Более того, если нееврей желает стать евреем, то по закону всячески препятствуют этому, чтобы он передумал. И только того, кто не уступает и борется за право быть евреем, - удостаивают этой чести. Поскольку сказано в Зойар, что нееврей, страстно желающие стать евреями, имеют еврейскую душу, и теперь пришло их время вернуться к своему корню.
 
Возникает вопрос, как могло случиться, что еврейская душа родилась в нееврейском теле? Ответ: если еврей ведёт себя не по-еврейски и сближается с неевреями, то после смерти его душа перевоплощается в нееврея. Тогда её исправление будет заключаться в том усилии, которое она приложит для возвращения к своему корню -еврейству.
 
В соответствии с законом, нееврею, даже проходящему уже гиюр, запрещено изучать Тору и выполнять заповеди - и даже за день до гиюра. И запрещено ему соблюдать субботу, потому что написано в святой Торе, что Вс-вышний наказывает неевреев, выполняющих законы субботы. И оттого, что желают ему добра, что хотят уберечь его от наказания, не разрешают ему соблюдать субботу.
При получении Торы на горе Синай евреи сказали: “Сделаем и услышим”. Прежде будем учить Тору и выполнять её заповеди силой веры во Вс-вышнего, что относится к обещанию “сделаем”, а затем будем учиться, чтобы понять, почему Вс-вышний приказал учить Тору и выполнять её заповеди, - и это относится к обещанию “услышим”. Об этом мы учим в святом ЗоИар и других книгах Каббалы. Поэтому, пока еврей не выполняет обещание “сделаем”, не должен приближаться к изучению Каббалы, относящемуся к обязательству “услышим”.
 
Теперь становится понятным, почему наша святая Тора не позволяет обучать неевреев. Народ Израиля принял Тору на горе Синай. У других народов есть другое предназначение. Если нееврей пренебрегает своим предназначением и начинает вести себя, как еврей, то получает за это наказание свыше, подобно солдату, переходящему самовольно в другой род войск.
 
В нашей святой Торе (חומש ויקרא פרשת אמור) написано, что в праздник Суккот евреи приносили в жертву семьдесят бычков для благополучия народов мира. Мы видим, насколько наша святая Тора заботится о каждом народе и не желает, чтобы другие народы были наказаны. Подобно сказанному выше, что Вс-вышний наказывает нееврея, соблюдающего субботу, запрещено изучение Торы для неевреев, чтобы не были наказаны. И истинные праведники и главы еврейского народа не разрешают неевреям учить святую Тору вообще, и в частности, секреты Торы - Каббалу, потому что желают добра народам мира.
 
Сегодня мы видим, что есть люди, обучающие Торе и Каббале тех, кто не принял на себя Тору и не выполняет её заповедей, и также неевреев. Напрашивается вывод, что эти люди действуют из эгоистических побуждений, что они не желают добра другим народам. Но весь их интерес - счёт в банке. Ведь если бы желали добра неевреям, то не обучали бы их Торе, чтобы те не были наказаны Вс-вышним.
 
При получении Торы на горе Синай евреи сказали: “Сделаем и услышим”. Прежде будем учить Тору и выполнять её заповеди силой веры во Вс-вышнего, что относится к обещанию “сделаем”, а затем будем учиться, чтобы понять, почему Вс-вышний приказал учить Тору и выполнять её заповеди, - и это относится к обещанию “услышим”. Об этом мы учим в святом ЗоИар и других книгах Каббалы. Поэтому, пока еврей не выполняет обещание “сделаем”, не должен приближаться к изучению Каббалы, относящемуся к обязательству “услышим”.
 
Теперь становится понятным, почему наша святая Тора не позволяет обучать неевреев. Народ Израиля принял Тору на горе Синай. У других народов есть другое предназначение. Если нееврей пренебрегает своим предназначением и начинает вести себя, как еврей, то получает за это наказание свыше, подобно солдату, переходящему самовольно в другой род войск.
 
В нашей святой Торе (חומש ויקרא פרשת אמור) написано, что в праздник Суккот евреи приносили в жертву семьдесят бычков для благополучия народов мира. Мы видим, насколько наша святая Тора заботится о каждом народе и не желает, чтобы другие народы были наказаны. Подобно сказанному выше, что Вс-вышний наказывает нееврея, соблюдающего субботу, запрещено изучение Торы для неевреев, чтобы не были наказаны. И истинные праведники и главы еврейского народа не разрешают неевреям учить святую Тору вообще, и в частности, секреты Торы - Каббалу, потому что желают добра народам мира.
 
Сегодня мы видим, что есть люди, обучающие Торе и Каббале тех, кто не принял на себя Тору и не выполняет её заповедей, и также неевреев. Напрашивается вывод, что эти люди действуют из эгоистических побуждений, что они не желают добра другим народам. Но весь их интерес - счёт в банке. Ведь если бы желали добра неевреям, то не обучали бы их Торе, чтобы те не были наказаны Вс-вышним.
 

Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 5 - книга Дварим - Из книги

 

 

הסולס

מכל העולמות. ולמדנו, למקום ההוא מורידים את אותם האנשים המבזים לענות אמן. ודנים אותו בגיהנם על אמנים רבים שנאבדו ממנו שלא החשיב אותם, ומורידים אותו כאותו המדור התחתון שאץ בו פתח, ונאבד ואינו עולה משם לעולם. וע״כ כתוב, כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה. ושואל, ולא, והרי כתוב מבטן שאול שועתי שמעת וגר, והוא עלה משם. וכתוב, מוריד שאול ויעל. ומשיב, אלא כאן שאול, שממנו עולים, ושם תחתית, שמשם אינו עולה. והעמדנו, כאן שחזר בו, שעשה תשובה. שם שלא חזר בו.

פירוש

כפול, ומתרגמינן מרובע יהיה עיף. אף כאן, עיפתה, כלומר כפולה. והמדור ההוא נקרא שאול תחתית, שאול הוא מרור אחד, העליון. תחתית הוא המדור התחתון, ומשום זה נקרא, ארץ עיפתה תחתית, ונקרא ג״כ אבדון. וע״כ כתוב, שאול ואבדון, שהם, מזוריס הכפולים זה על זה. כל המדורים לא נכפלו, וכולם אינם עייפים, כלומר, שאינם נקראים ארץ עיפתה, חוץ מזה.

ותאנא מאן דנחית וכר: ולמדנו, מי שיורד לאבדק, שנקרא תחתית, אינו עולה לעולם, והאדם ההוא נקרא איש שכלה ונאבד

 
 
Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 5 - книга Дварим - Из книги

תאנא כל מאך וכוי:

Так мы учили: о человеке, который слышал браху и не сосредоточил внимание на каване сердца, произнося амен, сказано: ?זבחי יל/ל - оскорбляющие Меня будут унижены. Об этом написано: לכם הכה ני ם בחי שפ׳י - вам коИаним, Имя Моё — позорящий. Каково его наказание? Как он не раскрыл благословений сверху, так и ему не раскроют благословения. Более того, когда он уходит из этого мира, то провозглашают прежде, чем он войдет: закройте вход перед этим человеком, чтобы не мог войти - не впускайте его. Ой ему, и ой его душе.

תאנא חייבי דגיהנם וכוי:

Так мы учили. Грешники Гекинома поднимаются все по известным ступеням. И множество входов Гекинома соответствует входам в Ган Эден. Когда выводят грешников из Гекинома, то выводят их по определённым выходам, называющимся именами соответствующих входов в Ган Эден. А каждый из входов в Ган Эден несёт имя, соответственно выходу из Гекинома, что напротив него. И когда видим ступень выхода из Гекинома, то можем определить соответствующий вход в Ган Эден и постичь его.

Объяснение.

Форма раскрытия Света всегда соответствует форме его сокрытия.

בגיהנם אית מדורא וכוי:

Последняя ступень Гекинома, самая нижняя, сдвоенная - ступень над ступенью. Она называется ארץ עיפתה - сдвоенная земля. Эта ступень называется также שאול תחתית - преисподняя-тахтит. Преисподняя - верхнее отделение, а תחתית - нижнее. И потому называется ארץ עיפתה תחתית - земля сдвоенная, нижняя. И называется также אבדון - гибель. И потому сказано: שאול ואבדון - преисподняя и гибель - нижнее отделение Гейинома, состоящее из двух. Все отделения, кроме этого, не сдвоены.

Примечание.

Слово עייפים - сдвоенные - переводится также “уставшие”.

:ותאגא מאן דנחית וכוי

Так мы учили. Если человек спускается в אבדון (тахтит) - на полную гибель, он никогда не поднимется и потерян навсегда - погиб во всех мирах. И мы учили, что в такое место спускают людей, которые презрительно относятся к обязанности отвечать амен. И того человека судят за многие амен, которые он потерял и которыми он пренебрёг, - спускают его в нижнее отделение Гекинома. Оттуда нет выхода, и погибает - никогда не поднимется. Об этом написано: כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלת - исчезает облако и уходит, так и спускающийся в преисподнюю - не поднимется. Спрашивает, а разве не сказано: מבטן שאול שועתי שמעה ונוי - из недр преисподней мою. мольбу Ты услышал...1 И поднялся оттуда. И написано: מוריד שאול ויעל - спускает в преисподнюю и поднимает. Ответ. Здесь שאול - преисподняя, из которой поднимаются, а там תחתית - нижняя ступень, откуда не поднимаются. И объясняли, что в верхнем отделении находятся те, кто сделал тшуву, а в низшем - нет.

 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (2 votes)
Аватар пользователя Tov