Дзiцячая Бiблiя - Детская Библия

Дзiцячая Бiблiя на беларускай мове
ДЗІЦЯЧАЯ БІБЛІЯ  на беларускай мове - ДЕТСКАЯ БИБЛИЯ на русском языке

 

Дзіцячая Біблія - Біблейскія апавяданні з малюнкамі

 
Барыслаў Араповіч і Вера Маццёлмякі
Першае выданне, 1992 Пераклад з рускай мовы
Выдавецтва: Інстытут перакладу Бібліі, Стакгольм
ІSBN 91-88394-05-0
 

Дзіцячая Біблія - Біблейскія апавяданні з малюнкамі - Пра Біблію

 
Дарагі дружа! Ці ведаеш ты, што гэта за кніга - Біблія?
 
Біблія - Божае Слова. Яна раскрывае таямніцу паходжання свету, чалавека і сэнс самога жыцця. У Бібліі сабраны Святыя Пісанні. У іх складанні на працягу паўтара тысячагоддзя прымала ўдзел каля сарака аўтараў у натхненні Святога Духу. Біблія падзяляецца на дзве часткі: Стары Запавет і Новы Запавет. Стары Запавет напісаны да нараджэння Хрыста, а Новы Запавет - на працягу першага стагоддзя Ісуса Хрыста.
 
Стары Запавет напісаны на старажытнаяўрэйскай, а Новы Запавет - на старажытнагрэчаскай мовах, гэта значыць, на мовах тагачасных культур. У Старым Запавеце апавядаецца, як Бог стварыў сусвет, як адбылося падзенне чалавека. У ім апавядаецца таксама пра гісторыю Ізраіля, Божага народу, аб прароках і пра-роцтвах. На яго старонках надрукаваны Псалмы -старадаўнія песнаспевы і малітвы, Кніга Эклесіяста, Кніга Іова і іншыя. Новы Запавет прысвечаны нашаму Збавіцелю, Госпаду Ісусу Хрысту. 3 яго старонак можна даведацца, як Ісус Хрыстос нарадзіўся, як жыў і як памёр за грахоўнае чалавецтва, і як на трэці дзень уваскрэс, а потым падняўся на неба. У Новым Запавеце падаецца і выкладаецца вучэнне нашага Госпада, змяшчаюцца пасланні апосталаў, апавя-даецца пра дзейнасць саміх апосталаў. У самым канцы Новага Запавету надрукавана "Адкрыццё", або апісанне таго, што яшчэ мае адбыцца. Вучэнне Ісуса Хрыста называецца па-грэчаску "Евангелле".
 
Гэта слова прыжылося і ў нашай мове, хоць у перакладзе гучыць даслоўна, як "Добрая вестка". Аб чым жа яна? Аб тым, што «так палюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго Адзінароднага, каб усякі, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае» (Іаан.З:16).Біблія апавядае не толькі аб грахоўным заняпадзе, адлучэнні чалавека ад Бога і аб яго асуджэнні на вечную гібель. Апавядае яна і аб тым, як Бог імкнецца выбавіць чалавецтва, як пасылаў на зямлю Свайго Сына Ісуса Хрыста. I як Ен стаў, як Сын Яго выратавальнай ахвярай, як прыняў смерць за людскія грахі і паказаў людзям сапраўдны шлях жыцця. Ісус Хрыстос - галоўная тэма Бібліі. Біблія - першая ў свеце друкаваная кніга "Гутэнбергава Біблія" (1452 - 1455 гг.). Біблія была і першай друкаванай кнігай ва ўсходніх славян. I надрукаваў яе, пачынаючы з 1517 года, асобнымі кнігамі наш суайчыннік, родам з горада Полацка, Францыск Скарына.
 
Дзіцячая Біблія - Біблейскія апавяданні з малюнкамі
 
У сувязі з павышэннем агульнай адукацыі і паўсюдным пашырэннем хрысціянства Біблія набывае ўсё больш і больш шматлікіх чытачоў. Яна становіцца першаю кнігай як для малапісьменных людзей, так і для інтэлігентаў. Асабліва ўзрастае пашырэнне Бібліі на працягу XX стагоддзя. Па перакладах на іншыя мовы Біблія знаходзіцца на першым месцы ў свеце. Каля пяцісот гадоў таму назад, яшчэ да кнігадрукавання, Біблія або яе асобныя кнігі (раздзелы) былі ўжо перакладзены на 33 народныя мовы. Да 1804 года, калі пачалі ўзнікаць біблейскія таварыствы, Біблія існавала на 67-мі мовах. Але на працягу XIX стагоддзя Біблія ці яе асобныя кнігі друкаваліся больш як на 400 мовах, а на працягу нашага XX стагоддзя яны былі перакладзены яшчэ на 1400 мовах. Дарэчы сказаць, што пад канец 1990 г. колькасць моваў, на якія перакладалася Біблія, дасягае 1946-мі.
 
Сюды адносяцца пераклады поўнай Бібліі на 318-ці мовах, Новага Запавету - на 726-ці мовах, пераклады адной ці некалькіх біблейскіх кніжак - на 902-ці мовах. На сённяшні дзень толькі каля 2% насельніцтва зямнога шара не мае ніводнай кнігі Бібліі на сваёй роднай мове. У цяперашні час Біблія перакладаецца таксама на тысячы моваў малых народаў. Большая частка - гэта мовы, на якіх размаўляюць усяго некалькі тысяч, сотняў, а можа, і дзесяткаў чалавек. У дадатак маюцца яшчэ запісы Бібліі на пласцінках і касетах. Імі карыстаюцца людзі без адукацыі і сляпыя. Такім чынам, Біблія, апрача гэтага, выдаецца для сляпых са шрыфтам Брайля. Як па перакладах, так і па тыражы, Біблія сярод іншых кніг займае першае месца. Вось лічбы для параўнання: Бібліяў і Новых Запаветаў было надрукавана ў 1900 годзе 5 і 7 млн., а ў 1980 годзе - 36 і 57 млн. Ды яшчэ, апроч гэтага, асобных кніжак Бібліі было надрукавана некалькі соцень мільёнаў. На ўсёй зямлі нельга адшукаць кнігі, якая так друкавалася б, як Біблія.
 

 
ДЕТСКАЯ БИБЛИЯ - Библейские рассказы в картинках
 

ДЕТСКАЯ БИБЛИЯ - Библейские рассказы в картинках

 
Борислав Арапович и Вера Маттелмяки
Тридцать третье издание. 1996
Издатель: Институт перевода Библии. Стокгольм
ISBN 91-88794-67-9
 

ДЕТСКАЯ БИБЛИЯ - Библейские рассказы в картинках - О Библии

 
Дорогой друг!
 
Знаешь ли ты. что за книга - Библия? Библия - это Слово Божие. Она раскрывает тайну происхождения мира, человека и смысл бытия. Библия - это собрание Священных Писаний, в составлении которых за полуто-ратысячелетний период принимали участие около четырех десятков авторов, вдохновляемых Святым Духом.
 
Библия делится на две части - Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет писался до Рождества Христова, а Новый завет - в течение первого столетия после Рождества Христова. Наше летоисчисление ведется с года рождения Иисуса Христа.
 
Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке, а Новый Завет на древнегреческом, т.е. на языках культур тех времен.
В Ветхом Завете рассказывается о том. как Бог сотворил вселенную, о грехопадении человека, об истории Богом избранного народа Израиля, о пророках и пророчествах; туда входят Псалмы - древние песнопения и молитвы к Богу, Книга Екклесиаста, Книга Иова и другие.
 
В Новом Завете говорится о рождении и жизни нашего Спасителя - Господа Иисуса Христа, о Его учении, о Его смерти во имя спасения грешного человечества, о Его воскресении, о жизни первых христиан. Новый Завет со­держит также "послания" апостолов, т.е. Слово Божье, обращенное к первым христианам и вообще ко всем людям на земле; и, наконец, "Откровение", т.е. описание того, что случится, когда наступит конец мира.
 
ДЕТСКАЯ БИБЛИЯ - русский языкУчение Иисуса Христа называется Евангелием. Слово "Евангелие" в переводе с греческого означает "Благая весть". О чем эта весть? О том. что «... так возлюбил Бог мир. что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн 3:16).
 
В Библии рассказывается не только о том, как произо­шло грехопадение человека, его отлучение от Бога и осуждение на вечную погибель, но также и о Божьем замысле спасения человечества. О том, как Бог послал на землю Сына Своего. Иисуса Христа, чтобы Он принес искупительную жертву, приняв смерть за грехи людей, указав им истинный путь жизни.
Центральная тема Библии - это личность Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Спасителя и Владыки мира.
 
Библия - первая в мире печатная книга ("Гутенбергова Библия" - 1452-1455). Вследствие повышения всеобщей грамотности и повсеместного распространения христиан­ства, Библия читается все большим и большим числом людей. Библия становится настольной книгой как в семьях простых людей, так и среди интеллигенции. Распростране­ние Библии особенно возросло в наш век.
 
Библия по переводам на другие языки занимает первое место в мире. Более пятисот лет назад, к моменту изобретения книгопечатания. Библия или отдельные ее книги (разделы) были переведены лишь на 33 языка. К 1804 году, началу зарождения Библейских обществ, перевод Библии имелся уже на 67 языках. Но на протяжении XIX века книги Библии уже выходили свыше чем на 400 языках, а в течение нашего XX столетия Библия или же отдельные ее книги были переведены еще на 1500 языков. Таким образом, к концу 1995 года число языков, на которые переведена Библия, достигло 2123. Из них: полная Библия переведена на 349 языков. Новый Завет - на 841 языков и лишь одна или несколько книг Библии - на 933 языков. Сегодня всего лишь около 2% населения земного шара не располагает ни одной книгой Библии на своем языке. В настоящее время Библия переводится также более чем на тысячу языков малых народов. Из них большаяь часть - это языки, на которых говорят всего лишь несколько тысяч, сотен, а то и несколько десятков человек.
Следует добавить, что части Библии, записанные на пластинки и кассеты, служат пособием для неграмотных и слепых. Кроме того, Библия издается для слепых шриф­том Брайля.
 
Библия и по тиражу'занимает первое место в мире. Для сравнения: в 1900 году было издано Библий - 5 млн и Новых Заветов - 7 млн., а в 1980 году Библий - около 36 млн., Новых Заветов - 57 млн., да еще несколько сот млн. отдельных книг Библии.
Библия, таким образом, наиболее читаемая в мире книга.
 
 

 
16.08.2012 - Дзiцячая Бiблiя на беларускай мове -  файл с текстовой подложкой создан совместно salavejka (скан) и DikBSD (файл)
27.02.2016 - Детская Библия на русском языке
 

 
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 9.1 (42 votes)
Аватар пользователя salavejka