Детские Библии - Христианские книги детям

Дзiцячая Бiблiя на беларускай мове
ДЗІЦЯЧАЯ БІБЛІЯ  на беларускай мове - ДЕТСКАЯ БИБЛИЯ на русском языке

 

Дзіцячая Біблія - Біблейскія апавяданні з малюнкамі

 
Барыслаў Араповіч і Вера Маццёлмякі
Першае выданне, 1992 Пераклад з рускай мовы
Выдавецтва: Інстытут перакладу Бібліі, Стакгольм
ІSBN 91-88394-05-0
 

Дзіцячая Біблія - Біблейскія апавяданні з малюнкамі - Пра Біблію

 
Дарагі дружа! Ці ведаеш ты, што гэта за кніга - Біблія?
 
Біблія - Божае Слова. Яна раскрывае таямніцу паходжання свету, чалавека і сэнс самога жыцця. У Бібліі сабраны Святыя Пісанні. У іх складанні на працягу паўтара тысячагоддзя прымала ўдзел каля сарака аўтараў у натхненні Святога Духу. Біблія падзяляецца на дзве часткі: Стары Запавет і Новы Запавет. Стары Запавет напісаны да нараджэння Хрыста, а Новы Запавет - на працягу першага стагоддзя Ісуса Хрыста.
 
Стары Запавет напісаны на старажытнаяўрэйскай, а Новы Запавет - на старажытнагрэчаскай мовах, гэта значыць, на мовах тагачасных культур. У Старым Запавеце апавядаецца, як Бог стварыў сусвет, як адбылося падзенне чалавека. У ім апавядаецца таксама пра гісторыю Ізраіля, Божага народу, аб прароках і пра-роцтвах. На яго старонках надрукаваны Псалмы -старадаўнія песнаспевы і малітвы, Кніга Эклесіяста, Кніга Іова і іншыя. Новы Запавет прысвечаны нашаму Збавіцелю, Госпаду Ісусу Хрысту. 3 яго старонак можна даведацца, як Ісус Хрыстос нарадзіўся, як жыў і як памёр за грахоўнае чалавецтва, і як на трэці дзень уваскрэс, а потым падняўся на неба. У Новым Запавеце падаецца і выкладаецца вучэнне нашага Госпада, змяшчаюцца пасланні апосталаў, апавя-даецца пра дзейнасць саміх апосталаў. У самым канцы Новага Запавету надрукавана "Адкрыццё", або апісанне таго, што яшчэ мае адбыцца. Вучэнне Ісуса Хрыста называецца па-грэчаску "Евангелле".
 
Гэта слова прыжылося і ў нашай мове, хоць у перакладзе гучыць даслоўна, як "Добрая вестка". Аб чым жа яна? Аб тым, што «так палюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго Адзінароднага, каб усякі, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае» (Іаан.З:16).Біблія апавядае не толькі аб грахоўным заняпадзе, адлучэнні чалавека ад Бога і аб яго асуджэнні на вечную гібель. Апавядае яна і аб тым, як Бог імкнецца выбавіць чалавецтва, як пасылаў на зямлю Свайго Сына Ісуса Хрыста. I як Ен стаў, як Сын Яго выратавальнай ахвярай, як прыняў смерць за людскія грахі і паказаў людзям сапраўдны шлях жыцця. Ісус Хрыстос - галоўная тэма Бібліі. Біблія - першая ў свеце друкаваная кніга "Гутэнбергава Біблія" (1452 - 1455 гг.). Біблія была і першай друкаванай кнігай ва ўсходніх славян. I надрукаваў яе, пачынаючы з 1517 года, асобнымі кнігамі наш суайчыннік, родам з горада Полацка, Францыск Скарына.
 
Дзіцячая Біблія - Біблейскія апавяданні з малюнкамі
 
У сувязі з павышэннем агульнай адукацыі і паўсюдным пашырэннем хрысціянства Біблія набывае ўсё больш і больш шматлікіх чытачоў. Яна становіцца першаю кнігай як для малапісьменных людзей, так і для інтэлігентаў. Асабліва ўзрастае пашырэнне Бібліі на працягу XX стагоддзя. Па перакладах на іншыя мовы Біблія знаходзіцца на першым месцы ў свеце. Каля пяцісот гадоў таму назад, яшчэ да кнігадрукавання, Біблія або яе асобныя кнігі (раздзелы) былі ўжо перакладзены на 33 народныя мовы. Да 1804 года, калі пачалі ўзнікаць біблейскія таварыствы, Біблія існавала на 67-мі мовах. Але на працягу XIX стагоддзя Біблія ці яе асобныя кнігі друкаваліся больш як на 400 мовах, а на працягу нашага XX стагоддзя яны былі перакладзены яшчэ на 1400 мовах. Дарэчы сказаць, што пад канец 1990 г. колькасць моваў, на якія перакладалася Біблія, дасягае 1946-мі.
 
Сюды адносяцца пераклады поўнай Бібліі на 318-ці мовах, Новага Запавету - на 726-ці мовах, пераклады адной ці некалькіх біблейскіх кніжак - на 902-ці мовах. На сённяшні дзень толькі каля 2% насельніцтва зямнога шара не мае ніводнай кнігі Бібліі на сваёй роднай мове. У цяперашні час Біблія перакладаецца таксама на тысячы моваў малых народаў. Большая частка - гэта мовы, на якіх размаўляюць усяго некалькі тысяч, сотняў, а можа, і дзесяткаў чалавек. У дадатак маюцца яшчэ запісы Бібліі на пласцінках і касетах. Імі карыстаюцца людзі без адукацыі і сляпыя. Такім чынам, Біблія, апрача гэтага, выдаецца для сляпых са шрыфтам Брайля. Як па перакладах, так і па тыражы, Біблія сярод іншых кніг займае першае месца. Вось лічбы для параўнання: Бібліяў і Новых Запаветаў было надрукавана ў 1900 годзе 5 і 7 млн., а ў 1980 годзе - 36 і 57 млн. Ды яшчэ, апроч гэтага, асобных кніжак Бібліі было надрукавана некалькі соцень мільёнаў. На ўсёй зямлі нельга адшукаць кнігі, якая так друкавалася б, як Біблія.
 

 
ДЕТСКАЯ БИБЛИЯ - Библейские рассказы в картинках
 

ДЕТСКАЯ БИБЛИЯ - Библейские рассказы в картинках

 
Борислав Арапович и Вера Маттелмяки
Тридцать третье издание. 1996
Издатель: Институт перевода Библии. Стокгольм
ISBN 91-88794-67-9
 

ДЕТСКАЯ БИБЛИЯ - Библейские рассказы в картинках - О Библии

 
Дорогой друг!
 
Знаешь ли ты. что за книга - Библия? Библия - это Слово Божие. Она раскрывает тайну происхождения мира, человека и смысл бытия. Библия - это собрание Священных Писаний, в составлении которых за полуто-ратысячелетний период принимали участие около четырех десятков авторов, вдохновляемых Святым Духом.
 
Библия делится на две части - Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет писался до Рождества Христова, а Новый завет - в течение первого столетия после Рождества Христова. Наше летоисчисление ведется с года рождения Иисуса Христа.
 
Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке, а Новый Завет на древнегреческом, т.е. на языках культур тех времен.
В Ветхом Завете рассказывается о том. как Бог сотворил вселенную, о грехопадении человека, об истории Богом избранного народа Израиля, о пророках и пророчествах; туда входят Псалмы - древние песнопения и молитвы к Богу, Книга Екклесиаста, Книга Иова и другие.
 
В Новом Завете говорится о рождении и жизни нашего Спасителя - Господа Иисуса Христа, о Его учении, о Его смерти во имя спасения грешного человечества, о Его воскресении, о жизни первых христиан. Новый Завет со­держит также "послания" апостолов, т.е. Слово Божье, обращенное к первым христианам и вообще ко всем людям на земле; и, наконец, "Откровение", т.е. описание того, что случится, когда наступит конец мира.
 
ДЕТСКАЯ БИБЛИЯ - русский языкУчение Иисуса Христа называется Евангелием. Слово "Евангелие" в переводе с греческого означает "Благая весть". О чем эта весть? О том. что «... так возлюбил Бог мир. что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн 3:16).
 
В Библии рассказывается не только о том, как произо­шло грехопадение человека, его отлучение от Бога и осуждение на вечную погибель, но также и о Божьем замысле спасения человечества. О том, как Бог послал на землю Сына Своего. Иисуса Христа, чтобы Он принес искупительную жертву, приняв смерть за грехи людей, указав им истинный путь жизни.
Центральная тема Библии - это личность Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Спасителя и Владыки мира.
 
Библия - первая в мире печатная книга ("Гутенбергова Библия" - 1452-1455). Вследствие повышения всеобщей грамотности и повсеместного распространения христиан­ства, Библия читается все большим и большим числом людей. Библия становится настольной книгой как в семьях простых людей, так и среди интеллигенции. Распростране­ние Библии особенно возросло в наш век.
 
Библия по переводам на другие языки занимает первое место в мире. Более пятисот лет назад, к моменту изобретения книгопечатания. Библия или отдельные ее книги (разделы) были переведены лишь на 33 языка. К 1804 году, началу зарождения Библейских обществ, перевод Библии имелся уже на 67 языках. Но на протяжении XIX века книги Библии уже выходили свыше чем на 400 языках, а в течение нашего XX столетия Библия или же отдельные ее книги были переведены еще на 1500 языков. Таким образом, к концу 1995 года число языков, на которые переведена Библия, достигло 2123. Из них: полная Библия переведена на 349 языков. Новый Завет - на 841 языков и лишь одна или несколько книг Библии - на 933 языков. Сегодня всего лишь около 2% населения земного шара не располагает ни одной книгой Библии на своем языке. В настоящее время Библия переводится также более чем на тысячу языков малых народов. Из них большаяь часть - это языки, на которых говорят всего лишь несколько тысяч, сотен, а то и несколько десятков человек.
Следует добавить, что части Библии, записанные на пластинки и кассеты, служат пособием для неграмотных и слепых. Кроме того, Библия издается для слепых шриф­том Брайля.
 
Библия и по тиражу'занимает первое место в мире. Для сравнения: в 1900 году было издано Библий - 5 млн и Новых Заветов - 7 млн., а в 1980 году Библий - около 36 млн., Новых Заветов - 57 млн., да еще несколько сот млн. отдельных книг Библии.
Библия, таким образом, наиболее читаемая в мире книга.
 
 

Познавай БиблиюПознавай Библию

Рассказы из Слова Божия (не только) для маленьких
240 историй из Ветхого Завета, 125 историй из Нового Завета. – 832 страницы, 365 цветных иллюстраций, 7 географических карт. - Текст: В. Охман, С. Тимохина. – Steinhagen, Germany: Samenkorn e.V., 2019. – 832 с.
ISBN 978-3-86203-169-6
 

Познавай Библию - Содержание

Ветхий Завет
 
ЧАСТЬ 1. СОТВОРЕНИЕ МИРА. Бытие 1 - Бытие 3
 • 1 ВЕЧНЫЙ БОГ И АНГЕЛЫ - 2 ПУСТЫННАЯ ЗЕМЛЯ - 3 ДЕНЬ 1: ДА БУДЕТ СВЕТ! - 4 ДЕНЬ 2: КАК БОГ СОЗДАЛ НЕБО - 5 ДЕНЬ 3: ПРЕКРАСНАЯ ЗЕМЛЯ - 6 ДЕНЬ 4: НЕБЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - 7 ДЕНЬ 5: РЫБЫ И ПТИЦЫ - 8 ДЕНЬ 6: ЖИВОТНЫЙ МИР - 9 «СОТВОРИМ ЧЕЛОВЕКА» - 10 СОТВОРЕНИЕ ПОМОЩНИЦЫ - 11 ДЕНЬ 7: ДЕНЬ ОТДЫХА - 12 В ЕДЕМСКОМ САДУ - 13 КАК ЗМЕЙ ОБМАНУЛ ЛЮДЕЙ - 14 НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХ - 15 ОБЕЩАННЫЙ СПАСИТЕЛЬ
ЧАСТЬ 2. КАК ЖИЛИ ПЕРВЫЕ ЛЮДИ. Бытие 3:20 - Бытие 11
 • 16 ПЕРВАЯ СЕМЬЯ - 17 КАИН И АВЕЛЬ - 18 ПЕРВАЯ ССОРА - 19 ПОТОМКИ АДАМА - 20 НОЙ СТРОИТ КОВЧЕГ - 21 ОБИТАТЕЛИ КОВЧЕГА - 22 ВЕЛИКИЙ ПОТОП - 23 КОВЧЕГ НА ГОРАХ АРАРАТСКИХ - 24 БОЖИЙ ЗНАК: РАДУГА - 25 НЕДОСТРОЕННАЯ БАШНЯ
ЧАСТЬ 3. БОГ ИСПЫТЫВАЕТ ЧЕЛОВЕКА. Иова 1 - Иова 42
 • 26 ИОВ - 27 РАЗГОВОР БОГА С САТАНОЙ - 28 ИОВ ТЕРЯЕТ ВСЁ - 29 БОЛЕЗНЬ ИОВА - 30 ДРУЗЬЯ ИОВА - 31 БОГ НАГРАЖДАЕТ ИОВА
ЧАСТЬ 4. БОГ ИЗБИРАЕТ ЧЕЛОВЕКА. Бытие 12 - Бытие 24
 • 32 АВРАМ ПОКИДАЕТ РОДИНУ - 33 АВРАМ В ЕГИПТЕ - 34 АВРАМ И ЛОТ РАССТАЮТСЯ - 35 БОЖЬЕ ОБЕЩАНИЕ АВРАМУ - 36 СЛУЖАНКА АГАРЬ - 37 ТАИНСТВЕННЫЕ ГОСТИ - 38 АВРААМ ПРОСИТ ЗА СОДОМ - 39 СПАСЕНИЕ СЕМЬИ ЛОТА - 40 РОЖДЕНИЕ ИСААКА - 41 ИСПЫТАНИЕ АВРААМА - 42 АВРААМ И ИСААК НА ГОРЕ - 43 ЖЕНА ДЛЯ ИСААКА - 44 ИСААК ВСТРЕЧАЕТ РЕВЕККУ
ЧАСТЬ 5. ПОТОМСТВО АВРААМА. Бытие 25 - Бытие 35
 • 45 ДВА РАЗНЫХ БРАТА - 46 ИСАВ ПРОДАЁТ СВОЁ ПЕРВОРОДСТВО - 47 БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИАКОВА - 48 ПОБЕГ ИАКОВА - 49 ИАКОВ ПРИХОДИТ К ЛАВАНУ - 50 ЛИЯ И РАХИЛЬ - 51 ДЕТИ ИАКОВА - 52 БОГ УМНОЖАЕТ БОГАТСТВО ИАКОВА - 53 ИАКОВ РАССТАЕТСЯ С ЛАВАНОМ - 54 НОВОЕ ИМЯ ИАКОВА - 55 ПРИМИРЕНИЕ ИАКОВА С ИСАВОМ
ЧАСТЬ 6. КАК БОГ СПАСАЕТ НАРОД. Бытие 37 - Бытие 48
 • 56 ИОСИФ – ЛЮБИМЫЙ СЫН ИАКОВА - 57 СНЫ ИОСИФА - 58 ИОСИФ ИЩЕТ СВОИХ БРАТЬЕВ - 59 БРАТЬЯ ПРОДАЮТ ИОСИФА - 60 ИОСИФ В ДОМЕ ПОТИФАРА - 61 ИОСИФ В ТЮРЬМЕ - 62 СНЫ ВИНОЧЕРПИЯ И ХЛЕБОДАРА - 63 СНЫ ФАРАОНА - 64 ИОСИФ – УПРАВИТЕЛЬ ЕГИПТА - 65 СЕМЬ ЛЕТ ГОЛОДА - 66 НЕПРИЯТНОСТИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ - 67 ВТОРОЙ ПОХОД В ЕГИПЕТ - 68 ТЯЖЁЛОЕ ИСПЫТАНИЕ - 69 РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА
ЧАСТЬ 7. ГОСПОДЬ ВЫВОДИТ ИЗРАИЛЬ ИЗ ЕГИПТА. Исход 1 - Исход 12
 • 70 ЖИЗНЬ В ЕГИПТЕ - 71 КОРЗИНКА В ТРОСТНИКЕ - 72 ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА - 73 МОИСЕЙ ВО ДВОРЦЕ ФАРАОНА - 74 ВЫНУЖДЕННЫЙ ПОБЕГ - 75 В ЗЕМЛЕ МАДИАМСКОЙ - 76 ГОРЯЩИЙ КУСТ - 77 МОИСЕЙ И ААРОН У ФАРАОНА - 78 ЗНАМЕНИЕ СО ЗМЕЯМИ - 79 СУД 1: ВОДА СТАНОВИТСЯ КРОВЬЮ - 80 СУД 2: ЖАБЫ В ЕГИПТЕ - 81 СУДЫ 3 И 4: МОШКИ И МУХИ - 82 СУДЫ 5 И 6: МОР СКОТА И НАРЫВЫ - 83 СУД 7: ГРАД - 84 СУД 8: САРАНЧА - 85 СУД 9: ТЬМА - 86 СУД 10: СМЕРТЬ ПЕРВЕНЦЕВ - 87 ПАСХА
ЧАСТЬ 8. ПЕРЕХОД ИЗРАИЛЯ ЧЕРЕЗ ПУСТЫНЮ. Исход 12 - Второзаконие 34; Иисус Навин 1-6
 • 88 ИЗРАИЛЬ ПОКИДАЕТ ЕГИПЕТ - 89 ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КРАСНОЕ МОРЕ - 90 ЗАБОТА ГОСПОДА О СВОЁМ НАРОДЕ - 91 ВОДА ИЗ СКАЛЫ - 92 ПОБЕДА НАД АМАЛИКИТЯНАМИ - 93 ВСТРЕЧА С БОГОМ НА СИНАЕ - 94 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ - 95 НАКАЗАНИЕ ЗА ОТСТУПЛЕНИЕ - 96 НОВЫЕ СКРИЖАЛИ - 97 ПРИНОШЕНИЯ ДЛЯ СКИНИИ - 98 СТРОИТЕЛЬСТВО СКИНИИ - 99 КОВЧЕГ ЗАВЕТА - 100 ДВЕНАДЦАТЬ СОГЛЯДАТАЕВ - 101 НЕВЕРИЕ ИЗРАИЛЬТЯН - 102 МЕДНЫЙ ЗМЕЙ - 103 ЗЛОЙ ПЛАН ВАЛАКА - 104 ВАЛААМ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ИЗРАИЛЬ - 105 МОИСЕЙ ПРОЩАЕТСЯ С НАРОДОМ - 106 РААВ ПОМОГАЕТ РАЗВЕДЧИКАМ - 107 ИЗРАИЛЬ ПЕРЕХОДИТ ИОРДАН - 108 ПОКОРЕНИЕ ИЕРИХОНА
ЧАСТЬ 9. ПРАВЛЕНИЕ СУДЕЙ В ИЗРАИЛЕ. Книга Судей 3-16, Руфь 1-4
 • 109 ДЕВОРА И ВАРАК - 110 ГЕДЕОН – СИЛЬНЫЙ ВОИН - 111 ПОБЕДА НАД МАДИАНИТЯНАМИ - 112 СИЛЬНЫЙ САМСОН - 113 МЕСТЬ САМСОНА - 114 САМСОН ТЕРЯЕТ СИЛУ - 115 ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ САМСОНА - 116 НОЕМИНЬ И РУФЬ - 117 РУФЬ СОБИРАЕТ КОЛОСЬЯ - 118 РУФЬ И ВООЗ
ЧАСТЬ 10. САМУИЛ – ПОСЛЕДНИЙ СУДЬЯ ИЗРАИЛЯ. 1 Царств 1 - 1 Царств 6
 • 119 МОЛИТВА АННЫ - 120 МАЛЕНЬКИЙ САМУИЛ - 121 СЫНОВЬЯ ИЛИЯ - 122 БОГ ЗОВЁТ САМУИЛА - 123 САМУИЛ ИЗБРАН БОЖЬИМ ПРОРОКОМ - 124 КОВЧЕГ УТЕРЯН - 125 СМЕРТЬ ИЛИЯ - 126 КОВЧЕГ У ЯЗЫЧНИКОВ - 127 СОВЕТ ФИЛИСТИМЛЯН - 128 КОВЧЕГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ИЗРАИЛЬ
ЧАСТЬ 11. САУЛ – ПЕРВЫЙ ЦАРЬ В ИЗРАИЛЕ. 1 Царств 8 - 2 Царств 1
 • 129 ИЗРАИЛЬ ТРЕБУЕТ ЦАРЯ - 130 САУЛ ИЩЕТ ОСЛИЦ - 131 САУЛ СТАНОВИТСЯ ЦАРЁМ - 132 ПОБЕДА САУЛА НАД АММОНИТЯНАМИ - 133 НЕПОСЛУШАНИЕ САУЛА - 134 ПАСТУШОК ДАВИД - 135 ДАВИД ИЗБРАН ЦАРЁМ - 136 ДАВИД НА СЛУЖБЕ У ЦАРЯ САУЛА - 137 ВЕЛИКАН ГОЛИАФ - 138 ПОБЕДА ДАВИДА НАД ГОЛИАФОМ - 139 САУЛ НЕНАВИДИТ ДАВИДА - 140 ДАВИД ЖЕНИТСЯ НА МЕЛХОЛЕ - 141 ДРУЖБА ДАВИДА С ИОНАФАНОМ - 142 ИОНАФАН ПОМОГАЕТ ДАВИДУ - 143 БЕГСТВО ДАВИДА - 144 ДАВИД СБЕРЕГАЕТ ЖИЗНЬ САУЛА - 145 МУДРОСТЬ АВИГЕИ - 146 СМЕРТЬ САУЛА
ЧАСТЬ 12. БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ЦАРЬ ДАВИД. 2 Царств 2 - 2 Царств 19; 3 Царств 3-12
 • 147 ДАВИД СТАНОВИТСЯ ЦАРЁМ - 148 ВОЗВРАЩЕНИЕ БОЖЬЕГО КОВЧЕГА - 149 ДАВИД ХОЧЕТ ПОСТРОИТЬ БОЖИЙ ХРАМ - 150 ДАВИД И МЕМФИВОСФЕЙ - 151 ГРЕХ ДАВИДА - 152 ДАВИД ПРИЗНАЁТ СВОЮ ВИНУ - 153 РОЖДЕНИЕ СОЛОМОНА - 154 ВОССТАНИЕ АВЕССАЛОМА - 155 ГИБЕЛЬ АВЕССАЛОМА - 156 СОЛОМОН СТАНОВИТСЯ ЦАРЁМ ИЗРАИЛЯ
ЧАСТЬ 13. МУДРЫЙ ЦАРЬ СОЛОМОН. 3 Царств 3 - 3 Царств 12
 • 157 СОН СОЛОМОНА - 158 СПРАВЕДЛИВЫЙ СУДЬЯ - 159 СОЛОМОН СТРОИТ ХРАМ - 160 ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА - 161 СОЛОМОН И ЦАРИЦА САВСКАЯ - 162 МУДРОСТЬ СОЛОМОНА - 163 СОЛОМОН ЗАБЫВАЕТ БОГА - 164 РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ
ЧАСТЬ 14. ЦАРИ И ПРОРОКИ В ИЗРАИЛЕ. 3 Царств 14-22; 4 Царств 2-17; Ионы 1-4; Амоса 1-9
 • 165 БЕЗБОЖНЫЕ ЦАРИ ИЗРАИЛЯ - 166 ЦАРЬ АХАВ И ЕГО ЖЕНА ИЕЗАВЕЛЬ - 167 ПРОРОК ИЛИЯ У ПОТОКА ХОРАФ - 168 БЕДНАЯ ВДОВА ИЗ САРЕПТЫ - 169 ВОСКРЕШЕНИЕ СЫНА ВДОВЫ - 170 ВСТРЕЧА ИЛИИ С АВДИЕМ - 171 ГОСПОДЬ БОГ ИЛИ ВААЛ? - 172 ОГОНЬ С НЕБА - 173 БОГ ПОСЫЛАЕТ НА ЗЕМЛЮ ДОЖДЬ - 174 ИЛИЯ БЕЖИТ ОТ ИЕЗАВЕЛИ - 175 ВСТРЕЧА ИЛИИ С БОГОМ - 176 ВИНОГРАДНИК НАВУФЕЯ - 177 БОГ НАКАЗЫВАЕТ АХАВА - 178 ИЛИЯ И ЕЛИСЕЙ - 179 ИЛИЯ ВОЗНЕСЁН НА НЕБО - 180 ЕЛИСЕЙ ОЧИЩАЕТ ВОДУ - 181 ЕЛИСЕЙ ПОМОГАЕТ БЕДНОЙ ВДОВЕ - 182 МАЛЕНЬКАЯ СЛУЖАНКА ИЗ ИЗРАИЛЯ - 183 НЕЕМАН В ИЗРАИЛЕ - 184 ИСЦЕЛЕНИЕ НЕЕМАНА - 185 ГРЕХ ГИЕЗИЯ - 186 НЕВИДИМАЯ БОЖЬЯ ОХРАНА - 187 ОСЛЕПШИЕ СИРИЙЦЫ - 188 НЕПОСЛУШАНИЕ ИОНЫ - 189 ИОНА В МОРЕ - 190 ИОНА В НИНЕВИИ - 191 БОЖИЙ УРОК ДЛЯ ИОНЫ - 192 ПАСТУХ АМОС – БОЖИЙ ПРОРОК - 193 ПЕЧАЛЬ АМОСА ОБ ИЗРАИЛЕ - 194 АМОС И АМАСИЯ - 195 КОРЗИНА СО СПЕЛЫМИ ПЛОДАМИ
ЧАСТЬ 15. ЦАРИ И ПРОРОКИ В ИУДЕЕ. 4 Царств 8-23; 2 Паралипоменон 22-35; Исаия 1-53
 • 196 ИОСАВЕФ СПАСАЕТ ИОАСА - 197 ЮНЫЙ ЦАРЬ ИОАС - 198 ЦАРСТВОВАНИЕ ИОАСА - 199 ВИДЕНИЕ ИСАИИ - 200 ПРОПОВЕДЬ ИСАИИ - 201 МЛАДЕНЕЦ – СПАСИТЕЛЬ МИРА - 202 ПРЕЗРЕННЫЙ СЛУГА - 203 ЦАРСТВО МИРА - 204 ЕЗЕКИЯ УПОВАЕТ НА БОГА - 205 БОЛЕЗНЬ ЦАРЯ ЕЗЕКИИ - 206 ЦАРЬ МАНАССИЯ - 207 ЦАРЬ ИОСИЯ И КНИГА ЗАКОНА
ЧАСТЬ 16. БОГ ОТСТУПАЕТ ОТ ИЗРАИЛЯ. Иеремия 1-39, Плач Иеремии
 • 208 ГОСПОДЬ ПРИЗЫВАЕТ ИЕРЕМИЮ - 209 ИЕРЕМИЯ ГОВОРИТ В ХРАМЕ - 210 СВИТОК ВАРУХА - 211 ЦАРЬ СЖИГАЕТ БОЖЬЕ СЛОВО - 212 РАЗБИТЫЙ КУВШИН - 213 ИЕРУСАЛИМ РАЗБИТ - 214 ПЛАЧ ИЕРЕМИИ
ЧАСТЬ 17. ИЗРАИЛЬТЯНЕ В ВАВИЛОНСКОМ ПЛЕНУ. Даниила 1-9; Псалом 137
 • 215 ИЗРАИЛЬТЯН УВОДЯТ В ПЛЕН - 216 ДАНИИЛ И ЕГО ДРУЗЬЯ - 217 СОН ЦАРЯ НАВУХОДОНОСОРА - 218 ЗОЛОТОЙ ИСТУКАН - 219 ТРОЕ ДРУЗЕЙ В ОГНЕННОЙ ПЕЧИ - 220 СЛОВА НА СТЕНЕ - 221 ДАНИИЛ МОЛИТСЯ - 222 ДАНИИЛ В ЛЬВИНОМ РВУ - 223 БОЖЬЕ ОТКРОВЕНИЕ ДАНИИЛУ
ЧАСТЬ 18. ПРЕКРАСНАЯ ЦАРИЦА ЕСФИРЬ. Есфирь 2-9
 • 224 ЕСФИРЬ СТАНОВИТСЯ ЦАРИЦЕЙ - 225 МАРДОХЕЙ СПАСАЕТ ЖИЗНЬ ЦАРЮ - 226 ЗЛОЙ ПЛАН АМАНА - 227 ПЕРЕЖИВАНИЯ ЕСФИРИ - 228 НЕОЖИДАННАЯ НАГРАДА МАРДОХЕЮ - 229 БОГ СПАСАЕТ СВОЙ НАРОД
ЧАСТЬ 19. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗРАИЛЯ ИЗ ПЛЕНА. Ездры 1-8; Неемии 1-6; Малахии 1-3
 • 230 ПОВЕЛЕНИЕ ЦАРЯ КИРА - 231 РАДОСТЬ В ИЕРУСАЛИМЕ - 232 СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА ОСТАНОВЛЕНО - 233 СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ - 234 ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА - 235 СВЯЩЕННИК ЕЗДРА - 236 ЕЗДРА ПРИХОДИТ В ИЕРУСАЛИМ - 237 ПЕЧАЛЬ НЕЕМИИ - 238 РАЗРУШЕННАЯ СТЕНА - 239 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЕРУСАЛИМСКОЙ СТЕНЫ - 240 ПОСЛЕДНИЙ ПРОРОК
Новый Завет
 
ЧАСТЬ 20. ИИСУС ПРИХОДИТ В ЭТОТ МИР. Матфея 2; Луки 1; Марка 6; Псалом 120-134
 • 241 СВЯЩЕННИК ЗАХАРИЯ - 242 АНГЕЛ ЯВЛЯЕТСЯ МАРИИ - 243 РОЖДЕНИЕ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ - 244 СПАСИТЕЛЬ РОДИЛСЯ! - 245 РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ - 246 МЛАДЕНЦА ПРИНОСЯТ В ХРАМ - 247 МУДРЕЦЫ С ВОСТОКА - 248 БЕГСТВО В ЕГИПЕТ - 249 ДЕТСТВО ИИСУСА В НАЗАРЕТЕ - 250 ДВЕНАДЦАТИЛЕТНИЙ ИИСУС В ХРАМЕ
ЧАСТЬ 21. ИИСУС ЯВЛЯЕТСЯ НАРОДУ. Матфея 3-4 и 14; Марка 1 и 6; Луки 3-4; Иоанна 1-3
 • 251 ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ - 252 КРЕЩЕНИЕ ИИСУСА - 253 ИСКУШЕНИЕ ИИСУСА В ПУСТЫНЕ - 254 ПЕРВЫЕ УЧЕНИКИ ИИСУСА - 255 ФИЛИПП И НАФАНАИЛ - 256 ПЕРВОЕ ЧУДО ИИСУСА - 257 НОЧНОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ - 258 СВИДЕТЕЛЬСТВО ИОАННА ОБ ИИСУСЕ - 259 ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ И ЦАРЬ ИРОД
ЧАСТЬ 22. С ИИСУСОМ ПО ДОРОГАМ ИЗРАИЛЯ. Матфея 9-10; Марка 1-3; Луки 5-6; Иоанна 4-5
 • 260 ИИСУС И САМАРЯНКА - 261 ИСЦЕЛЕНИЕ СЫНА ЦАРЕДВОРЦА - 262 ИИСУС В КАПЕРНАУМЕ - 263 ЧУДЕСНЫЙ УЛОВ - 264 ИСЦЕЛЕНИЕ ПАРАЛИЗОВАННОГО - 265 ОТ МЫТАРЯ – К УЧЕНИКУ ХРИСТА - 266 ИСЦЕЛЕНИЕ В ВИФЕЗДЕ - 267 ИЗБРАНИЕ ДВЕНАДЦАТИ УЧЕНИКОВ
ЧАСТЬ 23. ИИСУС УЧИТ И ПОМОГАЕТ. Матфея 4-8, 13-20; Марка 4-7, 10; Луки 6-19; Иоанна 5-8, 11
 • 268 НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ - 269 ВЫ – СОЛЬ И СВЕТ МИРУ - 270 ПРИТЧА О ДВУХ СТРОИТЕЛЯХ - 271 СОТНИК ИЗ КАПЕРНАУМА - 272 СЫН ВДОВЫ ИЗ НАИНА - 273 НЕОБЫЧНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ - 274 ИСТОРИЯ О БЕЗУМНОМ БОГАЧЕ - 275 ВЕРНЫЙ ДОМОУПРАВИТЕЛЬ - 276 ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ - 277 ПРИТЧИ О ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОМ - 278 ИИСУС УСПОКАИВАЕТ БУРЮ - 279 ИИСУС ИЗГОНЯЕТ НЕЧИСТЫХ ДУХОВ - 280 ИСЦЕЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИКОСНОВЕНИЕ - 281 ВОСКРЕШЕНИЕ ДОЧЕРИ ИАИРА - 282 НАСЫЩЕНИЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ - 283 ИИСУС ИДЁТ ПО ВОДЕ - 284 КТО ТАКОЙ ИИСУС? - 285 ИСЦЕЛЕНИЕ ГЛУХОНЕМОГО - 286 ИСЦЕЛЕНИЕ СЛЕПОГО ВАРТИМЕЯ - 287 НА ГОРЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ - 288 ИСЦЕЛЕНИЕ БОЛЬНОГО МАЛЬЧИКА - 289 МОНЕТА В РЫБЕ - 290 ИИСУС ИЩЕТ ПОТЕРЯННОЕ - 291 ИСТОРИЯ О ЗАБЛУДШЕМ СЫНЕ - 292 ИСТОРИЯ О ЗЛОМ РАБЕ - 293 ИИСУС И ГРЕШНИЦА - 294 КТО МОЙ БЛИЖНИЙ? - 295 В ГОСТЯХ В ВИФАНИИ - 296 «НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ!» - 297 ДОРОГА К ЖИЗНИ И К СМЕРТИ - 298 ЗВАНЫЕ НА ПИР - 299 БОГАЧ И БЕДНЫЙ ЛАЗАРЬ - 300 ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ В ВИФАНИИ - 301 ИСЦЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИ ПРОКАЖЕННЫХ - 302 ДВЕ РАЗНЫЕ МОЛИТВЫ - 303 ИИСУС БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ДЕТЕЙ - 304 БОГАТЫЙ ЮНОША - 305 ОДИНАКОВАЯ ПЛАТА ЗА ТРУД - 306 НА ПУТИ В ИЕРУСАЛИМ - 307 МЫТАРЬ ЗАКХЕЙ - 308 ПРИТЧА О НЕВЕРНОМ РАБЕ
ЧАСТЬ 24. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИИСУСА. Матфея 21, 26-27; Марка 11-15; Луки 20-23; Иоанна 12, 18-19
 • 309 ПОМАЗАНИЕ В ВИФАНИИ - 310 ВЪЕЗД ИИСУСА В ИЕРУСАЛИМ - 311 ИИСУС ОЧИЩАЕТ ХРАМ - 312 ПРИТЧА О ДВУХ СЫНОВЬЯХ - 313 ПРИТЧА О ЗЛЫХ ВИНОГРАДАРЯХ - 314 ДВЕ ЛЕПТЫ ВДОВЫ - 315 ПРИТЧА О ДЕСЯТИ ДЕВАХ - 316 СОВЕТ ФАРИСЕЕВ И СТАРЕЙШИН - 317 ПРИМЕР ПОДРАЖАНИЯ ИИСУСУ - 318 ПОСЛЕДНЯЯ ВЕЧЕРЯ - 319 ТЯЖЕЛАЯ БОРЬБА В ГЕФСИМАНИИ - 320 ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ - 321 ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА - 322 НА СУДЕ СИНЕДРИОНА - 323 ИИСУС ПЕРЕД ПИЛАТОМ - 324 ПУТЬ НА ГОЛГОФУ - 325 ИИСУС НА КРЕСТЕ - 326 «СОВЕРШИЛОСЬ!» - 327 ПОГРЕБЕНИЕ ИИСУСА
ЧАСТЬ 25. ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ. Матфея 28; Марка 16; Луки 24; Иоанна 20-21; Д.А. 1
 • 328 ХРИСТОС ВОСКРЕС! - 329 ВСТРЕЧА В САДУ - 330 ПО ДОРОГЕ В ЕММАУС - 331 ИИСУС И ФОМА - 332 ИИСУС У ТИВЕРИАДСКОГО МОРЯ - 333 ВОЗНЕСЕНИЕ ИИСУСА
ЧАСТЬ 26. ПЕРВОАПОСТОЛЬСКАЯ ОБЩИНА. Деян. Ап. 1-12
 • 334 ИЗБРАНИЕ ДВЕНАДЦАТОГО АПОСТОЛА - 335 ОБЕЩАННЫЙ УТЕШИТЕЛЬ - 336 ПРОПОВЕДЬ ПЕТРА - 337 ИСЦЕЛЕНИЕ ХРОМОГО ПЕРЕД ХРАМОМ - 338 ГРЕХ АНАНИИ И САПФИРЫ - 339 ПЕРВЫЙ МУЧЕНИК ЗА ХРИСТА - 340 ОБРАЩЕНИЕ ЕФИОПЛЯНИНА - 341 ВОСКРЕШЕНИЕ ТАВИФЫ - 342 ВИДЕНИЯ КОРНИЛИЯ И ПЕТРА - 343 ОБРАЩЕНИЕ КОРНИЛИЯ - 344 АНГЕЛ ОСВОБОЖДАЕТ ПЕТРА - 345 ПЁТР НА СВОБОДЕ
ЧАСТЬ 27. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ. Деян. Ап. 9, 13-28, 1 Коринф., Титу, 1-2 Тимофею
 • 346 НЕОБЫЧНАЯ ВСТРЕЧА - 347 АНАНИЯ ПРИХОДИТ К САВЛУ - 348 ПОБЕГ САВЛА ИЗ ДАМАСКА - 349 ПЕРВОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ - 350 ВТОРАЯ МИССИОНЕРСКАЯ ПОЕЗДКА - 351 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ТЕМНИЦЕ - 352 ПАВЕЛ В АФИНАХ - 353 ПАВЕЛ В КОРИНФЕ - 354 ПИСЬМА АПОСТОЛА ПАВЛА - 355 ТРЕТЬЯ ПОЕЗДКА: ВОССТАНИЕ В ЕФЕСЕ - 356 ПРОЩАНИЕ ПАВЛА - 357 ЗАГОВОР ПРОТИВ АПОСТОЛА ПАВЛА - 358 ШТОРМ НА МОРЕ - 359 НА ОСТРОВЕ МЕЛИТ (МАЛЬТА) - 360 ПАВЕЛ ПРОПОВЕДУЕТ В РИМЕ - 361 СБЕЖАВШИЙ РАБ ОНИСИМ - 362 ПИСЬМА ПАВЛА К ТИМОФЕЮ И ТИТУ
ЧАСТЬ 28. НОВОЕ НЕБО И НОВАЯ ЗЕМЛЯ. Откровение Иоанна Богослова
 • 363 АПОСТОЛ ИОАНН НА ОСТРОВЕ ПАТМОС - 364 ПОСЛАНИЯ СЕМИ ЦЕРКВАМ В АСИИ - 365 НОВОЕ НЕБО И НОВАЯ ЗЕМЛЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ К ВЕТХОМУ ЗАВЕТУ
 • ПУТЬ АВРААМА ИЗ УРА ХАЛДЕЙСКОГО В ХАНААН - ИСХОД ИЗ ЕГИПТА - РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ ХАНААНСКОЙ - АССИРИЙСКОЕ И ВАВИЛОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ К НОВОМУ ЗАВЕТУ
 • ИЗРАИЛЬ ВО ДНИ ИИСУСА - МИССИОНЕРСКИЕ ПОЕЗДКИ АПОСТОЛА ПАВЛА

Библия для детей - Сюжеты Ветхого и Нового ЗаветовБиблия для детей - Сюжеты Ветхого и Нового Заветов

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. — 304 с., ил. — (Подарочные издания. Религии мира).
ISBN 978-5-373-04493-6
Оформление переплета и макета Андрея Евстигнеева. В книгу включены иллюстрации юных художников из г. Тимашевска Краснодарского края и новгородской художницы Ольги Гулевич.
Книги издаются в рамках программ «Христианство - 2000» и «Народная книга», проводимых Русской Православной Церковью, Российской академией наук и Министерством культуры России.
 

Библия для детей. Сюжеты Ветхого и Нового Заветов - Содержание

СЮЖЕТЫ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
 • Сотворение мира и человека - Грехопадение - Каин и Авель - Всемирный потоп - Ной возвращается на землю - Сыновья Ноя. Вавилонская башня - Иов Многострадальный - История Авраама - Троица Ветхозаветная - Содом и Гоморра - Авраам и Исаак - Иаков и Исав - Лествица Иакова - Иаков и Рахиль - Борьба с ангелом - История Иосифа - Иосиф в Египте - Иосиф и его братья - Жизнь евреев в Египте - Призвание Моисея - Начало Исхода иудеев из Египта - Путешествие к Синайской горе - Дарование десяти заповедей - Сорокалетнее странствование по пустыне - Вступление в Землю обетованную - Самсон и Далида - История Давида - Царствование Давила - Авессалом - Царь Соломон и его мудрость - Строительство храма - Разделение царства Иудейского - Пророки Исаия и Иеремия - Пророк Илия - Пророк Елисей - Пророк Иона - Юдифь и Олоферн - Пророк Даниил - Три отрока в пещи вавилонской - Падение Вавилонского царства и пир Валтасара - Пророк Даниил во рву львином - Возвращение иудеев из плена вавилонского
СЮЖЕТЫ НОВОГО ЗАВЕТА
 • Рождество Пресвятой Девы Марии - Рождение Иоанна Предтечи - Благовещение Пресвятой Богородицы - Свидание Девы Марии с Елисаветой - Рождество Христово и поклонение пастырей - Поклонение волхвов - Обрезание и Сретение Господне - Бегство в Египет и избиение младенцев - Отрок Иисус в храме - Крещение Господне - Искушение Христа в пустыне - Первые ученики Христовы - Брак в Кане Галилейской - Изгнание торгующих из храма - Христос и дети - Усекновение главы Иоанна Предтечи - Нагорная проповедь - Христос-целитель - Чудеса над природой - Проповедь Христа обращает в истинную веру
УЧЕНИЕ ХРИСТА В ПРИТЧАХ
 • Преображение Господне - Предсказание Христа о Страшном суде - Динарий кесаря - Христос и грешница - Марфа и Мария - Воскрешение Лазаря - Вход Господень в Иерусалим - Тайная вечеря - Моление о чаше и арест Христа - Отречение Петра - Пилат умывает руки - Распятие Иисуса - Погребение Иисуса Христа - Воскресение Христово - Первое явление Воскресшего Господа – Марии Магдалине - Второе явление Господа – мироносицам - Третье явление Господа – двум ученикам, шедшим в Еммаус - Четвертое явление – апостолу Петру - Пятое явление – десяти апостолам и другим, бывшим с ними в доме - Шестое явление Господа – Фоме и другим ученикам - Седьмое явление – ученикам на Тивериадском озере - Восьмое явление – ученикам на горе Галилейской - Девятое явление – апостолу Иакову - Вознесение Господне
ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
 • Сошествие Святого Духа на апостолов - Гонения на апостолов - Апостол Петр - Чудеса, совершенные апостолом Петром - Мученическая смерть апостола Петра - Апостол Павел - Чудеса, совершенные апостолом Павлом - Мученическая смерть апостола Павла - Проповедь и кончина других апостолов - Успение Пресвятой Богородицы
ВОЗДВИЖЕНИЕ СВЯТОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
 • Константин и христианство - Поиски и нахождение Святого Креста - Поклонение Кресту Господню - Азбука духовной жизни

Бетчелор - Библия для детей в 365 рассказахБетчелор - Библия для детей в 365 рассказах

Издательство „Свет на Востоке", перевод на русский язык, 2000 - 417 стр.
ISBN 3-935435-05-3 (рус.)
 

Бетчелор - Библия для детей в 365 рассказах - Оглавление

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
 
• История творения
 • 1 Сотворение мира - 2 Сотворение человека
• Грехопадение
 • 3 Запретный плод - 4 Изгнание из рая
• Каин и Авель
 • 5 Два брата - 6 Первое убийство
• История Ноя
 • 7 Ной строит ковчег - 8 Потоп - 9 Новое начало - 10 Радуга в небе
• Вавилонская башня
 • 11 Башня высотою до небес
• История Авраама
 • 12 Призвание Аврама - 13 Аврам и Лот в земле ханаанской - 14 Божье обетование Авраму - 15 Агарь - 16 Три путника - 17 Содом и Гоморра - 18 Спасение Лота
• История Исаака
 • 19 Рождение Исаака - 20 Изгнание Агари - 21 Испытание веры - 22 Невеста для Исаака - 23 Ревекка
• Право первородства
 • 24 Иаков покупает право первородства - 25 Хитрость Ревекки - 26 Иаков покидает отчий дом
• История Иакова
 • 27 Сон Иакова - 28 Обманутый обманщик - 29 Чудесная борьба - 30 Примирение Иакова с Исавом
• Детство Иосифа
 • 31 Разлад в доме Иакова - 32 Сны Иосифа - 33 Иосиф брошен в ров - 34 Иосиф продан в рабство
• Иосиф в египетском рабстве
 • 35 Иосиф - раб Потифара - 36 В темнице - 37 Толкование снов - 38 Сны фараона
• Иосиф - правитель Египта
 • 39 Советник фараона - 40 В Египет за хлебом - 41 Вениамин отправляется в путь - 42 Пропавшая чаша - 43 Иаков с семьей отправляется в Египет - 44 Несчастья народа израильского в Египте
• История Моисея
 • 45 Спасенный младенец - 46 Моисей, принц египетский - 47 В земле мадиамской - 48 Призвание Моисея
• Моисей и фараон
 • 49 Фараон сказал: „Нет" - 50 Казни египетские - 51 Последняя казнь - 52 Установление праздника Пасхи
• Исход из Египта
 • 53 Конец рабству - 54 Бог указывает путь - 55 Погоня - 56 Переход через Чермное море - 57 Манна небесная - 58 Бог дает воду в пустыне - 59 Битва с амаликитянами - 60 Моисей и судьи народа израильского
• Закон Божий
 • 61 У горы Синай - 62 Заповеди любви к Богу - 63 Заповеди любви к ближнему - 64 Бог заботится о народе израильском
• Бог и Его народ
 • 65 Завет - 66 Скиния Господня - 67 Золотой телец - 68 Примирение с Богом
• У пределов земли ханаанской
 • 69 Земля обетованная не за горами - 70 „Не лучше ли возвратиться в Египет?" - 71 Ослушание Моисея - 72 Медный змей - 73 Валаамова ослица - 74 Кончина Моисея
• История Иисуса Навина
 • 75 Новый вождь Израиля - 76 Разведчики в Иерихоне - 77 Вера Раав - 78 Переход через Иордан
• Земля обетованная
 • 79 Необычные приготовления - 80 Падение Иерихона - 81 Хитрость евеев - 82 „Стой, солнце!" - 83 Раздел Ханаана
• Время судей израильских
 • 84 Евреи в Ханаане - 85 Подвиг Аода - 86 Девора и Варак - 87 Отважная Иаиль
• Гедеон
 • 88 Призвание Гедеона - 89 Гедеон получает доказательства - 90 Разрушение языческих жертвенников - 91 Гедеон отбирает воинов - 92 Ночью в лагере мадианитян - 93 Меч Господа и Гедеона!
• Иеффай
 • 94 Опрометчивый обет - 95 „Шибболет"
• Самсон
 • 96 Младенец, посвященный Господу - 97 Невеста-филистимлянка - 98 Загадка о льве и пчелах - 99 Самсон и Далила - 100 Пленение Самсона - 101 Сильный и в смерти
• Руфь
 • 102 Тяжелые времена - 103 Руфь собирает колосья - 104 Счастливый конец
• Самуил
 • 105 Анна молит о сыне - 106 Посвящение Богу - 107 „Говори, Господи!“ - 108 Ковчег в руках врагов - 109 Возвращение ковчега - 110 „Нам нужен царь!“
• Первый царь Израиля
 • 111 Пропавшие ослицы - 112 Помазание на царство - 113 „Да здравствует царь!“ - 114 Хорошее начало - 115 Вылазка Ионафана - 116 Саул ослушался Бога
• Юность Давида
 • 117 Помазание нового царя - 118 Давид принимает вызов - 119 Давид и Голиаф - 120 Ревность Саула - 121 Верный друг
• Давид скрывается
 • 122 Бегство Давида - 123 Расставание с другом - 124 Хлеб и меч - 125 Доносчик Доик - 126 Давид щадит Саула - 127 Вода из колодезя вифлеемского
• Давид вне закона
 • 128 Мудрая Авигея - 129 Волшебница из Аэндора - 130 Давид у филистимлян - 131 Все потеряно - 132 Награда за добро - 133 „Не разлучились и в смерти своей“
• Царь Давид
 • 134 Давид воцаряется над Израилем - 135 Город Давида - город Божий - 136 Обетование Господа Давиду - 137 Память о друге
• Грехи Давида
 • 138 Прекрасная Вирсавия - 139 Один грех влечет за собой другой - 140 Маленькая овечка - 141 Братоубийство
• Мятеж Авессалома
 • 142 Авессалом вернулся в Иерусалим - 143 Заговор - 144 Давид покидает Иерусалим - 145 Совет Хусия - 146 Гибель Авессалома - 147 Царь и победитель
• Золотой век Соломона
 • 148 Новый царь - 149 Сон Соломона - 150 Соломоново решение - 151 Слава Соломона - 152 Соломон строит храм - 153 Царица Савская
• Царство разделилось
 • 154 Грехи Соломона - 155 Иеровоам - 156 Просьба к Ровоаму - 157 Разделение
• Беды Израиля
 • 158 Грех Иеровоама - 159 Ахав и Иезавель - 160 Долгая засуха - 161 Неиссякающая пища
• Илия побеждает Ваала
 • 162 Илия бросает вызов - 163 Огонь небесный - 164 Собирается дождь
• Илия, пророк Божий
 • 165 Бегство в пустыню - 166 Веяние тихого ветра - 167 Виноградник Навуфея - 168 Осуждение Ахава - 169 Последнее путешествие Илии - 170 Огненная колесница
• Израиль и Иудея
 • 171 Правдивый пророк - 172 Гибель Ахава - 173 Победа, дарованная Богом
• Елисей
 • 174 Елисей выручает вдову - 175 Горница Елисея - 176 Страшная потеря - 177 Снова жив - 178 Военачальник Нееман - 179 Исцеление Неемана - 180 „Порази их слепотой!“ - 181 Голод в Самарии - 182 Добрая весть
• Потрясения в Иудее и Израиле
 • 183 „Воцарился Ииуй!" - 184 Конец Иорама и Иезавели - 185 Мальчик-царь - 186 Гневная проповедь - 187 „Придите к Господу!" - 188 Видение Исаии - 189 „Будь спокоен!"
• Тяжелые времена для Иудеи
 • 190 Жестокие ассирийцы - 191 Враг у стен Иерусалима - 192 Болезнь Езекии - 193 Великая находка - 194 Иосия празднует Пасху
• Последние дни Иудеи
 • 195 Призвание Иеремии - 196 Иеремия у горшечника - 197 Свиток Иеремии - 198 Вавилонское ярмо - 199 Корзины со смоквами - 200 Спасение из колодца - 201 Падение Иерусалима
• Даниил и его друзья
 • 202 При дворе Навуходоносора - 203 Сон Навуходоносора - 204 Бог открывает тайну - 205 Разгадка сна - 206 Золотой истукан - 207 Печь огненная - 208 Безумие Навуходоносора - 209 Таинственная рука - 210 „Исчислен - взвешен - разделено" - 211 Заговор против Даниила - 212 Даниил не перестает молиться - 213 На следующее утро
• Пророк Иезекииль
 • 214 Видение Иезекииля - 215 Немое пророчество - 216 „Кости сухие, оживите!"
• Народ Божий возвращается домой
 • 217 Путь на родину - 218 Начало строительства - 219 Новый храм - 220 Царский виночерпий - 221 Стены Иерусалима - 222 Ездра учит народ Закону Божиему
• Эсфирь
 • 223 Новая царица - 224 Иудеи в опасности - 225 Просьба царицы - 226 Памятный день
• История Иова
 • 227 Несчастья Иова - 228 Утешения нет - 229 Господь говорит с Иовом
• Псалмы
 • 230 Псалмы хвалебные - 231 Песни утешения
• Притчи
 • 232 Слова мудрости
• История Ионы
 • 233 Бегство от Бога - 234 Буря - 235 Урок большой рыбы - 236 Урок маленького червя
• Малахия
 • 237 Грядет Посланец Божий
НОВЫЙ ЗАВЕТ
 
• Предреченный царь
 • 238 Надежда и молитвы - 239 Предсказание о рождении ребенка - 240 Встреча Марии и Елисаветы - 241 Его будут звать - Иоанн - 242 Иосиф
• Исполняется обетование Божье
 • 243 Рождение Иисуса - 244 Пастухи - 245 „Где родившийся Царь?" - 246 Дары для Царя - 247 Бегство в Египет
• Детство Иисуса
 • 248 Мальчик в храме
• Иоанн Креститель
 • 249 „Покайтесь!" - 250 Крещение Иисуса - 251 Призвание первых апостолов
• Перед началом
 • 252 Искушение Иисуса - 253 „Идите за Мною" - 254 Врач нужен больным
• Начало служения Иисуса
 • 255 Свадьба в Кане Галилейской - 256 Одержимый в синагоге - 257 Иисус исцеляет людей - 258 „Он всего лишь сын Иосифа!" - 259 Иоанн в темнице - 260 Награда танцовщице
• Уроки под открытым небом
 • 261 Нагорная проповедь - 262 „Господи! Научи нас молиться" - 263 Две молитвы - 264 Друг, пришедший среди ночи - 265 Строитель мудрый и строитель безрассудный
• Враги Иисуса
 • 266 Четверо друзей находят путь - 267 Кто может прощать грехи? - 268 Исцеление в субботу - 269 „Он безумец!"
• Притчи о Царстве Божием
 • 270 Притча о сеятеле - 271 Притча о закваске - 272 Сокровище - 273 Приглашение на большой ужин
• Иисус - Друг нуждающихся
 • 274 Буря на море - 275 Одержимый среди могил - 276 Исцеление верой - 277 Восставшая от смерти - 278 „Не плачь!"
• Иисус и Его ученики
 • 279 Ученики идут проповедовать - 280 Кто важнее? - 281 Соль и свет
• Иисусу подвластно все
 • 282 Необычная трапеза - 283 Идущий по водам
• Вопросы и ответы
 • 284 Никодим - 285 Самарянка
• Любовь Божья
 • 286 Притча о потерянной овце - 287 Притча о потерянной монете - 288 Притча о блудном сыне - 289 Плата работникам
• О богатстве
 • 290 Богатый человек - 291 Самый большой дар - 292 О неразумном землевладельце
• Иисус говорит о Себе
 • 293 „Ты-Христос!“ - 294 Что значит следовать за Иисусом
• Преображение
 • 295 Чудесные мгновения
• Иисус исцеляет
 • 296 Исцеление одержимого немотою - 297 Слуга сотника - 298 „Отверзись" - 299 Идущие деревья
• Иисус говорит о послушании
 • 300 Притча о двух сыновьях
• Как любить ближнего
 • 301 Человек, не желавший прощать - 302 Добрый самарянин - 303 Овцы и козлы
• Иисус принимает всех
 • 304 Грешница в доме Симона - 305 Иисус благословляет детей - 306 Благодарный прокаженный
• Иисус говорит: „Я есмь...“
 • 307 Пастырь добрый - 308 Истинная виноградная лоза
• Время решать
 • 309 Бесплодная смоковница - 310 Притча о разумных и неразумных девах - 311 Трое слуг - 312 Закхей - 313 Слепой нищий
• Иисус среди друзей
 • 314 Мария и Марфа - 315 Лазарь - 316 „Лазарь! Выходи!" - 317 Драгоценное миро
• Вход Иисуса в Иерусалим
 • 318 Осанна!
• Враги ополчаются на Иисуса
 • 319 Изгнание торговцев из храма - 320 „Кесарю - кесарево, Богу - Божие" - 321 Притча о злых виноградарях - 322 Иуда-предатель
• Последний вечер
 • 323 Перед пасхальной трапезой - 324 Омовение ног - 325 Тайная вечеря - 326 Прощание с учениками
• Иисус в руках врагов
 • 327 В Гефсиманском саду - 328 „Я не знаю Его" - 329 Что сталось с Иудой - 330 Иисус перед Пилатом
• Распятие
 • 331 Путь к Голгофе - 332 На кресте
• Воскресение
 • 333 Иисус - жив! - 334 По дороге в Эммаус - 335 Фома - 336 „Любишь ли ты Меня?"
• Вознесение Иисуса
 • 337 Возвращение на небо
• Сошествие Святого Духа
 • 338 Явление Духа Божия - 339 Иисус - Господь!
• Юная Церковь
 • 340 Свидетели - 341 Чета, солгавшая Богу - 342 Бесстрашный Стефан - 343 Крещение эфиоплянина
• Обращение Павла
 • 344 Путь в Дамаск - 345 Уверовавший
• Петр
 • 346 Тавифа - 347 Животные на полотне - 348 Римский воин - 349 Открываются двери темниц
• Павел
 • 350 „Боги сошли к нам" - 351 В Македонии - 352 Павел и Сила в темнице - 353 В Эфесе - 354 Случай с Евтихом
• Павел в заключении
 • 355 Иерусалимская толпа - 356 В руках римлян - 357 Буря на пути в Рим - 358 Остров Мелит - 359 Павел в Риме
• Послания апостолов
 • 360 Послания Павла (к Филиппийцам и к Тимофею) - 361 Послание к Филимону - 362 Послание к Евреям - 363 Послание Иакова - 364 Послания Петра
• Новое небо и новая земля
 • 365 Откровение Иоанна
Список имен

Научи меня веритьНаучи меня верить

Составитель: Юля Черемисинова. - Москва: Издательство «Библейская лига», 2004. – 192 с., ил.
ISBN 5-9843 1 -006-6
 

Научи меня верить - Содержание

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Глава 1. КАК ПОЗНАКОМИТЬСЯ С БОГОМ
 • 1 КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЩЕТ БОГА - 2 БИБЛИЯ - ПИСЬМО ОТ БОГА ЧЕЛОВЕКУ - 3 МОЖНО ЛИ УВИДЕТЬ БОГА? - 4 МЫ ВИДИМ ДЕЛА БОГА - 5 С БОГОМ МОЖНО РАЗГОВАРИВАТЬ
Глава 2. БОГ
 • 1 БОГ ОДИН - 2 БОГ ВЕЗДЕСУЩИЙ - 3 БОГ ЗНАЕТ ОБО ВСЕМ - 4 БОГ ВСЕМОГУЩИЙ - 5 БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА - 6 БОГ СВЯТОЙ - 7 У БОГА МНОГО ИМЕН - 8 БОГ ЛЮБИТ НАС
Глава 3. БОЖЬЕ ТВОРЕНИЕ
 • 1 АНГЕЛЫ - 2 СОТВОРЕНИЕ МИРА - 3 ВСЕ БЫЛО ПО-ДРУГОМУ - 4 ХОРОШО ВЕСЬМА
Глава 4. ГРЕХОПАДЕНИЕ И БОЖЬЕ ОБЕЩАНИЕ
 • 1 МИР ИЗМЕНИЛСЯ - 2 ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХОПАДЕНИЯ - 3 БОЖЬЕ ОБЕЩАНИЕ
Глава 5. БОЖИЙ ЗАКОН
 • 1 ПОЧЕМУ БОГ ДАЛ СВОЙ ЗАКОН? - 2 КАК БОГ ДАЛ СВОЙ ЗАКОН - 3 ЗАПОВЕДИ ОБ ОТНОШЕНИЯХ С БОГОМ - 4 ЗАПОВЕДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ - 5 ЗАПОВЕДИ ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ЛЮДЬМИ - 6 КАК НУЖНО ИСПОЛНЛГЬ ЗАКОН - 7 МЫ НЕ МОЖЕМ ИСПОЛНИТЬ ЗАПОВЕДИ
Глава 6. ИИСУС ХРИСТОС
 • 1 РОЖДЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА - 2 ДЕТСТВО ИИСУСА - 3 НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА - 4 ИСКУШЕНИЕ ИИСУСА - 5 УЧЕНИКИ ХРИСТА - 6 ИУДА - 7 ИИСУС УЧИТ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ - 8 ИИСУС РАССКАЗЫВАЕТ ПРИТЧИ - 9 ИИСУС ИСЦЕЛЯЕТ ОТ БОЛЕЗНИ - 10 ИИСУС BOCKPEШAEТ - 11 ИИСУС ИМЕЕТ ВЛАСТЬ НАД ПРИРОДОЙ - 12 ДРУГИЕ ЧУДЕСА ИИСУСА - 13 ИИСУС ПРОЩАЕТ ГРЕХИ - 14 ВСТРЕЧА С ИИСУСОМ ИЗМЕНЯЛА ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ - 15 ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ПАСХИ - 16 ВЪЕЗД ИИСУСА В ИЕРУСАЛИМ - 17 КТО ТАКИЕ КНИЖНИКИ И ФАРИСЕИ? - 18 ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ - 19 ИИСУСА СХВАТИЛИ - 20 СМЕРТЬ ИИСУСА - 21 ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА - 22 ЯВЛЕНИЕ ИИСУСА УЧЕНИКАМ - 23 ПРОЩЕНИЕ ПЕТРА - 24 ВОЗНЕСЕНИЕ - 25 ИИСУС ПРИДЕТ ВНОВЬ
Глава 7. СВЯТОЙ ДУХ
 • 1 ВЫБОР ДВЕНАДЦАТОГО АПОСТОЛА - 2 СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА - 3 СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ ЦЕРКВИ - 4 ТРУД АПОСТОЛОВ - 5 РАБОТА ДУХА СВЛГОГО - 6 ПЛОДЫ ДУХА - 7 ПЕРВЫЙ МУЧЕНИК СТЕФАН - 8 ГОНЕНИЯ НА ПЕРВУЮ ЦЕРКОВЬ - 9 ИСТОРИЯ САВЛА - 10 САВЛ СТАЛ АПОСТОЛОМ ПАВЛОМ - 11 РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ ДЛЯ ЯЗЫЧНИКОВ - 12 УЧЕНИКИ СТАЛИ НАЗЫВАТЬСЯ ХРИСТИАНАМИ - 13 СОЗДАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА
Глава 8. ЦЕРКОВЬ
 • 1 ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ - 2 ЦЕРКОВЬ - ТЕЛО ХРИСТОВО - 3 ЦЕРКОВЬ - ЭТО СЕМЬЯ - 4 КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ДАР ОТ БОГА - 5 ПОРЯДОК В ЦЕРКВИ - 6 ТРУД ЦЕРКВИ - 7 КРЕЩЕНИЕ - 8 ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ - 9 ЦЕРКОВЬ ХРАНИТ СЕБЯ ОТ ГРЕХА - 10 ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ - 11 СРЕТЕНИЕ - 12 ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Глава 9. ЖИЗНЬ С БОГОМ
 • 1 ЧТО ТАКОЕ ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ? - 2 РОЖДЕНИЕ К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ - 3 НОВАЯ ЖИЗНЬ - ПОДАРОК ОТ БОГА - 4 А КАК ЖЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА? - 5 ДВЕ НАТУРЫ - 6 ДУХОВНЫЙ РОСТ - 7 ДЬЯВОЛ - ПРОТИВНИК ХРИСТИАН - 8 ДУХОВНЫЕ ЗАКОНЫ - 9 ДУХОВНЫЕ ЗАКОНЫ - 10 ВЕРА - 11 ПОСЛУIIIАНИЕ БОГУ - 12 КАК БЫТЬ, ЕСЛИ СДЕЛАЛ ГРЕХ? - 13 СКАЖИ ГРЕХУ "НЕТ" - 14 ТРУДНОСТИ В ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ - 15 БОЖЬЕ НАКАЗАНИЕ - 16 У ХРИСТИАНИНА БЛАГОДАРНОЕ СЕРДЦЕ - 17 НЕ ОТВЕЧАЙ ЗЛОМ ЗА ЗЛО - 18 УЧИСЬ ПРОlЦАТЬ - 19 ПОМОГАЙ НУЖДАЮЩИМСЯ
Глава 10. МОЛИТВА
 • 1 КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МОЛИТВА? - 2 КАК СЛЕДУЕТ МОЛИТЬСЯ? - 3 О ЧЕМ МОЖНО ПРОСИТЬ В МОЛИТВЕ? - 4 КАК БОГ ОТВЕЧАЕТ? - 5 НЕ ВСЯКИЙ ПРОСЯЩИЙ ПОЛУЧАЕТ - 6 БОГ ДАЕТ ОТВЕТ ВО БЛАГО - 7 "ОТЧЕ НАШ" - 8 ПОСТ - 9 МОЛИТВА - ЭТО СИЛА
Глава 11. БУДУЩЕЕ
 • 1 БИБЛИЯ ГОВОРИТ О БУДУЩЕМ - 2 ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ -3 ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА - 4 СУД БОЖИЙ - 5 УЧАСТЬ ДЬЯВОЛА И ЗЛЫХ АНГЕЛОВ - 6 НОВОЕ НЕБО И НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Юра Миллер – 25 любимых историй из БиблииЮра Миллер – 25 любимых историй из Библии

TGS International, 2006. - Отпечатано в типографии издательства «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2019. – Berlin, OH: Christian Aid Ministries, 1994. – Исправленное издание, 2006. – 58 с.
 

Юра Миллер – 25 любимых историй из Библии - Содержание

Содержание
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
 • Чудесное Божье творение - Адам и Ева - Первый грех - Ной — строитель ковчега - Вавилонская башня - Аврам и Лот - Авраам приносит жертву - Иаков получает благословение - Иаков убегает из дома - Лаван обманывает Иакова. - Иаков борется с ангелом - Пророческие сны - Иосиф толкует сон фараона - Братья Иосифа приходят в Египет - Моисей на реке Нил - Горящий куст - Моисей и Аарон перед фараоном - Казни - Пасха - Чермное море расступается
НОВЫЙ ЗАВЕТ
 • Явление Марии ангела Гавриила - Иисус родился в Вифлееме - Пастухи и волхвы - Иисус учит о любви и прощении - Распятие Иисуса - Иисус воскрес!
 
 

Хлеб духовный – Чтение для детей на каждый день годаТихое время - это то время, которое ты уделяешь Богу, чтобы говорить с Ним (молитва), и слушать, что говорит тебе Он. Найди для себя спокойное место для этой цели и постарайся проводить тихое время регулярно. Данное пособие поможет тебе правильно проводить это время. В нем есть страничка на каждый день месяца.
 
Во время тихого времени:
 
 1. Постарайся найти сокрытые слова при чтении стиха в Библии.
 2. Прочитай страничку в пособии.
 3. Расскажи Господу Иисусу Христу, чему ты научился. Попроси Его помочь тебе рассказать о Нем другим.
 

Хлеб духовный – Чтение для детей на каждый день года

Child Evangelism Fellowship, 1992. – 380 с.
 

Хлеб духовный – Содержание

 • 1 - 31 января - 1 - 28 февраля - 1 — 31 марта - 1 - 30 апреля - 1 - 31 мая - 1 — 30 июня - 1 - 31 июля - 1 - 31 августа - 1 - 30 сентября - 1 - 31 октября - 1 — 30 ноября - 1 — 31 декабря
 
 

Л. Ігнатів – Добрий ранок! - Збірка духовно-повчальних оповідань для дітейЛ. Ігнатів – Добрий ранок! - Збірка духовно-повчальних оповідань для дітей

Видання Сестер Української Баптистської Церкви в Торонті, 1990. – 166 с.
 

Л. Ігнатів – Добрий ранок! – Зміст

 • Вступне Слово  
 • Хатинка-серце  
 • Бог — Сотворитель  
 • “Івана :”  
 • Біблія  
 • Утрачений рай  
 • Бог Хоронитель  
 • Противтеся дияволові  
 • Божий приятель  
 • Всевидюще око Боже  
 • Бог усіх народів  
 • Петрусь  
 • Ісусова мати  
 • Слава на висоті Богу  
 • Три царі  
 • До Єгипту  
 • В тому, що є Отця нашого  
 • “Це Син Мій Любий”  
 • Ісус — Лікар і Вчитель  
 • Василь Кері  
 • Закхей
 • Насіння та плоди  
 • Таланти  
 • Три брати  
 • Милосердний самарянин  
 • Невдячність  
 • Приємність Ісусові  
 • Зрадник  
 • Зрада й суд  
 • На Голготі  
 • Христос воскрес!  
 • Воістину воскрес!  
 • Він прийде  
 • Мати апостола  
 • Щастя  
 • Шануй батька твого й матір твою!  
 • Цо Лі  
 • Лис і тигр  
 • Маруся  
 • День Подяки  
 • Божі дерева

Библейские загадки и игры для детей и молодежи – В часы христианского досугаБиблейские загадки и игры для детей и молодежи – В часы христианского досуга

Пер. с англ. – 1993. – 50 с.
 

Библейские загадки и игры для детей и молодежи – Содержание

 • 1. Вступление
 • 2. Характер Библейских персонажей
 • 3. Библейские города
 • 4. Цвета и краски
 • 5. Первенцы
 • 6. Продукта питания
 • 7. Книги Библии
 • 8. Библейские истории
 • 9. Степени родства
 • 10. Отцы и дети
 • 11. Заболевания
 • 12. Расшифруйте имена
 • 13. Интересные характеристики
 • 14. В поисках любимых историй
 • 15. Попробуй соединить
 • 16. Значения Библейских имен и слов
 • 17. Захватывающий поиск
 • 18. Библейские деревья
 • 19. Числа в Библии
 • 20. Профессии
 • 21. Оком выдумаете?
 • 22. .Упражнения с мечом
 • 23. В поисках истины
 • 24. Библейская орфография
 • 25. Кто есть кто?
 • 26. Общие Библейские вопросы
 • 27. Библейская анатомия
 • 28. Долгожители
 • 29. Из высказываний премудрого Саломона
 • 30. Библейские эрудиты
 • 31. Общие Библейские вопросы (легкие)
 • 32. Общие Библейские вопросы (средней ст. трудности)
 • 33. Игра ”Лестница Петра"
 • 34. «За кем последовать?»
 • 35. «Язык мой друг, язык мой враг»
 • 36. «Бога легко найти»
 • 37. «Библейский музей»
 • 38. «Экзамены»
 • 39. «Путешествия в Иерусалим»
 • 40. «Библейские уравнения»
 • 41. Игра «Конкурс»
 • 42. Игра «Что это?»
 • 43. Игра «Это не тот...»
 • 44. Игра «Выяви изречение»
 • 45. Игра «Живая Библия»
 • 46. «Напишите в квадратах»
 • 47. «Заполнить»
 • 48. «Прочитать»
 • 49. «Прочти»
 • 50. «Напиши»

Наталья Исмаилова – Древний подвал – Сборник христианских рассказов и повестейНаталья Исмаилова – Древний подвал – Сборник христианских рассказов и повестей

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2023. – 104 с.
ISBN 978-5-7454-1803-7
 

Наталья Исмаилова – Древний подвал – Содержание

 • Древний подвал  
 • Бекки  
 • Грибники  
 • Черепашонок Рэй  
 • Кремовые пирожные  
 • Украденный пёс  
 • Белый самолёт  
 • Таинственный грот  
 • Мятое платье  
 • Безмолвные картины  
 • Миллион долларов  
 • Дом №  
 
 
 
 

Раиса Куликова - Алинка в коммунальном царствеРаиса Куликова - Алинка в коммунальном царстве

Худож. Е. Горева — М.: Центр «Нарния», 2004. — 128 с.: ил.
ISBN 5-901975-09-Х
 

Раиса Куликова - Алинка в коммунальном царстве – Содержание

 • Мой папа — офицер
 • Коммунальное царство
 • В церкви
 • Живой тайник доброты
 • Папа из форточки
 • У вас нет лишнего папы?
 • «У нас в доме доброта»
 • «Я хочу тебя прижмать»
 • Скаковая мама
 • У ангелов склерозов не бывает
 • Наш пастор
 • Иван-царевич
 • Тётя Галечка Тараскина
 • «Милая моя...»
 • Пальма на животе
 • Краткое содержание жизни
 • Кругом счастье
 • Божье дело
 • Солнечный дождь
 • Редиска за окном
 • Некарусельный день
 • Разборчивая невеста
 • Плинчики с мясом
 • Разговор о жизни
 • Чего-нибудь чудесненького
 • «Пропел гудок заводской»
 • «До чего поесть люблю!»
 • Дядюнечка
 • Оперный день
 • Прачечная для денег
 • Пасха

Людмила Шторк – Что важнее? – Рассказы для детейЛюдмила Шторк – Что важнее? – Рассказы для детей

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2023. – 218 с.
ISBN 978-5-7454-1796-2
 

Людмила Шторк – Что важнее? – Содержание

 • Блаженны миротворцы  
 • Бимкина тайна  
 • Генеральские дети  
 • Старый новый отец  
 • Отдавать и принимать  
 • Бог смотрит на сердце  
 • Злой и добрый ангел  
 • Зимняя прогулка  
 • Отец сирот  
 • Молчаливый друг  
 • Встреча с Иисусом  
 • Выбор  
 • Мелочи жизни  
 • Исполнить обещание  
 • Находка  
 • Неожиданный поворот  
 • Выбирая учителя  
 • Главный враг  
 • Исцеляющая молитва  
 • Двое — сила  
 • Ответ от Бога  
 • Трубный звук  
 • Главная невидимая победа
 • Новый друг  
 • Молитва Сонечки  
 • Приемыш  
 • Молитва церкви  
 • Новая жизнь  
 • Усыновленные  
 • Что важнее?
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 9.1 (44 votes)
Аватар пользователя brat Vadim