Християнські цінності - Історія і погляд у третє тисячоліття

Християнські цінності - Історія і погляд у третє тисячоліття
Християнські конфесії, які діяли на Волині в другій половині XVI - на початку XVII ст., зробили значний внесок у розвиток освіти в цьому краї. Освітню діяльність християнських конфесій Волині вивчали дослідники, що мали різну національну належність і конфесійну орієнтацію. Це, перш за все, автори полемічних творів кінця XVI - початку XVII ст. (І.Вишенський, П.Скарга, невідомий автор «Перестороги» та ін.), а також відомі вчені ХІХ-ХХ ст. К.Харлампович (1870-1932), О.Ле- вицький (1848-1922), В.Біднов (1874-193 5), М.Грушевський (1866- 1934), І.Власовський (1883-?), М.Булгаков (митр.Макарій) (1816-1882), Ю.Лукашевич С.ЗаЛевський та ін. Вивченням цієї проблематики займаються і сучасні вітчизняні та зарубіжні (напр., польські) історики. Серед них — В.Любащенко, Н.Яковенко, І.Мицько, Я.Тазбір, С.Сеник, С.Творек та ін.
 
У другій половині XVII ст. однією з важливих суспільних проблем на Волині був низький рівень освіти серед її населення. Про це стає відомо вже з творів письменників-полемістів. Так, автор твору «Пересторога» головну причину культурного та суспільного занепаду України вбачає насамперед у відсутності добре зорганізованої школи, про що він критично зауважує, «...що не могли шкіл і наук посполитих розширяти й їх не фундовано: бо коли б були науки мали, тоді через неуцтво своє не прийшли б до такої погибелі» [7, 439]. Єзуїт і придворний проповідник Петро Скарга у своєму творі «Про єдність церкви Божої» (Вільно, 1577) вказує на кризові явища в історії українського шкільництва [12, 58].
 
Проблеми освіти описував у своїх творах Іван Вишенський. Прихильник греко-слов’янського напряму шкільництва, він займав негативну позицію щодо проникнення латино-польських елементів у освіту [26, 87]. Цей полеміст пропонував своє власне бачення шкільної освіти, яка, на його думку, повинна була розпочинатись із вивчення слов’янської мови або граматики грецької мови. Далі І.Вишенський пропонував вивчати «Часословець», «Псалтир», «Октоїх», «Осмогласник» і «святую євангельськую і апостольськую» проповедь с толкованием простим» [4, 202]. Разом із тим, полеміст не був противником вивчення у школі філософії та риторики і запровадження інших «художеств» [26, 95]. Найбільшу увагу І.Вишенський приділяв початковій освіті та її масовому характеру, дбав про виховання високоморальної людини на православно-гуманістичних традиціях, хоч і заперечував західноєвропейські впливи.
 
Освіта в Україні зберігала форми і методи попередніх часів майже до кінця XVI ст. За свідченням істориків, у цей період «існували лише нижчі школи при церквах і монастирях» [6, 232], що могли давати грамотність і деякі початкові настанови в істинах православної віри. Коло предметів такої школи описує пастор Павло Одерборн, який довгий час перебував у Великому Князівстві Литовському: «Тридцятилітній чоловік учить у ній дітей перших початків наук; катехизма не уживають, але дають дітям молитви до Богородиці й св.Миколая, списані в книжках, а апостольський символ вчать з деякими змінами в словах; до сього додають Давидові псалми, котрі вони читають вдень і вночі» [9, 334]. Учителем у церковно-приходській школі був дяк або, як ще його називали, «дідаскал». Вивчали в школі азбуку і склади, а після цього переходили до читання богослужбових книг. Читання було найголовнішим предметом навчання [2,48]. Крім того, у школах учились писати та церковному співу. Шкільна освіта цього періоду носила яскраво виражений конфесійний характер.
 

Християнські цінності - Історія і погляд у третє тисячоліття

Збірник наукових записок Національного університету “Острозька академія”. - Острог, 2002. - Том VI. - 544 с.
ISBN 966-7631-19-2
 

Християнські цінності - Історія і погляд у третє тисячоліття – Зміст

РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ
 • Людмила Атаманюк ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ НА ВОЛИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI - НА ПОЧАТКУ XVII СТ.
 • Юрій Вільховий ХРИСТИЯНСЬКІ ТРАДИЦІЇ ВИХОВАННЯ У ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАДАХ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТПВ ТА АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ В УКРАЇНІ (СЕРЕДИНА 40-60-Х РОКІВ XX СТ.)
 • Василь Волочай ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНІ ПЕРШОДЖЕРЕЛА ХРИСТИЯНСТВА У ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІЙ МІФОЛОГІЇ (ЗА КНИГОЮ О. БРАТКА-КУТИНСЬКОГО “ФЕНОМЕН УКРАЇНИ”)
 • Кирило Кіндрат, Вадим Кіндрат АНДРЕЙ ЩЕПТИЦЬКИЙ - ПРАВЕДНИК УКРАЇНИ
 • Микола Ковальський ЗНАЧЕННЯ ПРАЦЬ АКАДЕМІКА ЯРОСЛАВА ІСАЄВИЧА У ДОСЛІДЖЕННІ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КОНФЕСІЙНИХ СТАРОДРУКІВ УКРАЇНИ XVI - XVII СТ. З ОСНОВАМИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ
 • Петро Кралюк, В.Ковальчук ЛЕГЕНДА ПРО АНДРІЯ ПЕРВОЗВАНОГО ЯК ІДЕОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ СУСПІЛЬНІЙ ДУМЦІ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
 • Василь Любченко МИТРОПОЛИТ ПЕТРО МОГИЛА - ВИДАТНИЙ ЦЕРКОВНИК-РЕФОРМАТОР, ФУНДАТОР НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
 • Ярослав Нападій БОРОТЬБА КАТОЛИЦЬКОГО РУХУ «ЗНАК» ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У ПОЛЬСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ (ПЕРША ПОЛОВИНА 70-Х РОКІВ XX СТ.)
 • Володимир Рожко ЖИТІЄ СВЯТИХ УГОДНИКІВ БОЖИХ ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ — ЯСКРАВИЙ ПРИКЛАД ВИСОКОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ
 • Рафаель Шпізель ХРИСТИЯНСЬКИЙ ПРОПОВІДНИК АРХІЄПИСКОП ЛУКА (ПРОФЕСОР ХІРУРГІЇ В.Ф.ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКИЙ)
 • О. Янкович ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФІЛАНТРОПІЧНОЇ МІСІЇ ЦЕРКВИ
РОЗДІЛ II. ТЕОЛОГІЯ І ФІЛОСОФІЯ
 • Іван Береговой, Людмила Артенюк ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА І ДУХ КАПІТАЛІЗМУ
 • Тетяна Біленко ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВЧЕННЯ ПРО ЛЮДИНУ
 • Микола Зайцев ЛЮДСЬКА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТОБАЧЕННЯ
 • Алла Залужна ПРОБЛЕМА “РЕЛІГІЙНОГО УСУНЕННЯ ЕТИЧНОГО” ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІЛОСОФІЇ С. К’ЄРКЕГОРА
 • Володимир Кардашов ХРИСТИЯНСЬКІ ЧЕСНОТИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ОСВІТИ
 • Ольга Кафарська ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ - АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
 • Олександр Киричок ЛЕГІТИМАЦІЯ ФЕНОМЕНУ ОСВІТИ В ДАВНЬОРУСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ КУЛЬТУРІ ТА СУЧАСНА ПАРАДИГМА ВИХОВАННЯ
 • Олег Клічук, Алла Клічук ФІЛОСОФІЯ БЕРҐСОНА У ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНИХ ПОГЛЯДАХ ЕТЬЄНА ЖИЛЬСОНА
 • Петро Кралюк РОЛЬ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ «ДОСВІТСЬКОГО ПЕРІОДУ»
 • Юрій Кресак ІОАНИКІЙ ГАЛЯТОВСЬКИЙ ТА ЙОГО МЕТОДИ ТЛУМАЧЕННЯ СВЯТОГО ПИСЬМА
 • Мирон Кушнір СВІТОГЛЯДНО-ЦІННІСНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ
 • Віктор Малахов ВІРА, ВІРНІСТЬ, ТОЛЕРАНТНІСТЬ
 • Катерина Малахова ХАСИДИЗМ БААЛ ШЕМ ТОВА В СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНСЬКОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
 • Віра Мовчан МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНУ ЖЕРТОВНОСТІ
 • Костянтин Недзельський ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДУХОВНОЇ СПАДЩИНИ ІВАНА ОГІЄНКА (МИТРОПОЛИТА ІЛАРЮНА)
 • Ганна Разумцева УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ВІРА В ПОЕТИЧНОМУ ФОЛЬКЛОРІ XIX СТОЛІТТЯ: АКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 • Михайло Романенко, Катерина Романенко, Василь Шубін АБСОЛЮТНІ ЦІННОСТІ ХРИСТИЯНСТВА ТА РЕЛЯТИВІЗМ СУЧАСНОЇ СВІТСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
 • Андрій Смирнов ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
 • Тетяна Чайка, Катерина Малахова ПРАВЕДНІСТЬ, ГРІХОВНІСТЬ, МОЛИТВА У КИЄВО-РУСЬКІЙ АГІОГРАФІЇ
РОЗДІЛ III, ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА
 • Алла Богуш ІДЕЇ НЕНАСИЛЬСТВА У ХРИСТИЯНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ
 • Світлана Бричок РОЛЬ ДУХОВЕНСТВА В ПОШИРЕННІ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ
 • Владислав Вербець МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ В СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
 • Галина Гандзілевська ПАРАФІАДА ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
 • Ніна Данилюк ТЕКСТИ УКРАЇНСЬКОЇ КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВОЇ ПОЕЗІЇ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ПРИНЦИПАХ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ
 • Валентина Єфремова ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ НА ОСНОВІ БІБЛІЙНИХ ІСТИН
 • Василь Жуковський ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ В ІСТОРІЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ОСВІТИ
 • Віра Захарченко ХРИСТИЯНСЬКА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ - ОСНОВА ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ
 • Сергій Ігнатов ДЕЯКІ ПРОТИРІЧЧЯ СВІТОГЛЯДНОФОРМУЮЧИХ ПРОЦЕСІВ БУДЕННОЇ СВІДОМОСТІ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ
 • Світлана Карпенчук ОРІЄНТАЦІЯ НА ВИЩУ ДОСКОНАЛІСТЬ У ПРОЦЕСІ МОРАЛЬНОГО САМОФОРМУВАННЯ ЛЮДИНИ
 • Світлана Коляденко ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРАВОСЛАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ, ЩО МАЮТЬ ПСИХІЧНІ ВІДХИЛЕННЯ
 • Наталія Кот ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
 • Леся Кравчук РЕЛІГІЙНО-ВИХОВНИЙ АСПЕКТ ШЕВЧЕНКОВОГО «БУКВАРЯ...»
 • Василь Кузик ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ПРИНЦИПАХ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ В СКАУТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
 • Марія Кухта ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ВИХОВНЕ СПРЯМУВАННЯ ДУХОВНОЇ ГАЗЕТИ “БЛАГОВІСТНИК” (ЗАКАРПАТТЯ, 20-40-і РОКИ XX ст.)
 • Наталія Левінець РОЗВИТОК ДУХОВНОСТІ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
 • І.Луценко ДУХОВНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ПЕДАГОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
 • Леонід Мазур ЛЮДИНА І БОГ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ
 • Марина Машовець ПРІОРИТЕТИ СІМ’Ї В ДУХОВНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКА
 • Міля Мельничук ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 • Олег Огірко МІЖКОНФЕСІЙНІ ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
 • Тамара Оленич АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ВПЛИВУ СЕКТ - ОСОБЛИВОГО ТИПУ РЕЛІГІЙНОЇ СПІЛЬНОСТІ - НА МОЛОДЬ
 • О.Охріменко ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА І ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ЗАСАД ОСОБИСТОСТІ У ВИКЛАДАНШ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Еліна Панасенко АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ІДЕАЛУ ВЧИТЕЛЯ
 • Світлана Панасюк ВИХОВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОШАНИ ДО БАТЬКІВ У КОНТЕКСТІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ
 • Юрій Панишко ХРИСТИЯНСЬКІ ДЖЕРЕЛА ПЕДАГОГІКИ
 • Віра Поліщук, Наталія Матвійчик СОЦІАЛЬНІ ВИТОКИ БЛАГОДІЙНИЦТВА В УКРАЇНІ
 • Тетяна Роняк ЛЮБОВ І МИЛОСЕРДЯ ІСУСА ХРИСТА - СУТНІСТЬ МОРАЛІ ВСІХ ПОКОЛІНЬ
 • Юлія Руденко ДУХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ
 • Наталія Сейко ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА В КОНТЕКСТІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОДЕЛІ МОРАЛЬНОСТІ
 • Наталія Семенова СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ ЛЮБОВІ
 • Дмитро Скільський ПСАЛМИ ДАВИДОВІ В КОМЕНТУВАННІ П.О.КУЛІША ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
 • Оксана Стасюк ВРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
 • Ніна Федорова ДИТЯЧИЙ СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР - ОДНА ІЗ ПРОБЛЕМ ВИРІШЕННЯ ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 • 'Наталія Чепелюк РОЗВИТОК СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ТЕКСТІВ ДУХОВНОГО ЗМІСТУ
 • Марія Чепіль ХРИСТИЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА ЮЛІАНА ДЗЕРОВИЧА
РОЗДІЛ IV КУЛЬТУРА
 • Любов Артемова ОСТРОЗЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ОСЕРЕДОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ
 • Марія Бабич СЛІПІ БАРДИ В УКРАЇНІ ЯК ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ ДУХОВНОСТІ
 • Світлана Богдан МОВНОЕТИКЕТНІ ОДИНИЦІ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСЛАНЬ
 • Тетяна Гриневич ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ ЦЕРКОВНОГО СПІВУ В СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ВОЛИНІ
 • Аделіна Єфіменко, Олександр Дем’янчук ХОРАЛИ У ТВОРЧОСТІ Й.С. БАХА В АСПЕКТІ СИНТЕЗУ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТА НАРОДНО-ПІСЕННОЇ КУЛЬТУР
 • Лариса Ігнатова БОГОСЛУЖБОВИЙ СПІВ І ЙОГО СВІТОГЛЯДНА СУТНІСТЬ
 • Володимир Кафарський УКРАЇНА ДУХОВНА: МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ
 • Ігор Харитон ДУХОВНА МУЗИКА ЯК «СУТНІСНА ТОЧКА ОПОРИ» СКЛАДНОСТРУКТУРНОГО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ МОЛОДІ
 • Жанна Янковська КОБЗАРІ ЯК НОСІЇ ВИСОКОЇ МОРАЛЬНОСТІ ТА ДУХОВНІ НАСТАВНИКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОЕМИ Т.ШЕВЧЕНКА “ПЕРЕБЕНДЯ” І РОМАНУ П. КУЛІША “ЧОРНА РАДА”)
Відомості про авторів
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (5 votes)
Аватар пользователя brat Vadim