Коротаєв - Діяльність органів державної безпеки серед євангельських конфесій в УРСР

Коротаєв О.О. Діяльність органів державної безпеки серед євангельських конфесій в УРСР (1940-ві – сер. 1960-х рр.). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 032 «Історія та археологія». –Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтава, 2023. (Коротаев О.А. Деятельность органов государственной безопасности среди евангельских конфессий в УССР (1940-е – сер. 1960-х гг.)
Дисертаційна робота присвячена висвітленню основних напрямків діяльності радянських органів державної безпеки серед євангельських конфесій в УРСР (1940-ві – сер. 1960-х рр.). Зміст, мета, форми та методи роботи радянських спецслужб НКВС-КДБ серед євангельських конфесій УРСР у період комуністичної диктатури досліджено на базі використаних та вперше опублікованих архівних матеріалів із фондів ГДА СБУ та з фондів тимчасового зберігання обласних управлінь СБУ із застосуванням сучасного теоретико-методологічного інструментарію.
 
У першому розділі дисертації висвітлено стан та рівень вивчення проблеми в історіографії, охарактеризовано інформаційне забезпечення дослідження, розкрито його теоретичне та методологічне підґрунтя. У результаті аналізу радянської, російської та української історіографії було зʼясовано, що дослідження форм та методів роботи радянських спецслужб у середовищі євангельських конфесій УРСР протягом 1940-х – середини 1960-х рр. тривалий час було неможливим унаслідок недоступності для істориків документів багатьох архівних фондів радянських органів держбезпеки, які лише нещодавно розтаємничили. Це спричинило появу певної історіографічної традиції, суть якої звелася до концентрування уваги науковців на дослідженні історії появи та розвитку євангельських конфесій, розбудові їх адміністративних структур, релігійній політиці комуністичної партії, державно-церковних відносинах, а також на винятково репресивній компоненті діяльності НКВС-КДБ в їх осередку.
 
Виявлено нечисленні публікації в періодичних виданнях, у яких автори лише почасти торкалися вивчення змісту, форм та методів роботи радянських спецслужб серед євангельських конфесій України в 1940-ві – сер. 1960-х рр. Що ж до західноєвропейської та американської історіографії було з’ясовано, що вона не зазнавала таких трансформацій, як вітчизняна, оскільки була вільною від ідеологічних догм та партійних установок. Тому, використовуючи всі доступні джерела, у своїх висновках вона була більш об’єктивна та ґрунтовна. Хоча при цьому основні цілі, форми та методи роботи радянських спецслужб серед євангельських конфесій УРСР в означений період залишалися недослідженими в роботах західних істориків (в основному також через брак відповідної джерельної бази).
 
Склад використаних у проаналізованих творах архівних документів дав підстави для висновку про все ще недостатнє введення їх до історичного наукового обігу за формами діяльності, а саме: слідчої, агентурно-оперативної, розвідувальної, контррозвідувальної та інформаційно-аналітичної роботи радянських спецслужб серед євангельських конфесій України в означений період. Таким чином було констатовано певну історіографічну ситуацію, що дослідження аспектів конкретної діяльності радянських органів держбезпеки серед євангельських конфесій УРСР у 1940-х – сер. 1960-х рр. на цей час ще не здійснено. Тобто в наявній історіографії не приділено увагу переліченим формам діяльності радянських спецслужб серед євангельських конфесій України часів пізнього сталінізму та «хрущовської відлиги», а відтак і немає оцінки ефективності таких заходів й зʼясування причин незавершеності антирелігійної боротьби за названим напрямом. Джерельна база, яку використано в проаналізованих творах, засвідчує все ще недостатню наукову запотребованість інформаційного потенціалу і ретельність вивчення архівних документів щодо звітної, інформаційно-аналітичної, агентурно-оперативної, слідчої, розвідувальної та контррозвідувальної роботи, яку інспірували радянські спецслужби в середовищі євангельських конфесій України в сер. 1940-х – сер. 1960-х рр.
 

Коротаєв Олександр Олександрович – Діяльність органів державної безпеки серед євангельських конфесій в УРСР (1940-ві – середина 1960-х рр.)

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. - Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 032 «Історія та археологія». - Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2022. – 220 с.
 

Коротаєв Олександр Олександрович – Діяльність органів державної безпеки серед євангельських конфесій в УРСР (1940-ві – середина 1960-х рр.) – Зміст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ
 • 1.1. Стан наукової розробки проблеми
 • 1.2. Характеристика інформаційного забезпечення дослідження
 • 1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження
РОЗДІЛ 2. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ СЕРЕД ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ КОНФЕСІЙ УКРАЇНИ У РОКИ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННИЙ ЧАС (1941 – 1953 рр.)
 • 2.1. Розвиток євангельських конфесій УРСР в роки німецько-радянської війни та окупації і характер діяльності органів державної безпеки Третього райху серед протестантських об’єднань
 • 2.2. Створення ВСЄХБ та формування пресвітерського складу УРСР органами НКВС-НКДБ
 • 2.3. Заходи органів держбезпеки щодо інтеграції п’ятидесятників до структур ВСЄХБ
РОЗДІЛ 3. РОБОТА КДБ СЕРЕД ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ КОНФЕСІЙ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ ТА «ВІДЛИГИ» (1953 – сер. 1960-х рр.)
 • 3.1. Реформування радянських спецслужб у період десталінізації та «відлиги» і їх завдання щодо роботи в релігійній сфері
 • 3.2. Боротьба органів КДБ проти «нелегального» руху п’ятидесятників УРСР у період «хрущовської відлиги»
 • 3.3. Робота КДБ у середовищі «легальних» громад ВСЄХБ
ВИСНОВКИ
СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 • І. Неопубліковані джерела
 • ІІ. Опубліковані джерела
 • ІІІ. Література
ДОДАТКИ
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (2 votes)
Аватар пользователя sacha1