Латинский язык - Учебники - Грамматика

колотовкин - латинский язык
По новым программам московских духовных школ древним языкам отводится значительно большее количество часов, чем ранее. Выпускник семинарии будет поступать в академию во всеоружии и, продолжая занятия древними языками в ходе чтения оригинальных текстов, сможет знакомиться с основными богословскими и историческими дисциплинами непосредственно по первоисточникам. Неизбежно возникает вопрос, нужно ли составлять пособие по латыни при наличии множества учебных руководств и систематических грамматик как прошлого века, так и нынешнего.
 
Однако при рассмотрении таковых выяснилось, что дореволюционные (часто переводные) семинарские пособия уступают по систематичности и доходчивости современным учебникам, создававшимся в университетской традиции и ориентированных на классическую латынь. В данном пособии делается попытка сохранить современный метод подачи материала при некотором расширении числа примеров и тематики упражнений для перевода за счет текстов из Вульгаты и латинских христианских писателей, которое будет возрастать по мере прохождения курса. Студенту не следует бояться больших по объему уроков, в которых комплексно излагаются грамматика и синтаксис, компактное изучение которых в течение первого года обучения будет способствовать их отработке и шлифовке при чтении хрестоматийных текстов из классических и христианских авторов на старших курсах. 
 

Колотовкин Николай - Латинский язык

учебник под ред. А. Г. Следникова
2-е изд., испр. и доп.
Москва: Общецерковная аспирантура и докторантура им. св. равноапостольных Кирилла и Мефодия, Московская духовная академия, Изд. дом «Познание», 2019. 384 с.
Научный редактор Игумен Дионисий (Шлёнов)
ISBN 978-5-906960-60-3
 

Колотовкин Николай - Латинский язык - Содержание

От редактора
Предисловие автора к изданию 2002 года
КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА
УЧЕБНИК ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА
 • Урок 1 - Урок 23
КРАТКИЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
 • Фонетика
 • Морфология
 • Синтаксис
 • Функции отдельных форм
КРАТКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ
СЛОВАРИ
 • Латинско-русский словарь
 • Русско-латинский словарь

Паранько Ростислав - Tolle, lege. Практичний вступ до християнської латиниПропонований підручник є результатом авторового досвіду як вивчення, так і викладання латинської мови. Узвичаєний в Україні спосіб планування курсів латини для студентів гуманітарних спеціальностей, а отже, й уклад наявних підручників та посібників зумовлено баченням процесу засвоєння цієї давньої мови як такого, що досить різко розмежований на два етапи. Перший етап - це “гірке коріння науки”, тобто вивчення граматичної будови мови та накопичення деякого словникового запасу з доданого до граматичних тем ілюстративного матеріалу. Другий етап мав би бути “солодким плодом”, бо саме на ньому мовні заняття мали б полягати у читанні та інтерпретації “справжніх” текстів: літературної класики, історичних джерел, філософських трактатів - залежно від спеціальності студентів.
 
На жаль, реальність свідчить, що більш чи менш повною мірою таку розкіш можуть дозволити собі лише філологи-класики, які мають на вивчення латини кілька років. Натомість для тих студентів, котрі мали б послуговуватися латинською мовою як інструментом наукового пошуку та загальнокультурного саморозвитку, першим етапом переважно все й закінчується, бо на другий етап - власне, найважливіший, адже він передбачає практичне тренування мовних навиків - у межах “нормативних” курсів просто не залишається часу. Хоч би як ґрунтовно було завчено морфологічні парадигми та синтаксичні конструкції, без практичного застосування вони дуже швидко забуваються. Те саме стосується й лексичного запасу, котрий, до того ж, зазвичай подається у несистемний, принагідний спосіб, адже призначення текстових матеріалів - насамперед ілюструвати виклад граматичних явищ.
 
Метою пропонованого підручника є по змозі пом’якшити окреслені проблеми у викладанні та вивченні латинської мови.
 

Паранько Ростислав - Tolle, lege. Практичний вступ до християнської латини

Львів: Видавництво Українського католицького університету 2019. - 232 с.
ISBN 978-617-7608-25-6
 

Паранько Ростислав - Tolle, lege. Практичний вступ до християнської латини – Зміст

Передмова
 • Розділ 0 - Абетка. Читання і вимова літер та їх поєднань - Наголос
 • Розділ І - Іменники І та II відміни - Називний відмінок - Родовий відмінок - Кличний відмінок - Прикметники та прикметникові займенники І—II відміни - Дієслово sum
 • Розділ II - Знахідний відмінок - Правильні дієслова. 3-тя особа однини і множини теперішнього часу дійсного способу активного стану - Словникові форми дієслова - Послідовність перекладу латинського речення
 • Розділ III - Правильні дієслова. 1-ша і 2-га особи однини та множини теперішнього часу дійсного способу активного стану - Дієвідміни латинського дієслова. Основа теперішнього часу дієслова. Дієвідмінювання в теперішньому часі дійсного способу активного стану
 • Розділ IV - Інфінітив теперішнього часу активного стану - Зворот знахідного відмінка з інфінітивом
 • Розділ V - Давальний відмінок - Ідіоми
 • Розділ VI – Повторення - Керування дієслів
 • Розділ VII - Аблятивний відмінок - Відмінювання іменників І та II відміни і прикметників І—II відміни
 • Розділ VIII - 3-тя особа однини та множини теперішнього часу дійсного способу пасивного стану - Пасивні речення. Аблятив діючої особи - Зворот називного відмінка з інфінітивом
 • Розділ IX - 1-ша і 2-га особи однини та множини теперішнього часу дійсного способу пасивного стану - Дієвідмінювання в теперішньому часі дійсного способу пасивного стану - Інфінітив теперішнього часу пасивного стану
 • Розділ X - Дієприкметник перфекта пасивного стану - Перфект дійсного способу пасивного стану
 • Розділ XI - Зворот незалежного аблятива
 • Розділ XII - Перфект дійсного способу активного стану
 • Розділ XIII - Відносний займенник qui, quae, quod. Питальний займенник quis, quid - Дієслова, складені з sum
 • Розділ XIV - Відносний займенник qui, quae, quod. Питальний займенник quis, quid (продовження) - Особові займенники. Зворотний займенник
 • Розділ XV - Особові займенники. Зворотний займенник (продовження) - Вказівні займенники - Наказовий спосіб дієслова
 • Розділ XVI - Іменники III відміни - Приголосна група іменників III відміни - Відмінювання числівника unus, -а, -шп та аналогічних прикметникових займенників
 • Розділ XVII - Приголосна група іменників III відміни (продовження) - Мішана група іменників III відміни
 • Розділ XVIII - Голосна група іменників III відміни - Прикметники III відміни
 • Розділ XIX - Прикметники III відміни (продовження) - Субстантивація прикметників
 • Розділ XX - Дієприкметник теперішнього часу активного стану
 • Розділ XXI - Зворот незалежного аблятива із дієприкметником теперішнього часу активного стану - Займенник nemo
 • Розділ XXII - Відкладні дієслова - Теперішній час дійсного способу відкладних дієслів - Наказовий спосіб відкладних дієслів - Інфінітив перфекта - Вживання прийменника cum з особовими та зворотним займенниками
 • Розділ XXIII - Перфект дійсного способу відкладних дієслів - Дієприкметник перфекта відкладних дієслів - Дієприкметник теперішнього часу відкладних дієслів
 • Розділ XXIV - Імперфект дійсного способу
 • Розділ XXV - Перший майбутній час
 • Розділ XXVI – Повторення - Іменники, що вживаються лише в множині
 • Розділ XXVII - Дієслова volo, nolo - Заперечний наказовий спосіб - Напіввідкладні дієслова
 • Розділ XXVIII - Іменники IV відміни
 • Розділ XXIX - Іменники V відміни - Числівник tres, tria
 • Розділ XXX - Теперішній час кон’юнктива - Теперішній час кон’юнктива у головних реченнях
 • Розділ XXXI - Теперішній час кон’юнктива у підрядних реченнях - Теперішній час кон’юнктива дієслів, складених із sum
 • Розділ XXXII – Повторення - Іменники, утворені від дієслів та прикметників
 • Розділ XXXIII - Імперфект кон’юнктива - Прислівники, утворені від прикметників І-П відміни
 • Розділ XXXIV - Плюсквамперфект дійсного способу - Другий майбутній час - Перфект кон’юнктива - Плюсквамперфект кон’юнктива
 • Розділ XXXV - Ступені порівняння прикметників
 • Розділ XXXVI - Дієслово ео і складені з ним - Числівник duo, duae, duo
 • Розділ XXXVII - Дієприкметник майбутнього часу активного стану - Дієприкметник майбутнього часу пасивного стану – Герундій - Наказовий спосіб майбутнього часу
 • Розділ XXXVIII - Повторення
 • Розділ XXXIX - Повторення
 • Розділ XL - Повторення
 • Додаток 1. Перелік слів, обов’язкових для вивчення (у порядку подачі)
 • Додаток II. Перелік слів, обов’язкових для вивчення (у порядку абетки)

Роман Николаевич Златинский - Латинский язык: Учебное пособиеРоман Николаевич Златинский - Латинский язык: Учебное пособие

М. : РГГУ, 2021. - 247 с.
ISBN 978-5-7281-3060-4
 

Роман Николаевич Златинский - Латинский язык: Учебное пособие - Содержание

Предисловие
Методические указания
Правила чтения и ударения
Тексты
Список сокращений
Предварительные замечания
Метрический ключ к гекзаметру
Элизия
 • Метрический ключ к большому асклепиадову стиху
 • Метрический ключ к малому асклепиадову стиху
 • Метрический ключ к холиямбу
 • Метрический ключ к фалекейскому стиху
 • Метрический ключ к малой сапфической строфе
Список Av и Sv-лексем
Синтаксический справочник
Приложение. Конъюнктив в придаточных предложениях
Морфологический справочник
 • Справочник по S-лексемам
 • Словарная запись S-лексемы
 • Справочник по А-лексемам
 • Словарная запись А-лексемы
 • Справочник по Р-лексемам
 • Словарная запись Р-лексемы
 • Справочник по V-лексемам
 • Словарная запись V-лексемы
 • Справочник по r-лексемам
Практикум по морфологии
Практикум по синтаксису
Приложение 1. Примерный поурочный план курса объемом 2 з.е (72 часа: 48 часов аудиторных занятий, 24 часа самостоятельной работы студента)
Приложение 2. Лексические минимумы
Приложение 3. Образцы письменных аттестационных работ

 

С. И. Соболевский - Грамматика латинского языка. Теоретическая часть. Морфология и синтаксисС. И. Соболевский - Грамматика латинского языка. Теоретическая часть. Морфология и синтаксис

Санкт-Петербург: «Издательство Олега Абышко», «Университетская книга — СПб», 2016 г. — 432 с.
ISBN 978-5-903525-36-2
 

С. И. Соболевский - Грамматика латинского языка. Теоретическая часть. Морфология и синтаксис - Содержание

Предисловие
Фонетика
Учение о звуках и буквах
Морфология
Склонение имен существительных и прилагательных
 • Первое склонение - Второе склонение - Прилагательные второго и первого склонений - Третье склонение - Особенности в 3-м склонении - Исключения, касающиеся рода имей 3-го склонения - Прилагательные третьего склонения - Четвертое склонение - Пятое склонение - Склонение греческих слов
Имена прилагательные и причастия
 • Степени сравнения прилагательных - Наречия от прилагательных
Местоимения
Числительные
Глагол
 • Спряжение глагола еssе (быть) - Образец первого спряжения - Образец второго спряжения - Образец третьего спряжения - Образец четвертого спряжения - Глаголы третьего спряжения на io - Отложительные глаголы - Примечания ко всем спряжениям - Описательное спряжение - Образование основных форм - Глаголы, отступающие в образовании перфекта и супина от нормального типа - Неправильные глаголы - Недостаточные глаголы - Безличные глаголы
Предлоги
Предлоги в сложных словах
Образование слов
Синтаксис
Синтаксис простого предложения
 • Согласование - Формы глагольного сказуемого в безличном предложении - Именительный падеж - Винительный падеж - Дательный падеж - Творительный падеж - Родительный падеж - Определения места - Определения пространства - Определения времени - Предлоги - Глагол - Залоги - Наклонения - Времена изъявительного наклонения в главных и простейших придаточных предложениях - Описательные спряжения
Синтаксис сложного предложения
 • Сослагательное наклонение и его времена в придаточных предложениях (consecutio temporum) - Предложения цели - Дополнительные предложения с ut и ne objectivum - Дополнительные предложения с nе и ut при глаголах и выражениях боязни - Дополнительные предложения с ne, quominus, quin при глаголах и выражениях препятствия - Дополнительные предложения с quin при отрицательных выражениях - Предложения следствия - Вопросительные предложения - Дополнительные предложения с quod - Предложения причины - Условные предложения - Уступительные предложения - Сравнительные предложения - Условно-желательны предложения - Относительные предложения - Временные предложения - Придаточные предложения итеративные
Отглагольные имена
 • Неопределенное наклонение - Accu&ativus cum infinitivo - Nominativus cum infinitivo - Причастие - Ablativus absoluttis - Герундий н герундив - Супин
Косвенная речь
 • Условные периоды, входящие в состав косвенной речи и придаточных предложений - Косвенные придаточные предложения
Attractio mod!
 • Некоторые синтаксические особенности в употреблении имен существительных, прилагательных и местоимений
Союзы
Расположение слов в предложении
Расположение предложений (период)
Приложения:
 • Тропы и фигуры - Неправильности речи - Правила латинской просодии и метрики - Римский календарь - Римские имена - Обычные сокращения слов - Указатель латинский - Указатель русский

Сергей Иванович Соболевский - Грамматика латинского языка. Практическая часть: СинтаксисСергей Иванович Соболевский - Грамматика латинского языка. Практическая часть: Синтаксис

Издательство Олега Абышко и Университетская книга — СПб, 2013. - 592 с.
ISBN 978-5-903525-89-8
 

Сергей Иванович Соболевский - Грамматика латинского языка. Практическая часть: Синтаксис - Содержание

 • Предисловие
 • Перечень важнейших сокращений
 • Синтаксис простого предложения
 • Согласование (Syntaxis convenientiae)
 • Падежи (Syntaxis casuum)
 • Определения места пространства и времени
 • Залоги
 • Наклонения
 • Времена
 • Синтаксис сложного предложения
 • Предложения цели
 • Дополнительные предложения
 • Предложения следствия
 • Вопросительные предложения
 • Дополнительные предложения с quod
 • Предложения причины
 • Условные предложения
 • Уступительные предложения
 • Сравнительные предложения
 • Условно-желательные предложения
 • Относительные предложения
 • Временные предложения
 • Предложения с союзом quum
 • Итеративные предложения
 • Придаточные предложения, имеющие сказуемое во 2-м лице ед. ч. с неопределенным подлежащим
 • Отглагольные имена
 • Неопределенное наклонение
 • Participium
 • Gerundium
 • Qratio obliqua
 • Attractiо modi в придаточных предложениях
 • Excerpt a ex scriptori bus latinis

Козлова Г.Г. - Самоучитель латинского языка – УчебникКозлова Г.Г. - Самоучитель латинского языка – Учебник

9-е изд., стер. — М. : Флинта, 2018. — 352 с.: ил.
ISBN 978-5-89349-537-9
 

Козлова Г.Г. - Самоучитель латинского языка – Содержание

Введение. Значение латинского языка
Как построен самоучитель и чему он учит
Что такое грамматика
I часть
 • I глава – VII глава
II часть
 • VIII глава - XIV глава
 • Статьи для чтения
III часть
 • XV глава - XXI глава
IV часть
 • Избранные места из произведений латинских авторов
 • Грамматический справочник
 • Элементы словообразования
Приложения
 • О римских именах
 • О римском календаре
 • О латинском стихосложении
 • О нотах
 • Об этимологии и лексике
 • Ключ к контрольным работам
 • Латинско-русский словарь
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (2 votes)
Аватар пользователя brat Vadim