Святое Пiсанне для дзяцей - Беларуская мова

Святое Пiсанне для дзяцей - Біблейскія апавяданні
Біблейскія апавяданні - Священное Писание для детей - Библейские повести - беларуский язык

Упершыню на Беларусі ў форме літаратурных апавяданняў для дзяцей выкладзена Святое Пісанне (Біблія) на беларускай мове. Тлумачыцца сэнс Святога Пісання, раскрываюцца духоўныя каштоўнасці і высокая культура
хрысціянства. Кніга ўтрымлівае больш за 200 ілюстрацый, твораў хрысціянскага мастацтва розных эпох і народаў з сусветна вядомых старадрукаў храмаў і галерэй.
 
Іканаграфічны сэнс выяў тлумачыцца ў «Кароткім даведніку». Выданне прызначана таксама для шырокага кола чытачоў, адпавядае мэтам і задачам «Праграмы супраноўніцтва Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь і Беларускай Праваслаўнай Царквы», можа бьшь выкарыстана ў свецкіх і духоўных навучальных установах як дапаможнік да факультатываў «Біблія», «Рэлігіязнаўства», «Этыка», «Асновы хрысціянскай культуры», «Іканаграфія».

 

Святое Пiсанне для дзяцей - Біблейскія апавяданні

 
 
Выдаўца BRATCZYK
Польшча Гайнаўка 2009 
ІSBN 978-83-88325-04-5 
 
Святое Пісанне ёсць крыніцай Праўды аб 'яўленнай Богам, якая асвятляе разум сэрца і чалавечу душу. Яно ёсць фундаментам, на якім чачавек будуе сваё жыццё. Падобна тому як расліна прагне сонца, таксача душа чачавеча тужыць за светом Божага Слова. Прымаючы Иго яна жыве, а ў адвротным выпадку абімірае. Ніякая іншая кніга не перамяняла жыцця столькі людзеіі як гэтая Святая Кніга Святога Пісання. Цераз Иго чалавек чуе Божы прызыў і Яго волю.
Бож:ыя Праўды запісаны на странах Святога Пісання прыбліжаюць нас да Бога і памагаюць нам зразу.мець сэнс і цэль нашага жыцця і акросліваюць нас у рэляцыі да Бога і другого чалавка. Вялікія праўды Божыя ёсць прымаваны таксами дзяць.мі. „Дазвольце дзеткам прыходзіць да Мяне, не перашкаджайце ім, да такіх належыць Царства Божае" (Мк, 10,14). Тому, што Божае Слова ёсць скіравана да ўсіх.
 
Распалі ў сэрцах нашых Уладка Міласцівы незнішчаіьны свет Твайго Божага пазнання і адкрый вочы нашага разуму для пазнання Твайго Святога Слова, якое вядзе да вечного жыцця.
 
Благаслаўлю на выданне Святога Пісання для дзяцей, а таксами ўсіх, якія будуць паглыбляць Мудрасць Божую ў Ім запісану.
 
Праваслаўны Мітрапаліт Варшаўскі і ўсяе Польшчы Сава
 

Святое Пiсанне для дзяцей - Біблейскія апавяданні - Кніга добрага навучання

 
Шмат у свеце цікавых кніг. Але ёсць сярод іх асаблівая - вельмі патрэбная людзям. Яна тлумачыць самае важнае: што такое дабро і зло, як правільш жыць, як набыць найвышэйшыя дабрачыннасці — спагаду і любоў. Гэтая кніга — Біблія.
 
Напісана Біблія святымі беззаганнымі людзьмі пры нат-Святога Духа. Таму кніга называецца яшчэ Святым Пісаннем. Яна складаецца з дзвюх частак: Старого і Новага Запаветаў. У Старым Запавеце апавядаецца пра стварэнне Богам свету і чалавека, ахопліваецца гісторыя зносін чалавека і Бога да народзін Сына Божага Іісуса Хрыста.
 
Новы Запавет змяшчае Святое Евангелле — Дабравешчанне Іісуса Хрыста аб шчаслівым жыцці і дабрамысныя павучанні святых апосталаў, вучняў Хрыстовых, да людзей з заклікам жыць паводле Хрыста. У Евангеллі расказваецца аб прышэсці ў свет Господа нашага Іісуса Хрыста, аб Яго святым жыцці, служэнні людзям, пакутнай смерці на крыжы, Уваскрасенні, Узнясепнх на Неба і ўтварэнні Царквы Христовой — супольнасці адданых Господу хрысціян.
 
«...Святое Пісанне дадзена для навучання, удасканалення духоўнага і цялеснага, для добрых паводзін: каб мы кіраваліся Словам Божым Старого і Новага Запаветау, дзеянням свя­тых айцоў і павучаннямі прамудрых настаўнікаў». Так пісаў пра Біблію славуты белорус, духоўны асветнік Францыск Скарына.
 
Хай жа «Святое Пiсанне» дапаможа вам, любыя дзеткі, спрычыпіцца Божае Благадацг, наталіцца з жыватворнай Крыніцы.
 
Протаіерэй Георгій Латушка 
 
Святое Пiсанне для дзяцей - Біблейскія апавяданні

Священное Писание для детей на белорусском языке - Библейские повести

 
Очень красочное издание, файл высокого качества.
 
Библейские повествования с комментариями и пояснениями Леонида Качанки, художник Антонина Лапицкая, рецензент кандидат богословия протоиерей Георгий Латушко. Под почетным патронажем Генерального Консула Республики Беларусь в Белостоке Михаила Алексейчика. Благословение Православного Митрополита Варшавского и всея Польши Савы.
 

Библейские повести

 
Впервые на Беларуси в форме литературных рассказов для детей изложено Священное Писание (Библия) на белорусском языке. Поясняется смысл Священного Писания, показаны духовные ценности и высокая культура христианства. Книга содержит более чем 200 иллюстраций произведений христианского искусства разных эпох и народов с всемирно известных древних изданий храмов и галерей.
 
Иконогрфический смысл поясняется в кратком справочнике. Издание предназначено также для широкого круга читателей, отвечает целям и задачам  "Программы сотрудничества Министерства информации Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви и может быть использовано в светских и духовных учебных заведениях как дополнительное пособие к факультативам "Библия", "Религиоведение", "Этика", "Основы христианской культуры", "Иконография".
 
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (5 votes)
Аватар пользователя salavejka